Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında

Konu, 'Çevre İzinleri ve Lisanslar' kısmında katıger tarafından paylaşıldı.

 1. katıger

  katıger CMNet Üyesi

  6 Mayıs 2014 SALI

  Resmî Gazete

  Sayı : 28992

  YÖNETMELİK

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE

  DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  “(4) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak çevre mevzuatı eğitimine katılarak tamamlayanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.”

  “a) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az dört yıl çalışmış olanlara,

  b) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlara,”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,”

  “(3) Çevre yönetim biriminde çalışan çevre görevlileri sorumlu olacakları işletme sayısı bakımından 10 uncu maddenin altıncı fıkrası hükmüne tabidirler.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

  a) En az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

  b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 ncimaddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,

  c) Birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 ncimaddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

  zorunludur.”

  “(3) Laboratuvarları çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlara çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilmez.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın (ğ) bendinde yer alan “unvan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adres” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (j) bendi ilave edilmiş, dördüncü fıkrasının (b) bendi, altıncı fıkrası ile on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

  “(2) Çevre yönetim birimi; birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç tetkik raporunun birimde görev yapan iki çevre görevlisi tarafından hazırlanmasını ve sisteme yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.”

  “a) Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin günde bir işletmeden fazla olmamak üzere ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili çevre görevlisinin günde bir işletmeden fazla olmamak üzere ayda en az bir gün çalışmasını sağlamakla,

  b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç tetkik raporunu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamakla,”

  “j) Bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerine ilişkin SGK belgelerini takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar sisteme yüklemekle,”

  “b) Çevre görevlilerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve imzalamakla,”

  “(6) Çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 (on altı) puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelere çevre yönetim hizmeti verilmesi durumunda ise bu işletmelerin her biri (1) bir puan olarak değerlendirilir.”

  “(11) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen iç tetkik raporları, aylık faaliyet raporları ve eğitimler ile ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinin (5) ve (9) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (7) ve (8) numaralı alt bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek grubu için çevre mevzuatı eğitimi katılım belgesi,”

  “7) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu üç yıl deneyimli koordinatör çevre görevlisi için),

  8) Çalışma ve SGK hizmet belgeleri (Çalışması zorunlu iki yıl deneyimli çevre görevlisi için),”

  “(3) Birinci fıkranın (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen belge kamu kurumlarından istenilmez.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki 10 uncu fıkra ilave edilmiştir.

  “(10) Çevre görevlisi sayısının üçten fazla olduğu firmalarda birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen toplam ceza puanına üçten fazla olan her çevre görevlisi için 10 puan ilave edilmek suretiyle hesaplanan puan esas alınır.”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince eğitim alındığına dair belgenin sunulması zorunludur. 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlilerinin belgelerinin vize edilmesinde, vize tarihinde bu fıkrada belirtilen görevlerde çalışıyor olmaları durumunda eğitim ve ücret şartı aranmaz.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır. Sınav başvurularında Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım belgesi sunulur.

  (2) Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

  (3) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınava katılmak zorundadırlar.”

  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 23 – (1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.”

  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık belgesi almış şahıs firmaları tarafından birinci fıkrada belirtilen geçiş süresi içinde yapılacak unvan değişikliği nedeniyle belge yenileme işlemlerinde 21 ncimadde hükümleri uygulanmaz.

  (4) Aynı anda hem çevre danışmanlık hem de laboratuvar hizmeti veren çevre danışmanlık yeterlik belgesi sahibi firmalar 1/6/2015 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu firmalar üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek laboratuvar hizmeti veremezler.”

  MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  21/11/2013

  28828
   
 2. Sedat Mert

  Sedat Mert CMNet Üyesi

  ya ben burada yazandan bir şey anlamadım kalkmıştır değişmiştir yazıyor. yani belge için eğitim sınav ne oldu kısaca bu konuda uzman olan arkadaşlar bahseder mi?
   
 3. mkibaroglu

  mkibaroglu CMNet Üyesi

  Çevre Mühendisleri eğitime katılacak sınav şartı kalktı
   
  Tarık Can bunu beğendi.
 4. Sedat Mert

  Sedat Mert CMNet Üyesi

  peki eğitimle alakalı bir bilginiz varmı yılda bir zorunluluğu yoktur inş
   
 5. mkibaroglu

  mkibaroglu CMNet Üyesi

  ben yılda tek eğitim olmayacağını düşünüyorum yarın il müdürlüğüne gittiğimde konuyla ilgili bilgi alırsam tekrar yazarım. Belki benden önce bu konuda bilgisi oalnlar olursa yazacaktır zaten. Pardon Kasımdaki yönetmelikteki madde şöyle
  Eğitim

  MADDE 17 –(1) Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
   
 6. Sedat Mert

  Sedat Mert CMNet Üyesi

  vala bilgilendirirseniz sevinirim. bende soracağım bilgi alırsam yazarım.

  muhtemelen yılda bir olmayacak. olsaydı eğer eski yönetmelikte olduğu gibi yılda bir diye yazarlardı. ama ne zaman yapılcak önemli olan bu
   
 7. mkibaroglu

  mkibaroglu CMNet Üyesi

  yukarıda yazdığım metindeki düzeltmeye bak en az bir diyor
   
 8. Sedat Mert

  Sedat Mert CMNet Üyesi

  atladığım bir konu o zaman nısanda olabilir. geçmiş olsun
   
 9. mkibaroglu

  mkibaroglu CMNet Üyesi

 10. Sedat Mert

  Sedat Mert CMNet Üyesi

  işte gelecek nisan yanı 11 ay var. eğer bu konuda diretirlerse 11 ay bekleriz.
   
