Deşarj İznine Tabi Olan İşletmeler

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.547
Beğeniler
3.613
Şehir
Astana
#1
DEŞARJ İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELERBu izin ve belgeler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 45-46-47-48.maddelerinde belirtilen hususlara uyulması şartı ile verilir. Atıksu Bağlantı İzin Belgesi olan işletmeler için ayrıca Deşarj İzin Belgesi alınması şartı aranmaz.ATIKSU BAĞLANTI İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

[TD="colspan: 2"]2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda;
1- Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin,
2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

[/TD]

 

[TD="colspan: 3"]Kanalizasyon sistemi bulunan bölgelerde ise katılımcıların atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek atık su bağlantı iznine tabidir. Atık su bağlantı izni, evsel atıkların yazılı bir belge karşılığında, endüstriyel ve karışık atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması kaydı ile atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilir. Bağlantı kalite kontrol izni, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.[/TD]SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN 37.MADDESİ UYARINCA;

ATIKSU OLUŞTURAN (EVSEL VE/VEYA ENDÜSTRİYEL) VE ALICI SU ORTAMINA ATIKSU DEŞARJI YAPAN İŞLETMELERİN DEŞARJ İZİN BAŞVURU DOSYALARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

1- Dilekçe
2- Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.
3- İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.
4- İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.
5- Deşarj İzin Başvuru Formu (Eksiksiz Doldurulacak)
6- 1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve, rögarlar ve kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisi, alıcı ortama deşarj noktası belirtilecektir.)
7- Atıksu arıtma tesisine ait proje, 27.04.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için alınmış olan proje onay yazısı.
8- Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurunun bertarafına yönelik belge.
9- Atıksu deşarjının yapıldığı alıcı ortama, yapılan atıksu deşarjı ile ilgili olarak,
a) İç sularda, D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,
b) Su Ürünleri İstihsal Sahalarında, Tarım İl Müdürlüğü’nün,
c) İçme ve Kullanma suyu temin edilen Baraj rezervuarı havzalarında BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün,
d) İçme ve Kullanma suyu temin edilmesi planlanan Baraj rezervuarı havzalarında D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,
e) Sulak Alanlarda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün, kurum görüşünü belirtir resmi yazı.
10- Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.
11- Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de ayrıca eklenecektir.
12- Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.
13- Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.
14- Tesisin, Atıksu Arıtma Tesisinin ve Deşarj Noktasının X ve Y olarak koordinatları.

* İdare, gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edebilir.
** TCK’nın 206. maddesi “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereği İdareye yalan beyanda bulunan özel ya da tüzel kişilik hakkında ilgili mercilerle gerekli suç duyurusu yapılacağının bilinmesi gerekmektedir.


SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA;

ATIKSU OLUŞTURAN (EVSEL VE/VEYA ENDÜSTRİYEL) ANCAK ALICI SU ORTAMINA ATIKSU DEŞARJI YAPMAYAN İŞLETMELERİN DEŞARJ İZİN BAŞVURU DOSYALARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

1- Dilekçe
2- Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.
3- İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.
4- İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.
5- 1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve rögarlar ve kanalizasyon hatları belirtilecektir.)
6- Atıksu toplanması fosseptikte yapılıyorsa, fosseptiğin “Lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik” hükümlerine uygun ve sızdırmaz olduğuna dair Belediye mücavir alan içerisindeki yerlerde İlgili Belediyeden, mücavir alan sınırları dışında İlçe kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığından alınan resmi yazı
7- Oluşan atıksuyun bertarafını yapacak Atıksu Altyapı Tesisi Yönetimi ile atıksuyun vidanjörle çekilip bertarafının yapılacağına dair yapılacak protokol.
8- Faaliyetin yapıldığı yere ait arama, işletme, izin faaliyetlerinin yerini gösterecek harita ve faaliyetin sınırlarından itibaren en az 3000 m’lik mesafeyi içine alacak 1/25000’lik harita.(Haritalar imzalı olmalıdır)
9- Maden faaliyetine ait noter onaylı arama ve işletme ruhsatı.
10- Prosesi sonucu atıksu oluşan ve bir arıtma tedbiri sonrası atıksularını geri dönüşümlü olarak kullanan tesisler için; herhangi bir problem durumunda alıcı ortama atıksu deşarjı olmaması amacıyla uygulamaya konulacak tedbirleri içerecek eylem planı.
11- Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.
12- Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de ayrıca eklenecektir.
13- Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.
14- Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.


* İdare, gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edebilir.
** TCK’nın 206. maddesi “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereği İdareye yalan beyanda bulunan özel ya da tüzel kişilik hakkında ilgili mercilerle gerekli suç duyurusu yapılacağının bilinmesi gerekmektedir.
 

Rıfat Yıldırım

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Temmuz 2012
Mesajlar
277
Beğeniler
89
Şehir
ANKARA
#2
peki tüm tesisler bu şekilde mi işlem yapıyor? benim ek-2 4.6 ya tabi bir işletmem var. Deşarj izni almam gerekiyor mu? yada bu izinden muaf yazısı almam için bu belgeler gerekir mi?
 

S.Gönenç Çalıcı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Temmuz 2010
Mesajlar
133
Beğeniler
78
Şehir
Aydın
#3
peki tüm tesisler bu şekilde mi işlem yapıyor? benim ek-2 4.6 ya tabi bir işletmem var. Deşarj izni almam gerekiyor mu? yada bu izinden muaf yazısı almam için bu belgeler gerekir mi?
İşletmenizin konumu ile ilgili ve elbetteki yapısı ile. Organize sanayi içinde mi
 

Rıfat Yıldırım

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Temmuz 2012
Mesajlar
277
Beğeniler
89
Şehir
ANKARA
#4
Tesisimiz belediye sınırları içerisinde fakat alt yapının olmadığı bir yerde olduğu için fosseptikte biriktiriliyor atıksular.
 

S.Gönenç Çalıcı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Temmuz 2010
Mesajlar
133
Beğeniler
78
Şehir
Aydın
#5
Bulunduğunuz yere alt yapı gelme olasılığı var mı? ya da şöyle sorayım belediyenin önümüzdeki yıllar içinde sizin bulunduğunuz konuma alt yapı getirme ile ilgili bir projesi bir ihalesi var mı? Böyle bir durum var ise Çevre Müdürlüğünden görüş ile geçici bir çözüme gidebilirsiniz. Burada tabiki sizin işletmenizin sektörü ve suyun niteliği de önemli. Belediye sizin suyunuzu kabul de etmeyebilir. Arıtma yaptırmayı düşünmüyor musunuz?
 

Rıfat Yıldırım

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Temmuz 2012
Mesajlar
277
Beğeniler
89
Şehir
ANKARA
#6
belediye gelme ihtimali yok gönenç bey. Atıksu evsel nitelikli işçilerin kullanım sonucu oluşan atıksu
 

S.Gönenç Çalıcı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Temmuz 2010
Mesajlar
133
Beğeniler
78
Şehir
Aydın
#9
İşçi sayınız azmış. Herhangi bir sorun yaratacağını düşünmüyorum
 

Yukarı Alt