Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Armada eğitim ve belgelendirme danışmanlık mühendislik enerji denizcilik san. ve tic. ltd. şti.

Ortalama Üye Değerlendirisi:
4/5,
 • ARMADA; KONUSUNDA UZMANLIĞI, ÇABUKLUĞU VE İşBİRLİĞİNE VERDİĞİ ÖNEMLE TOPLUMA, ÇEVREYE, MÜşTERİLERİNE, ÇALIşANLARINA DEĞER KATMAYI HEDEFLEMİş BİR FIRMADIR.

  ARMADA Eğitim ve Belgelendirme Danışmanlık Mühendislik Enerji Denizcilik San. ve Tic. Ltd. şirketi 2007 yılında, başta çevre ve denizcilik alanı olmak üzere pek çok alanda danışmanlık hizmetleri vermek ve teknik işlemleri icra etmek amacıyla kurulmuştur. Başlıca faaliyet alanları çevre danışmanlığı, AB projeleri hazırlanması ve yürütülmesi, eğitim, mevzuata uyum ve uygulama, yatırım danışmanlığı, kıyı tesisleri yapımında proje, fizibilite, simülasyon, modelleme, tüm izin ve onayların alınması, liman atık kabul tesisi projelendirme ve yönetim planları hazırlanması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), çevre yönetim planları, kıyı tesisi risk değerlendirmesi, acil müdahale planlarının hazırlanması ve petrol ve diğer zararlı maddelerle kirliliğe müdahale eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesidir.

  Bilgi ve deneyimin kuvvet olduğuna inanan ARMADA; uzun yıllar kamu ve özel sektör deneyimi olan kaliteli ve geniş uzman kadrosu ile müşterilerinin hizmetindedir.​
 • ÇEVRE

  Armada müşterilerinin teknik temelli çevre sorunlarını en iyi şekilde çözmek için kalitesinden ödün vermeden çalışmaktadır. Armada yetenekli kadrosu ile çeşitli mühendislik disiplinlerini birleştirerek çevrenin politika ve iş dünyası ile kesiştiği konuları aydınlatmak üzere en iyi hizmeti sağlamayı amaçlamaktadır.

  ¬∑ Ulusal, Uluslararası Ve ABD Çevre Mevzuatına Uyum Ve Uygulamalar

  ¬∑ Çevre Yönetimi

  ¬∑ Çevre Planlama Ve Fizibilite Çalışmaları

  ¬∑ İzin Ve Lisanas Alma Çalışmaları

  ¬∑ Çevresel Durum Tesbiti

  ¬∑ Çevresel Risk Analizi Ve Modelleme

  ¬∑ Çevresel Risk Analizi

  ¬∑ Acil Müdahale Planı Hazırlama

  ¬∑ Çevre Sorumluluk Ve Maliyet Analizi

  ¬∑ Çevresel Etki Değerlendirmesi

  ¬∑ Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme

  ¬∑ Sosyal Etki Değerlendirmesi

  ¬∑ Entegre Kıyı Alanları Yönetimi

  ¬∑ Sulak Alan Yönetimi Planlaması

  ¬∑ Çevresel Stratejiler Ve Eylem Planları Hazırlama

  ¬∑ Biyo-Çeşitliliğin Kurunması

  ¬∑ Korunan Alan, Kırsal Çevre Ve Entegre Su Havzası / Nehir Havza Yönetimi

  ¬∑ Kirlenmiş Toprak Ve Yer Altı Suyunun İyileştirilmesi

  ¬∑ Atık Ve Atık Yönetimi

  DENİZCİLİK

  Armada denizcilik hizmetleri konusunda danışmanlık hizmetinin sağlanması hususunda vazgeçilmez ve bulunmaz bir tercihtir. Engin tecrübesi, derin denizcilik bilgi ve veri birikimi ile, Armada bu alanda kaliteli danışmanlık ve araştırma temelli denizcilik hizmetlerini geniş yelpazedeki müşterilerine sunmaktadır.

