Kpss hazırlık

Kayıt
18 Aralık 2010
Mesajlar
2.045
Beğeniler
1.517
Şehir
ARAKLI- TRABZON
#1
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1961 Anayasası ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
A) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
B) Çalışanlara sendika kurma hakkının tanınması
C) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
D) İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması
E) Herkese önceden izin almaksızın dernek kurma hakkının tanınması
2. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1971 Anayasa değişiklikleri
E) 1982 Anayasası
3. Aşağıdaki 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki farklılıklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) 1982 Anayasası daha kazuistik bir yöntemle hazırlanmıştır.
B) 1982 Anayasası yürütme organını güçlendirmiştir.
C) 1982 Anayasası daha katı niteliktedir.
D) 1982 Anayasası daha katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
E) 1982 Anayasası devlet otoritesini güçlendirmiştir.
4. Türk Anayasa tarihindeki tek yumuşak anayasa hangisidir?
A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982
E) 1937
5. Laiklik hangi tarihte ve hangi T.C. Anayasası'nda ilk kez yer almıştır?
A) 1924 Anayasası'nda, 1924 tarihinde
B) 1924 Anayasası'nda, 1929 tarihinde
C) 1921 Anayasası'nda, 1923 tarihinde
D) 1924 Anayasası'nda, 1937 tarihinde
E) 1960 Anayasası'nda, 1960 tarihinde
6. Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak gösterilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i ittifak
D) Kanun-i Esasi
E) 1921 Anayasası
7. 1921 Anayasası'nın getirdiği en temel yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli egemenlik
B) Demokratik seçimler
C) Laiklik
D) Çok partili demokrasi
E) Meclis hükümeti sistemi
8. Savaş hali dışında ölüm cezasına ilişkin Anayasamızdaki tüm hükümler ne zaman tam olarak kaldırılmıştır?
A) 1991
B) 2004
C) 2001
D) 2005
E) 1994
9. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özeliklerinden biridir?
A) Parlamenter hükümet sistemini benimsemiştir.
B) Yasama yetkisi TBMM'de yürütme yetkisi icra Vekilleri Heyeti'ndedir.
C) Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır.
D) Laiklik kabul edilmiştir.
E) Ayrıntılı anayasalar grubundadır.
10. Aşağıdakilerden hangisi 1961 TC Anayasası'nın ilk halinde olmayıp, 1971 - 1973 ara rejim döneminde getirilmiştir?
A) Bakanlar Kurulu kararnameleri
B) Memurların sendika kurma hakkı
C) Anayasaya uygunluğu denetleyecek özel, yüksek mahkemenin kurulması
D) TRT özerkliğinin tanınması
E) Devlet Güvenlik Mahkemesi
1-C 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-E
 
