Çevre Mühendisi Kimdir?

Çevre mühendisliği ve çevre mühendisi kimdir? Türkiye'de çevre ve çevre mühendisliği hakkında bilgiler içerir.
Çevre ve çevre kirliliği nedir?

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşama ortamını oluşturan hava, su ve toprak gibi ortamlardır. Denizler, göller, akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar korunması gereken çevreyi oluşturan alanlardır. Bu alanlar insanlar dahil bütün canlıların üreme, beslenme ve yaşam ortamlarını sağlar.

Çevre kirliliği ise, insanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta yani doğal ortamda meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulmasıdır.

Mühendis

Genel olarak mühendislik; matematik ve doğal bilimler alanında çalışma, deneyim ve pratik yapmayla kazanılmış bilgilerin muhakemeyi de katarak doğanın malzemelerini insanoğlunun faydası doğrultusunda ekonomik olarak kullanmak şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıdaki tanımlama, mühendisler ve bilim adamları arasındaki temel bir farklılığı ortaya koymaktadır. Mühendislere göre bilim adamları keşfeder, mühendisler ise onu uygulamaya koyar ve çalışır hale getirir.

Çevreci ve Çevre Mühendisi arasındaki fark nedir?

Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herhangi bir meslek grubuna dahil olan ya da olmayan herkes çevreci olarak tanımlanabilir. Çevreciler genel olarak çevreye hiçbir zarar gelmemesini savunurlar.

Çevre Mühendisi ise, çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan çözüm önerilerinde bulunan ve çevre, ekonomi, sanayi üçlüsü arasındaki dengeyi sağlayan meslek grubudur. Çevre Mühendisleri gelişim için sanayiye ihtiyaç olduğunu ama uygun teknolojiler kullanılarak oluşabilecek kirliliğin asgari seviyede tutulabileceği görüşündedir ve çevre, ekonomi ve sanayi arasında denge kurma amacındadır.

Çevre Mühendisi

Çevre mühendisliği; hava, su, toprak ve diğer doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal kaynakların korunması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan ve canlı sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması, çevre ve halk sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması için çalışan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğal kaynakları tüketmeyi değil bu kaynakların verimli biçimde kullanılmasını ve kullanılan bu kaynakların doğaya zarar vermeyecek formlarda doğal ortama geri verilmesini amaçlamaktadır.

Özetle, çevre mühendisliği her türlü fiili ve potansiyel çevre sorunlarını tanımlayan ve bu sorunları çözmek üzere planlamalar ve uygulamalar yapan mühendislik disiplinidir.

Çevre Mühendisliği ne değildir?

Çevre mühendisliği mesleği genellikle ziraat mühendisleri, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği gibi meslek dallarıyla karıştırılmaktadır. Çevre Mühendisliği ilgi alanları içerisinde diğer meslek dalları yanı sıra bu üç meslekte bulunmakta fakat çalışma konuları tamamen farklı olmaktadır. Çevre mühendisliği konumu itibariyle tüm mühendislik dallarının çevre konusunda koordinasyonunu gerektirmektedir.

  1. Park, bahçe düzenlemek
  2. Ağaç dikmek
  3. Çiçek sulamak
  4. Hayvanları korumak

...gibi işler Çevre Mühendisliği çalışma alanları değildir.

Çevre Mühendisliğinin Tarihçesi

İnsanlar, sağlık ve refahlarının bulundukları çevrenin kalitesi ile ilişkili olduğunu fark ettiklerinden beri, çevre kalitesini iyileştirmek için itinalı bir şekilde sürekli çalışmışlardır. Eski Mısır uygarlıklarıyla ilgili kazılar sırasında, yağmur sularının toplanması ve kanalizasyon deşarjlarına yönelik birçok bulguya rastlanmıştır. Bu yaklaşık olarak M.Ö 3400-2450 yıllarına tekabül etmektedir. Antik Harappa uygarlığı bazı bölgelerde kanalizasyon sistemi kullanmıştır. Romalılar kuraklığı önlemek ve şehre sağlıklı, temiz su temin edebilmek için su kemeri inşa etmişlerdir. Bavaria 15. yüzyılda, Alpine ülkesinin kalkınması sağlamak ve dağılmasını engellemek için su dağıtım hatları inşaa ettirmiştir.

Bu alan, su ve çevresel kalitedeki düşüşle birlikte kirlilikteki artışın halkın endişelenmesine neden olması sonucu 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ayrı bir çevresel disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bunun kökleri toplumsal sağlık mühendisliğinin eski faaliyetlerine kadar uzanır. Modern çevre mühendisliği 19. yüzyıl ortalarında kolera gibi su kaynaklı hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak amacıyla Joseph Bazalgette'in ilk büyük kanalizasyon sistemini tasarlaması ile başladı. Başlıca ölüm sebeplerinden biri olan su kaynaklı hastalıklar, sanayileşmiş ülkelerdeki içme suyu ve atık su arıtımına başlanması ile azaltılmıştır.

Birçok durumda, toplumların gelişmesi ve topluma yarar sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların çevresel kaliteyi arttıran uzun vadeli etkileri vardır. Örnek olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarım zararlılarını kontrol etmek amaçlı yaygın olarak DDT uygulanmıştır. DDT kullanımıyla tarımsal faydalar ve ürün verimi önemli ölçüde artmıştır. Böylece dünyada büyük ölçüde açlık azaltılmış ve sıtma daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edilmeye başlanmıştır. Birçok tarım zararlısı DDT'nin üreme döngüleri üzerinde etkisiyle yok olmaya başladı. DDT hikayesi Rachel Carson'ın "Sessiz Bahar" sözü ile anılarak modern çevre hareketlerinin ve modern çevre mühendisliği gelişiminin doğumu olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar DDT kıtlığın oluşmasını engellemiş olsa da, günümüzde insan sağlığına olan zararlı etkilerinin fark edilmesi üzerine birçok ülkede DDT kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.