  ¬∑ Ulusal, Uluslararası Ve AB Denizcilik Mevzuatına Uyum Kapsamında Uygulamalar

  ¬∑ Gemi Ve Deniz Sigortaları Danışmanlığı

  ¬∑ Gemi Denetim Danışmanlığı

  ¬∑ Gemi Kaynaklı Atık Danışmanlığı

  ¬∑ Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması Danışmanlığı

  KIYI TESİSLERİ

  Armada kıyı tesislerinin mevzuat gereği ihtiyaç duyduğu planlama gerekliliklerini emniyetli ve istenilen şekilde, kamu kurumları ile istişare içerisinde, yüklenicileri ile birlikte pürüzsüz bir şekilde çözmektedir. şirketimiz mevzuat uyumunu değerlendirerek çalışmalarını yönlendirmekte, kıyı tesislerinin teknik ve ekonomik fizibilitelerinin, finansal analizlerinin yapılması hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  ¬∑ Kıyı Tesisi Arazi Tahsis İşlemleri

  ¬∑ Kıyı Tesisi Projelerinin Teknik Ve Ekonomik Fizibilite Etütleri

  ¬∑ Kıyı Tesisi Projerinin Finansal Analizleri

  ¬∑ Kıyı Tesisleri Planlama, Tasarım Ve Projelendirme

  ¬∑ Kıyı Düzenlemesi Ve Kıyı Koruma Çalışmaları

  ¬∑ Kıyı Tesisi Yapımında Modelleme Ve Simülasyon Çalışmaları

  ¬∑ Deniz Saha Etütleri

  ¬∑ İmar Planları

  ¬∑ Kıyı Tesisi Atık Kabul Tesisi Projelendirme Ve Atık Yönetim Planları

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  şirketimiz madencilik sektöründe çevre ve mevzuata uyum kapsamındaki çalışmalar konusunda aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

  ¬∑ Maden Ruhsat Müracaatları Ve Devir İşlemleri

  ¬∑ İmalat Haritalarının Hazırlanması

  ¬∑ Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

  ¬∑ İşletme Projelerinin Hazırlanması

  ¬∑ Teknik Nezaretçilik Hizmetleri

  ¬∑ Doğaya Yeniden Kazandırılma Planlarının Hazırlanması

  HUKUK

  Armada Çevre, Enerji ve Denizcilik mevzuatına uyum ve uygulama konusunda sorun yaşayan müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. şirketimiz yatırım, denizcilik, çevre ve enerji hukuku konularında yaratıcı ve öngörü kabiliyeti yüksek servis ve destek hizmeti sağlayan bir firma arayanlar için kesin çözümdür.

  ¬∑ Çevre Ve Denizcilik Mevzuatı Uyum Ve Uygulamalarında Hukuksal Sorunlar

  ¬∑ Çevre Zararlarının Tespiti Ve Tazmini Konusunda Danışmanlık

  ¬∑ Denizcilik Ve Çevre Alanında Mevzuat Taslaklarını Hazırlama

  SEVESO II UYGULAMALARI

  şirketimiz "Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" (BEK) kapsamında HAZOP çalışmaları ve ARAMIS metodolojisi uygulanarak Kantitatif Risk Analizi (QRA) çalışmaları konusunda hizmet vermekte olup, kaza sonucu modelleme çalışmaları, bireysel ve sosyal risklerin tesis özelinde lisanslı model yardımı ile hesaplanması konuları yine şirketimizin danışmanlık hizmetleri içerisindedir.