Kayıt
18 Aralık 2010
Mesajlar
2.045
Beğeniler
1.517
Şehir
ARAKLI- TRABZON
#3
1. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına ilişkin ilkelerden biri değildir?
A) Genel oy
B) Ağırlıklı oy
C) Eşit oy
D) Bireysel oy
E) Serbestlik ve gizlilik
2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
A) TBMM üye sayısı
B) Başkenti Ankara'dır
C) Resmi dili Türkçedir
D) Milli marşı "İstiklal Marşı"dır
E) Türkiye devleti bir "Cumhuriyet"tir
3. Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1982 anayasası grup kurma sayısını 10 milletvekilinden 20 milletvekiline yükseltmiştir.
B) Siyasi parti grupları üye sayısı oranında Meclis Başkanlık Divanı'na katılırlar
C) Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır
D) Bütün siyasi parti grupları anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
E) Seçim için kurulan geçici Bakanlar Kurulu'na siyasi parti gruplarından güçlerine göre üye alınır.
4. Kanun teklif etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisi ya da hangilerine aittir?
A) Başbakan
B) Yalnız Bakanlar
C) Cumhurbaşkanı
D) Yalnız milletvekilleri
E) Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri
5. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Dilekçe hakkı
B) Kanuni hâkim ilkesi
C) Suç ve cezaların yasallığı ilkesi
D) Kamu görevlilerinin kişilere haksız işlemler sonucu verdikleri zararın devlet tarafından karşılanacağı ilkesi
E) Haksız olarak zarar gören şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağı ilkesi
6. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi partilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır?
A) Hâkim ve Savcılar
B) Sayıştay mensupları
C) Yüksek öğretim öncesi öğrenciler
D) İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
E) Yüksek öğretim elemanları ve öğrencileri
7. Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?
A) 1961
B) 1971
C) 1973
D) 1980
E) 1982
8. Anayasa'nın 67 nci maddesinde düzenlenen seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçmen yaşı 18'dir.
B) Eşit oy ilkesi geçerlidir.
C) Tutuklular oy kullanamaz.
D) Askeri öğrenciler oy kullanamaz.
E) Seçimler ve halkoylaması; serbest, eşit, gizli ve genel oy ilkelerine göre yapılır.
9. Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası'nın aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir.
A) Sosyal hak ve ödevler
B) Siyasal hak ve ödevler
C) Temel hak ve ödevler
D) Genel esaslar
E) Kişi hak ve ödevleri
10. Atatürk ilkelerinin, Anayasa'ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1924
B) 1927
C) 1928
D) 1930
E) 1937
Cevaplar: 1-B 2-A 3-D 4-E 5-E 6-E 7-E 8-C 9-A 10-E
 