 11. mkibaroglu

  mkibaroglu CMNet Üyesi

  ben yılda yönetmelikte en az 1 dese de yılda 3 eğitim olabileceğini düşünüyorum
   
 12. Hakan Aydın

  Hakan Aydın CMNet Üyesi

  Değişen maddeler yönetmeliğe işlenmiş ve eski madde ile yeni madde karşılaştırmalı gösterilmiştir.
   
 13. Emine Erdem

  Emine Erdem CMNet Üyesi

  beklenen değişiklik oldu...bakalım içerik olarak neler değişmiş ve bizi neler bekliyor, inceledikçe göreceğiz...
   
 14. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Öncelikle hayırlısı olsun,

  Şöyle hızlıca bir göz gezdirdim. Özetle çevre mühendisleri açısından güzel değişiklikler yapılmış.

  1. Sınav şartı kalkmış, eğitime katılma zorunluluğu var.
  2. Çevre görevlisinin başka bir işte çalışmama zorunluluğu (haksızlığı) kalkmış.
  3. Çevre danışmanlık firmalarında çalışan arkadaşların bakacakları firma sayısı (süre) olumlu yönde düzenlenmiş.
  4. 5 adet mühendis çalıştırma şartı hafifletilmiş.
  5. Danışman firmalarda çevre mühendisi olan çevre görevlisi çalıştırılmasına ağırlık verilmiş.
  6. Çevre yönetim birimlerinde, görev alacak çevre teknolojilerinde yüksek lisans yapanlar çıkartılmış.
  7. Koordinatör olma süreleri düşürülmüş.
  8. EK-1 Ek-2 de olup izin/lisansdan muaf olanlara çevre görevlisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş.
  9. Laboratuar ve danışmanlık hizmetleri birbirinden ayrılmış. (hem danışmanlık hem laboratuar hizmeti aynı firmadan verilemeyecek) :

  Yanlışlarım eksiklerim varsa düzenleyebilirsiniz.
   
 15. Müberra Kaşkaya

  Müberra Kaşkaya CMNet Üyesi

  Tesisler muaf olsa bile sisteme girişlerini yapmak zorundayız onlarda 1 puan olarak değerlendirilecek.
   
 16. yarabandı

  yarabandı CMNet Üyesi

  Birde devlette çalışanlara da süre eklenmiş.

  Eğitim şartı kalkmadı. Sadece sınav şartı kalktı.
   
  İpekszksn bunu beğendi.
 17. Özgür Taylan Balcı

  Özgür Taylan Balcı CMNet Üyesi


  Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi yenilenmesi nedenlerinden biri olarak "adres" değişikliği eklenilmiş; "Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla,"
   
 18. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Güncelleme :

  Öncelikle hayırlısı olsun,

  Şöyle hızlıca bir göz gezdirdim. Özetle çevre mühendisleri açısından güzel değişiklikler yapılmış.

  1. Sınav şartı kalkmış, eğitime katılma zorunluluğu var.
  2. Çevre görevlisinin başka bir işte çalışmama zorunluluğu (haksızlığı) kalkmış.
  3. Çevre danışmanlık firmalarında çalışan arkadaşların bakacakları firma sayısı (süre) olumlu yönde düzenlenmiş.
  4. 5 adet mühendis çalıştırma şartı hafifletilmiş.
  5. Danışman firmalarda çevre mühendisi olan çevre görevlisi çalıştırılmasına ağırlık verilmiş.
  6. Çevre yönetim birimlerinde, görev alacak çevre teknolojilerinde yüksek lisans yapanlar çıkartılmış.
  7. Koordinatör olma süreleri düşürülmüş.
  8. EK-1 Ek-2 de olup izin/lisansdan muaf olanlara çevre görevlisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş.
  9. Laboratuar ve danışmanlık hizmetleri birbirinden ayrılmış. (hem danışmanlık hem laboratuar hizmeti aynı firmadan verilemeyecek)
  10. Devlette çalışanlara da süre eklenmiş.
  11. Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi yenilenmesi nedenlerinden biri olarak "adres" değişikliği eklenilmiş; "Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla,"

  Yanlışlarım eksiklerim varsa düzenleyebilirsiniz.
   
 19. Melih Coşar

  Melih Coşar Genel Yönetici

  Lab'lar ile ilgili ince detayı yakalayan oldu mu?
   
  İpekszksn bunu beğendi.
 20. yarabandı

  yarabandı CMNet Üyesi

  sence bu gözler :ssrtcbya: affeder mi o detayı :islik:
   
  Melih Coşar ve İpekszksn bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...