  Türkiye'nin AB'ne katılım sürecinde çevre mevzuatına uyum çerçevesinde en önemli konuların başında SEVESO II olarak bilinen "96/82/EC sayılı Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolü Direktifi"nin ulusal mevzuatımıza aktarılması ve uygulanması gelmektedir. Bu maksatla; "Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yönetmelik; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, büyük kazaları tanımlamakta, bu tür kazaları önlemek, büyük kaza riski taşıyan tesislerde acil durumda müdahale için hazırlıklı olmak, zamanında müdahale etmek ve yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve bu tedbirleri uygulamak için görev ve sorumlulukları düzenlemektedir. Bunlardan bir kısmı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına girmekle birlikte, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gereklitüm tedbirleri almak konusunda temel görev ve sorumluluklar tehlikeli maddeleri bulunduran tesislerin işletmecilerine bırakılmıştır.

  Yönetmeliğe göre tesisler bulundurdukları tehlikeli madde miktarlarına ve özelliklerine göre;

  o ‚Ä¢ Üst Seviyeli Kuruluş,

  o ‚Ä¢ Alt Seviyeli Kuruluş,

  o ‚Ä¢ Kapsam Dışı Kuruluş


  Bu kapsamda; Yönetmeliğin Ek I'inde verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 3'teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran tesislerin işletmecileri "Üst Seviyeli Kuruluş" statüsü alarak bildirimde bulunmak, güvenlik raporu hazırlamak, dahili acil durum planlarını hazırlamak, kamuyu ve halkı bilgilendirmek görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Yönetmeliğin Ek I'inde verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 2'deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Kolon 3'teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran tesislerin işletmecileri ise "Alt Seviyeli Kuruluş" statüsü alarak büyük kaza önleme politikalarını oluşturacaklardır. Üst Seviyeli ve Alt Seviyeli Kuruluşların İşletmecileri tarafından 1 Ocak 2014 tarihine kadar yukarıda belirtilen teknik çalışmaların ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı, ilgili kurumlara sunulmadığı ve büyük kazaların önlenmesi ve zararların azaltılması için alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespiti durumunda tesis, yetkili kamu kurumları tarafından kapatılacak veya ilgili bölümlerin işletilmesi durdurulacaktır.

  "Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" gereği yapmanız gereken çalışmalar farklı disiplinleri ve uzmanlık alanlarını ilgilendiren teknik ve mühendislik ağırlıklı faaliyetlerdir. Bu kapsamda; tehlikeleri belirlemek, büyük kaza tehlikesinin kapsamını ve şiddetini belirlemek, riskleri değerlendirmek, öncelikler belirlenerek gerekli önlemleri almak, prosesin her aşamasında risk değerlendirme tekniklerini uygulamak, risk değerlendirmesi yapılırken insan faktörünü değerlendirmeye almak, risk değerlendirme sonuçlarını risk kontrol sistemini belirlemede doğru olarak kullanmak, acil durumları belirleyip dahili acil durum planlarını hazırlamak ve uygulamak, kaza olmadan önce riskleri kontrol etmek, kaza senaryoları oluşturmak, senaryo sonuçlarını değerlendirmek ve tehlikelere uygun modeller oluşturmak, kaza senaryoları ardındaki sebepleri açıklamak, uluslar arası kabul görmüş simülasyon programları ve uygun modelleme teknikleri kullanarak her bir senaryo için yangın, patlama, emisyon ve döküntülerin yayılımları ve etkilerini belirlemek, tüm bunların sonucunda muhtemel kazaların önlenmesi ve önlenemeyen kazaların etkilerini en aza indirilmesi için tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanması için tesise özel bir güvenlik yönetim sistemi oluşturmak ileri seviyede deneyim ve uzmanlık gerektiren çalışmalardır.