Kayıt
18 Aralık 2010
Mesajlar
2.045
Beğeniler
1.517
Şehir
ARAKLI- TRABZON
#11
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
________________________________________
YIL: 1919
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX Ordu Müfettişi olması.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
28-29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi...
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
22 Tm-7 Ağ 1919 Erzurum Kongresi
27-30 Temmuz 1919 Balıkesir Kongresi
16-25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi
4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
20-22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri
27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi
________________________________________
YIL: 1920
28 Ocak 1920 Misakı Milli kararları
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.
23 Ns 1920-11 Ağ 1923 1.TBMM dönemi
10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması
18 eylül 1920 İstiklal Mahkemesinin kurulması
8 kasım 1920 Düzenli ordu kurulmasına karar verirdi
________________________________________
YIL: 1921
6-10 ocak 1921 l.İnönü Muharebesi
20 Ocak 1921 İlk Anayasa Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
1 Mart 1921 Afganistan Dostluk Antlaşması
12 Mart 1921 İstiklal Marşının kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
23Ma-1 ni 1921 ll.İnönü Muharebesi
10-24 Temmuz 1921 Eskişehir-Kütahya Muharebesi
8 Ağustos 1921 Tekalifi Milliye Emirleri
5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
23 Ağ-13 Ey.1921 Sakarya Meydan Muharebesi
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması(Fransa)
26-30 Ağustos 1921 Büyük Taarruz
11 Ekim 1921 Mudanya ateşkes antlaşması
________________________________________
YIL: 1922
1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir İngiliz gemisi ile İstanbul'dan gidişi
18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin Halife seçilmesi^
________________________________________
YIL: 1923
24 Temmuz 1923 Lozan barış antlaşması
1923 Kapitülasyonların kaldırılması
11 Ağ 1923-1 Ek 1927 ll.TBMM dönemi
17 Şubat 1923 İzmir İktisat kongresi
9 Eylül 1923 Halk fırkasının kabulü(ilk siyasi parti)
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
29-30 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1924
17 Kasım 1924 Terakki Perver Cumhuriyet fırkası(ilk muhalefet parti)KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
1924 Nasturi İsyanı
3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924 Tevhidi tedrisat kanunu
3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf vekaleti
3 Mart 1924 Erkanı harbiye vekaleti
28 Ağustos 1924 İş Bankasının tesisi.
________________________________________
YIL: 1925
17 Şubat 1925 Aşar vergisinin kabulü
11 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı
25 Kasım 1925 Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu
30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
________________________________________
YIL: 1926
1 Ocak 1926 Miladi takvimin uygulamaya girişi
17 Şubat 1926 Medeni kanunu kabulü
1926 Kabotaj kanunu KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
2 Mart 1926 Marif teşkilatı hakkında kanun
22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu.
16 Haziran 1926 İzmir Suikastı
1927 Teşviki sanayi(sanayi inkılabı)
________________________________________
YIL: 1927
15/20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayında Tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapılması.
1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1928
20 Mayıs 1928 Uluslar arası rakamların kabulü
1 Kasım 1928 Yeni alfabenin kabulü
24 Kasım 1928 Millet mekteplerinin açılışı
________________________________________
YIL: 1930
11 Haziran 1930 T.C. Merkez Bankası’nın kabulü.
12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet fırkasını kabulü
23 Aralık 1930 Menemen olayı
1930 Kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı
________________________________________
YIL: 1931
26 Mart 1931 Uluslar arası ölçü birimi
12- 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
15 Nisan 1931 Türk Tarih kurumunun açılışı
________________________________________
YIL: 1932
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu.
18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyet'ine girmesi.
________________________________________
YIL: 1933
1933 Kadınların muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
1933 Sümerbank’ın kuruluşu
1933 l. Beş yıllık kalkınma planı
________________________________________
YIL: 1934
1934 Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı
9 Şubat 1934 Balkan Antantı
21 Haziran 1934 Soyadı kanunu
________________________________________
YIL: 1935
1935 Etibank’ın kuruluşu
1935 MTA
1935 Hafta tatili cumadan pazara alınması
1935 Milli bayramların kabulü
1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1936
20 Temmuz 1936 Montrö sözleşmesinin imzalanması
________________________________________
YIL: 1937
5 Şubat 1937 Atatürk ilkelerinin anayasaya eklenmesi
1937 Denizcilik Bankası
11 Mayıs 1937 Atatürk, çiftliklerini hazineye, bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne, bütün parasını Dil ve Tarih kurumlarına bağışladı. KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
9 Temmuz 1937 Sadabad Paktı'nın imzalanması.
1937 Atatürk’ün altı temel ilkesi anayasaya girmesi
________________________________________
YIL: 1938
1938 ll. Beş yıllık kalkınma planı (ll.dünya savaşı çıkınca uygulanamadı)
________________________________________
YIL: 1939
1939 .Hatay’ın Anavatana katılması
1 Eylül 1939 İkinci dünya savaşının başlaması
1945 Anayasa’nın dili öz Türkçe haline getirildi
24 Ekim 1945 Birleşmiş milletler teşkilatının kurulması
1945 Toprak reformu kanunu
1946 Çok partili hayata geçiş
4 Nisan 1949 Nato'nun kurulması
25 Haziran 1950 Türkiye BM kararına göre Kore’ye asker gönderdi
1952 Türkiye’nin NATO’ya üye olması
1955 Bağdat paktı
1955 Varşova Paktı
15 Kasım 1983 KKTC Kuruldu


1926 Medeni Kanun---------------------İsviçre
1926 Ticaret kanunu--------------------Almanya
1926 Ceza Kanunu----------------------İtalya
1929 Ceza Mahkemeleri Kanunu-----Almanya
1932 İcra İflas Kanunu-----------------İsviçr
17.yüzyıl Duraklama
18. yüzyıl Gerileme
1718-1730 lale Devri
19.yüzyıl Dağılma dönemi
1839 Tanzimat fermanı
1856 Islahat fermanı
l. Meşrutiyet 1876 Kanuni esasi
2.Meşrutiyet 1908 kanuni esasi
31 mart vakası
Trablusgarp savaşı
l.balkan savaşı
ll.Balkan savaşı
1914-1918 l.dünya savaşı
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması

Mimar Sinanın en önemli eserleri

Şeyhzadebaşı----------------------------Çıraklık dönemi----------İstanbul
Süleymaniye Cami---------------------Kalfalık dönemi----------İstanbul------Kanuni Sultan Süleyman
Selimiye Cami--------------------------Ustalık dönemi-----------Edirne--------lll.Selim
Mihrimah Sultan Cami----------------------------------------------İstanbul