Doğal kaynakları koruyucu ve çevreye zarar verici eylemleri kısıtlayan yasalar binlerce yıldır çeşitli toplumlar tarafından geliştirilmiştir. 19. yüzyılda Londra ve Paris'teki kanalizasyon inşaası kararnameleri ve 20. yüzyıl başlarında ABD milli park sisteminin oluşturulması önemli örneklerdir. Uluslararası kamuoyunda oluşan çevre koruma bilincinin Türkiye'ye yansımalarını 1980 sonrasında gözlemleyebilmekteyiz. Bu süreçte çevre ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, bir takım resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Bu kurum ve kuruluşlar Türkiye'de çevre konusunda faaliyetlerde bulunmaya başlamış ve dünden bugüne birçok başarılı işlere imza atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları arasında ilk olarak 1982 Anayasası çevre ile ilgilenmiş ve 1983 yılında Türkiye'nin ilk çevre kanunu kabul edilmiştir. Çevre Kanunu, kirleten öder prensibini benimsemiş ve çevre ile ilgili bir takım tanımlamalar yapmıştır. Ülkemizde ilk Çevre Mühendisliği bölümü 1975 yılında Ege Üniversitesinde açılmıştır. Kurucusu alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok başarılara imza atan değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'dur.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır:

Matematik

Geri dönüşüm ve yeniden kullanım

Fizik

Çevresel Etki değerlendirmesi

Kimya

Gürültü kirliliği ve kontrolü

Lineer Cebir

Arıtma Tesislerinin İşletimi

Teknik Resim

Arıtma tesisi hidroliği ve tasarımı

Analitik Geometri

Arıtma çamurlarının kontrolü ve bertarafı

İstatistik

Yenilenebilir enerji kaynakları

Çevre Jeolojisi

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü

Çevre Jeotekniği

Katı Atıkların Kontrolü

Çevre Kimyası

Deniz kirliliği kontrolü

Çevre Mikrobiyolojisi

Su kirliliği ve kontrolü

Çevre Ekonomisi

Hava kirliliği ve kontrolü

Çevre Hukuku

Su getirme ve kanalizasyon uygulamaları

Ölçme Bilgisi

Çevre kaynaklarının planlanması

Hidrolik

Çevresel Modelleme

Ekoloji

Çevre Biyoteknolojisi

Zemin Mekaniği

Şehircilik ve Yerleşme

Gürültü kontrolü

Tehlikeli maddelerin kontrolü

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik temel işlemler

 

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

Çevre mühendisleri genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda çalışabilmektedirler.

Altyapı Sistemlerinin Tasarımı

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Altyapı Sistemlerinin Yapımı

Hava Gazı Arıtma Sistemleri İşletimi

Arıtma Çamurları ve Bertarafı

Hava Gazı Arıtma Sistemleri Tasarımı

Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi

Hava Gazı Arıtma Sistemleri Yapımı

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı

Hava Kirliliği Laboratuvar Hizmetleri

Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı

Kalite Yönetim Sistemleri

Atıksu Laboratuvar Hizmetleri

Katı Atık Depolama Sahaları Rehabilitasyonu

Biyoenerji Sistemleri

Katı Atık Depolama Sahalarının İşletilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Katı Atık Depolama Sahalarının Tasarımı

Çevre Danışmanlığı

Katı Atık Depolama Sahalarının Yapımı

Çevre İzinleri ve Lisanslar

Katı Atıkların Kontrolü ve Yönetimi

Çevre ve Atık Yönetimi

Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması

Çevre Yönetim Sistemleri

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Satış ve Pazarlama

Deniz Deşarjı Yapılarının Projelendirilmesi

Tehlikeli ve Özel Atıkların Kontrolü ve Bertarafı

Deniz Kirliliği ve Kontrolü

Temizsu Arıtma Tesisi İşletilmesi

Doğal Kaynakların Yönetimi

Temizsu Arıtma Tesisi Tasarımı

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları

Temizsu Arıtma Tesisi Yapımı

Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım

Temizsu Laboratuvar Hizmetleri

Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

Toprak Kirliliği ve Kontrolü

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeraltı Suyu Kirliliği ve Modellemesi

LPG İstasyonları

Çevre Mühendisliği Bulunan Üniversiteler

ÜNİVERSİTE

ŞEHİR

ÜNİVERSİTE

ŞEHİR

Abant İzzet Baysal Üni.

Bolu

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

Aksaray Üniversitesi

Aksaray

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

Ardahan Üniversitesi

Ardahan

Marmara Üniversitesi

İstanbul

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

Mersin Üniversitesi

İçel

Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul

Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir

Niğde Üniversitesi

Niğde

Bartın Üniversitesi

Bartın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun

Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas

Sakarya Üniversitesi

Sakarya

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Çanakkale

Selçuk Üniversitesi

Konya

Çukurova Üniversitesi

Adana

Süleyman Demirel Üniversitesi

Isparta

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir

Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş

Erciyes Üniversitesi

Kayseri

Tunceli Üniversitesi

Tunceli

Fatih Üniversitesi

İstanbul

Uludağ Üniversitesi

Bursa

Fırat Üniversitesi

Elazığ

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul

Cevremuhendisleri.net tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek diğer sitelerde kullanılabilir.

  • Yayınlandı
    7 Ocak 2013
  • Sayfa Görüntüleme
    5.219

Yukarı Alt