  Bu çalışmalarda ayrıca;domino etkileri ve dış etkenler de dikkate alınarak kaza riskleri ve frekansları analiz edilecek ve tesisinize özel kaza senaryoları oluşturulacaktır. Uluslararası kabul görmüş simülasyon programları ve uygun modelleme teknikleri ile her bir senaryo için yangın (havuz yangınları, tank yangını, jet yangın), patlama, toksik yayılım, emisyon ve döküntülerin yayılımları ve etkileri belirlenecek, frekans analizleri ile bir olayın gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesi yapılacaktır. Firmamız tehlikelerin tanımlanması için ;

  ‚Ä¢ Tehlike Ve İşletebilirlik Çalışması (HAZOP )

  ‚Ä¢ Kök Neden Analizi

  ‚Ä¢ Hata Ağacı Analizi

  ‚Ä¢ Olay Ağacı Analizi

  ‚Ä¢ Olası Hata Türleri Ve Etkileri Analizi,

  ‚Ä¢ İnsan Hatalarının Belirlenmesi

  gibi yöntemler kullanarak doğruya en yakın sonuçlara ulaşabilmektedir. Ayrıca; tehlikeli kazalar sonucunda karşılaşılabilecek durumların modellenmesi, belirlenen tehlikeli kazalar için potansiyel yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilecek olayların önceden tahmin edilmesi ve çevreye olabilecek zararın önceden belirlenmesi çalışmaları yapmaktadır. Risk analizi çalışmalarında etkinliği AB Üyesi Ülkelerde yaygın olan kabul görmüş yazılımlar kullanmakta, bu yazılımlar ile tesisin prosesine bağlı olarak oluşabilecek büyük endüstriyel kazalar niteliğindeki kazalar için kaza modelleme çalışmaları yapılabilmektedir. Ayrıca; senaryolarla belirlenen tesis özelindeki büyük endüstriyel kazaların sonuçları model ile hesaplanmakta, hesaplanan değerler olay frekansları ile birlikte değerlendirilerek tesis için risk eğrileri oluşturulmaktadır. Bunun sonucunda bireysel ve toplumsal riskler belirlenip, arazi kullanımına esas risk değerlendirilmeleri yapılabilmektedir. Kullanılan modelde toksik etkiler, patlama ve yangın sonucunda oluşabilecek etkiler tesis özelindeki bileşiklerin modele girdi olarak beslenmesi ile değerlendirilmektedir. Bileşiklerin model parametresi olarak girilmesi hususunda mevcut durumdabulunan veri tabanına ilave olarak karışımlar oluşturularak manuel parametreler ilave edilebilmektedir.


  Modellenebilen Olaylar:

  o ‚Ä¢ Havuz Yangınları

  o ‚Ä¢ Jet Yangınları

  o • Patlama (BLAST-BLEVE)

  o ‚Ä¢ Toksik Etkiler Ve Konsantrasyon Değişiklikleri

  o ‚Ä¢ Kimyasal Depolarının Kümülatif Modellemeleri

  Takdir edersiniz ki; siz ve tesisiniz için hayati öneme sahip olan bu teknik çalışmalar tecrübeli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılmak zorundadır. Ayrıca; bu konuda yapılacak çalışmalar ve hazırlıklar, kazalarınönlenerek; zarar ve masraflardan kaçınılması, sigorta giderlerinin azaltılması, can kaybının önlenmesi, önlenemeyen kazalarda etkin müdahale ile zararların en aza indirilmesi boyutlarında işletmenize ekonomik katkı sağlayarak rekabet gücünüzü de artıracaktır. Kaza olmasının veya kazalara etkin müdahale edememenin ortaya çıkaracağı itibar kaybı hiçbir işletme için arzu edilmeyen bir durumdur.

  Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, çevre izinleri, çevre danışmanlığı, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları hazırlanması (liman ve kıyı tesisleri), Avrupa Birliği Projeleri, eğitim gibi benzer konularda başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Armada Ltd. şti. "Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi sizin adınıza yerine getirmek üzere aşağıda listelenen deneyime sahip uzman kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır.