Fatih Sultan Mehmet döneminde

Çinili Köşk ve Topkapı Sarayı

Osmanlı döneminde toplum
1---Yönetenler(Askeriye)
Seyfiye----Askeri ve idari sınıf-----Vezir,Beylerbeyi,Sancakbeyi
İlmiye------ilimle meşgul olan------Kadı,Müderris,İmam,Şeyhül İslam,Kazasker
kalemiye—bürokratlar ve diplomatlar---katip,Derfterdar,Nişancı,Reis’ül Küttap

2---Yönetilenler(Teba)
Müslüman
Hristiyan
Musevi’ler
Not:gayri müslim halk askerlik yapmazdı
 

Burak Dumlu

CMNet Üyesi
Kayıt
5 Mart 2013
Mesajlar
515
Beğeniler
772
Şehir
Palandöken, ERZURUM
#12
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
________________________________________
YIL: 1919
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX Ordu Müfettişi olması.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
28-29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi...
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
22 Tm-7 Ağ 1919 Erzurum Kongresi
27-30 Temmuz 1919 Balıkesir Kongresi
16-25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi
4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
20-22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri
27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi
________________________________________
YIL: 1920
28 Ocak 1920 Misakı Milli kararları
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.
23 Ns 1920-11 Ağ 1923 1.TBMM dönemi
10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması
18 eylül 1920 İstiklal Mahkemesinin kurulması
8 kasım 1920 Düzenli ordu kurulmasına karar verirdi
________________________________________
YIL: 1921
6-10 ocak 1921 l.İnönü Muharebesi
20 Ocak 1921 İlk Anayasa Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
1 Mart 1921 Afganistan Dostluk Antlaşması
12 Mart 1921 İstiklal Marşının kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
23Ma-1 ni 1921 ll.İnönü Muharebesi
10-24 Temmuz 1921 Eskişehir-Kütahya Muharebesi
8 Ağustos 1921 Tekalifi Milliye Emirleri
5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
23 Ağ-13 Ey.1921 Sakarya Meydan Muharebesi
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması(Fransa)
26-30 Ağustos 1921 Büyük Taarruz
11 Ekim 1921 Mudanya ateşkes antlaşması
________________________________________
YIL: 1922
1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir İngiliz gemisi ile İstanbul'dan gidişi
18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin Halife seçilmesi^
________________________________________
YIL: 1923
24 Temmuz 1923 Lozan barış antlaşması
1923 Kapitülasyonların kaldırılması
11 Ağ 1923-1 Ek 1927 ll.TBMM dönemi
17 Şubat 1923 İzmir İktisat kongresi
9 Eylül 1923 Halk fırkasının kabulü(ilk siyasi parti)
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
29-30 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1924
17 Kasım 1924 Terakki Perver Cumhuriyet fırkası(ilk muhalefet parti)KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
1924 Nasturi İsyanı
3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924 Tevhidi tedrisat kanunu
3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf vekaleti
3 Mart 1924 Erkanı harbiye vekaleti
28 Ağustos 1924 İş Bankasının tesisi.
________________________________________
YIL: 1925
17 Şubat 1925 Aşar vergisinin kabulü
11 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı
25 Kasım 1925 Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu
30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
________________________________________
YIL: 1926
1 Ocak 1926 Miladi takvimin uygulamaya girişi
17 Şubat 1926 Medeni kanunu kabulü
1926 Kabotaj kanunu KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
2 Mart 1926 Marif teşkilatı hakkında kanun
22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu.
16 Haziran 1926 İzmir Suikastı
1927 Teşviki sanayi(sanayi inkılabı)
________________________________________
YIL: 1927
15/20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayında Tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapılması.
1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1928
20 Mayıs 1928 Uluslar arası rakamların kabulü
1 Kasım 1928 Yeni alfabenin kabulü
24 Kasım 1928 Millet mekteplerinin açılışı
________________________________________
YIL: 1930
11 Haziran 1930 T.C. Merkez Bankası’nın kabulü.
12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet fırkasını kabulü
23 Aralık 1930 Menemen olayı
1930 Kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı
________________________________________
YIL: 1931
26 Mart 1931 Uluslar arası ölçü birimi
12- 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
15 Nisan 1931 Türk Tarih kurumunun açılışı
________________________________________
YIL: 1932
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu.
18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyet'ine girmesi.
________________________________________
YIL: 1933
1933 Kadınların muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
1933 Sümerbank’ın kuruluşu
1933 l. Beş yıllık kalkınma planı
________________________________________
YIL: 1934
1934 Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı
9 Şubat 1934 Balkan Antantı
21 Haziran 1934 Soyadı kanunu
________________________________________
YIL: 1935
1935 Etibank’ın kuruluşu
1935 MTA
1935 Hafta tatili cumadan pazara alınması
1935 Milli bayramların kabulü
1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.
________________________________________
YIL: 1936
20 Temmuz 1936 Montrö sözleşmesinin imzalanması
________________________________________
YIL: 1937
5 Şubat 1937 Atatürk ilkelerinin anayasaya eklenmesi
1937 Denizcilik Bankası
11 Mayıs 1937 Atatürk, çiftliklerini hazineye, bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne, bütün parasını Dil ve Tarih kurumlarına bağışladı. KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
9 Temmuz 1937 Sadabad Paktı'nın imzalanması.
1937 Atatürk’ün altı temel ilkesi anayasaya girmesi
________________________________________
YIL: 1938
1938 ll. Beş yıllık kalkınma planı (ll.dünya savaşı çıkınca uygulanamadı)
________________________________________
YIL: 1939
1939 .Hatay’ın Anavatana katılması
1 Eylül 1939 İkinci dünya savaşının başlaması
1945 Anayasa’nın dili öz Türkçe haline getirildi
24 Ekim 1945 Birleşmiş milletler teşkilatının kurulması
1945 Toprak reformu kanunu
1946 Çok partili hayata geçiş
4 Nisan 1949 Nato'nun kurulması
25 Haziran 1950 Türkiye BM kararına göre Kore’ye asker gönderdi
1952 Türkiye’nin NATO’ya üye olması
1955 Bağdat paktı
1955 Varşova Paktı
15 Kasım 1983 KKTC Kuruldu