  Armada Ltd. şti.sizlere Yönetmelikte belirtilen kaza öncesi yükümlülüklerin icrasının yanı sıra aşağıdaki ilave hizmetleri de sunacaktır;

  ¬∑ ‚Ä¢ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Mevcut Ve Gelecek Mevzuata Uyum Konusunda Sürekli Danışmanlık,

  ¬∑ ‚Ä¢ Kamu Ile Ilişkilerin Yürütülmesi

  ¬∑ ‚Ä¢ Komşu Ve Yakın Tesislerde Meydana Gelebilecek Kazaların Tesise Etkisinin Belirlenmesi Ve Bu Etkilerin Önlenmesi Veya Azaltılması Amacıyla Tesiste Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Ve Uygulanması,

  ¬∑ ‚Ä¢ Komşu Ve Yakın Tesislerden Kaynaklanacak Etkilerin Önlenmesi Ve Azaltılması Amacıyla Komşu Ve Yakın Tesislerin Alacakları Tedbirlerin Belirlenmesi Ve Uygulanması Için Bu Tesislerle Koordinasyon Ve Işbirliğinin Sağlanması,

  ¬∑ Önlenemeyen Kazalara Müdahale Operasyonlarının Icrasında Danışmanlık Ve Hizmet Desteği,

  ¬∑ Muhtemel Kaza Öncesi Ve Sonrasında Basın Ve Halkla Ile Ilişkilerde Danışmanlık Ve Hizmet Desteği,

  ¬∑ Muhtemel Kazalarda Zarar Ve Masrafların Tespiti Ve Tazmini Konularında Danışmanlık Ve Hizmet Desteği,

  ¬∑ Muhtemel Kazalarda Üçüncü Tarafların Zarar Ve Masraflarının Karşılanmasında Sigortalayanlara Yönelik Tesis Hak Ve Menfaatlerinin Korunmasında Danışmanlık Ve Hizmet Desteği,

  ¬∑ Sigorta şirketleri Ile Ilişkiler Ve Primlerin Düşürülmesinde Danışmanlık Ve Hizmet Desteği,

  ¬∑ Harici Acil Durum Planlarını Hazırlamaktan Sorumlu Kamu Kuruluşları Ile Tesis Adına Ilişki Ve Işbirliğinin Sağlanması,

  ¬∑ Halen AB Tarafından Hazırlanma Çalışmaları Sürdürülen Seveso III Direktifine şimdiden Uyum Sağlanması,

  ¬∑ Tesisin Rekabet Gücünü Artırma Çalışmaları.

  EĞİTİM VE BELGELENDİRME

  Armada`nın sunduğu eğitim ve belgelendirme faaliyetleri, şirketler için personel gelişimi ve mevzuat uyumu gereği aranılan yüksek kaliteli hizmetlerdir.

  ¬∑ IMDG Eğitimleri

  Kod Eğitim Yönetmeliği Hükümlerine Göre Yönetmelik Kapsamına Giren Personel Aşağıdaki Üç Ana Başlık Altındaki Eğitimleri Alacaklardır.

  Genel Farkındalık Eğitim Semineri:

  ¬∑ Bu Eğitim Semineri; Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Maddeler Ile Ilgili Olarak; Sınıflandırma, Ambalajlama, Işaretleme, Etiketleme, Plakalandırma, Taşıma Ünitesine Ve Gemiye Yükleme, Taşıma Ünitesinden Veya Gemiden Boşaltma, Yük Teklifi Isteme, Yük Teklifini Hazırlama Ve Kabul Etme, Yükü Elleçleme, Istifleme Ve Tahliye Planlarını Hazırlama, Taşıma, Depolama, Ilgili Sevk Belgelerini Hazırlama, Kontrol Ve Denetim Yapma Konularında, Yasal Gereklilikleri Ve Tehlikeli Yüklerin Genel Zararlarını Tanımayı Sağlamak Amacıyla Planlanır VeTehlikeli Maddelerin Sınıflarının Belirlenmesi, Etiketlenmesi, Markalaması, Plakalaması, Paketlemesi, Istif Ve Ayırma Hükümleri Ile Tehlikeli Madde Taşıma Belgelerinin Açıklanması Ve Mevcut Acil Müdahale Belgelerinin Tanımlanması Başlıklarını Içerir. Kısaca Bu Başlık Altında Tehlikeli Yük Elleçlemeyle Ilgili Olarak Gerek Yükün Gemiye Bağlanması Işlemlerinde Çalışacak Ofis Personeli De Olmak Üzere Tehlikeli Yükle Uğraşan Tüm Ofis Personelini, Gerekse De Işin Bir Fiil Limanda Uygulamasını Yapan Tüm Liman Personelini Kapsamakta Ve Tüm Bu Personelin Genel Farkındalık Eğitimini Alması Yönetmelik Gereği Kaçınılmazdır. Göreve Yönelik Eğitim Semineri:

  Kişilerin Icra Ettiği Göreve Ve Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesine Ilişkin Detaylandırılmış Eğitimi Içerir.

  Yenileme Eğitim Semineri:

  IMDG Kod`da Yapılan Yeni Değişiklikler Ile Genel Bilgilendirmeyi Içerir.

  ¬∑ Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale Eğitimleri

  ¬∑ Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale Tatbikatları

  ¬∑ Liman, Kıyı Tesisleri Ve Tersaneler İçin İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Eğitimleri

  ¬∑ Petrol Ve Kimyasal Tanker Personeli Eğitimleri

  ¬∑ Liman, Kıyı Tesisleri Ve Tersaneler İçin Görevbaşı Eğitimleri

  ¬∑ Çevre Ve Denizcilik Alanında Diğer Eğitimler

  AB VE DİĞER ULUSLARARASI PROJELER

  Emsalsiz deneyimi ile Armada yenilikçi fikirleri projeye dönüştürmek isteyen her tipte müşteri için (özel veya kamu) hizmetlerinin kapılarını açmaktadır. şirketimiz proje konsorsiyumuna katkı sağlayacak çözüm ve fikirlerini hizmetinize sunmaktadır.

  YATIRIM DANIşMANLIĞI VE SÜREÇ YÖNETİMİ

  Armada; enerji, çevre, denizcilik ve diğer bazı sektörlerde yatırım danışmanlığı ve yatırımın işletmeye açılmasına kadar süreç yönetimi hizmetleri vererek yatırımcılara doğru çözümlerle kaynak, emek ve zaman kazandırmaktadır.

  MODELLEME

  Armada çeşitli yazılım çözümlerinin 3D ve 2D uygulamalarında uzmanlaşmış kadrosu ile çeşitli faaliyetlerin yatırım öncesi ve sonrası dönemleri için modelleme uygulamalarını hizmetinize sunmaktadır.

  ¬∑ NETPRO/MINE- Cevher Yatağı Modelleme Çalışmaları

  ¬∑ NETPRO/MINE - 3D Yeraltı Modelleme Çalışmaları

  ¬∑ AERMOD - Emisyon Dağılım Modellemesi Çalışmaları

  ¬∑ Atık Isı Ve CO2 Yayılımı Modellemesi Çalışmaları

  KARBON KREDİLERİ

  Armada, şirketinizin Karbon Haklarının değerlendirilmesi ve çeşitli `Gönüllü Standartlar‚Äù kapsamında temin edilmesi hususunda danışmanlık ve proje dökümanı hazırlama yeterliğini hizmetinize sunmaktadır.

  ¬∑ VER Kredileri Için Proje Dizayn Dökümanı (PDD) Hazırlama Ve İş Takibi

  ARGE

  Armada endüstriyel uygulamalarda teknik ve yenilikçi çözümler sunmak amacı ile ARGE çalışmalarına devam etmektedir.

  ¬∑ Motorlu Taşıtlarda Hidrobor Uygulamaları

  ¬∑ Asetonitrili Yan Ürün Olarak Üreten Tesislerde Purifikasyon Uygulamaları

  ¬∑ Gübre Komplekslerinin Kimyasal Sentezi Ve Sürekli Üretimi

  ¬∑ Kimyasal Atık Geri Kazanımı

Bu ilanı paylaş

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.