1926 Medeni Kanun---------------------İsviçre
1926 Ticaret kanunu--------------------Almanya
1926 Ceza Kanunu----------------------İtalya
1929 Ceza Mahkemeleri Kanunu-----Almanya
1932 İcra İflas Kanunu-----------------İsviçr
17.yüzyıl Duraklama
18. yüzyıl Gerileme
1718-1730 lale Devri
19.yüzyıl Dağılma dönemi
1839 Tanzimat fermanı
1856 Islahat fermanı
l. Meşrutiyet 1876 Kanuni esasi
2.Meşrutiyet 1908 kanuni esasi
31 mart vakası
Trablusgarp savaşı
l.balkan savaşı
ll.Balkan savaşı
1914-1918 l.dünya savaşı
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması

Mimar Sinanın en önemli eserleri

Şeyhzadebaşı----------------------------Çıraklık dönemi----------İstanbul
Süleymaniye Cami---------------------Kalfalık dönemi----------İstanbul------Kanuni Sultan Süleyman
Selimiye Cami--------------------------Ustalık dönemi-----------Edirne--------lll.Selim
Mihrimah Sultan Cami----------------------------------------------İstanbul

Fatih Sultan Mehmet döneminde

Çinili Köşk ve Topkapı Sarayı

Osmanlı döneminde toplum
1---Yönetenler(Askeriye)
Seyfiye----Askeri ve idari sınıf-----Vezir,Beylerbeyi,Sancakbeyi
İlmiye------ilimle meşgul olan------Kadı,Müderris,İmam,Şeyhül İslam,Kazasker
kalemiye—bürokratlar ve diplomatlar---katip,Derfterdar,Nişancı,Reis’ül Küttap

2---Yönetilenler(Teba)
Müslüman
Hristiyan
Musevi’ler
Not:gayri müslim halk askerlik yapmazdı
Çıktısını aldım :)
 

Şu anda bu içeriği okuyanlar (Üye: 1, Misafir: 0)