Makale ikonu

Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı ile Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri 2021-01-12

indirmek için izniniz yok
Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesislerin Almakla Yükümlü Olduğu Belgelerin Geçerlilik Süreleri, Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı ile Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri


Çevre Mevzuatları kapsamında tesislerin almakla yükümlü olduğu belgelerin geçerlilik süreleri ve gerekli açıklamalara ilişkin tablo özeti aşağıda yer almaktadır:

YAPILACAK İŞLEMLER
GEÇERLİLİK SÜRESİ
GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE YENİLENMESİ GEREKEN SÜRE
AÇIKLAMA
İLGİLİ MEVZUAT
Geçici Faaliyet Belgesi​
1 Yıl​
-​
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde herhangi bir kapasite artışı vb. durumlar olmayacaksa geçerlilik süresi 180 takvim günüdür.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevre İzin ve Lisans Belgesi​
5 Yıl​
Belgenin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapılması gerekir.Gerekli bilgi, belge ve raporlar başvurunun yapılacağı 180 takvim günü öncesinden hazır olması gerekmektedir.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı​
1 Yıl​
Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinden il müdürlüğü uygunluk yazsının yenileme işlemlerinin tamamlanarak alınması gerekir.İşletmelerin tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi ifade eder. İl müdürlüğü uygunluk yazısı başvurusu entegre çevre bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Kapasite Raporu​
2 Yıl​
Geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.Tesiste yer alan her bir makine ve ekipmanın kapasite raporunda yer alması gerekmektedir.
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 Sayılı TOBB Kanunu
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi​
5 Yıl​
Geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekir.Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi başvurularını bağlı bulunan İlin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır. Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi başvurusunda istenilen belgeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından farklılık gösterebilir.
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Emisyon ve İmisyon Ölçüm Raporu​
2 Yıl​
İlk ölçüm tarihi baz alınarak, geçerlilik süresi dolmadan en az 2 ay önce başvuru yapılması gerekir.Emisyon ve İmisyon ölçümlerinin yetkili firmalar tarafından yapılması için entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Merkezi Laboratuar Belirleme Sistemi (MELBES)’nden talep oluşturulması gerekir.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi/Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi/Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi​
4 Yıl​
Belgelerin vize işlemleri için, mevcut yeterlilik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur.Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi; eski adıyla Çevre Görevlisi Belgesini ilk defa alacak olan kişilerden eğitim ve sınav şartı aranmaz.
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Valilik Tespit Raporu​
-​
Çevre İzin Belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinden valilik tespit raporunun yenileme işlemlerinin tamamlanarak alınması gerekirValilik Tespit Raporu İçin herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Ancak Çevre İzin Belgesinin yenileme işlemlerinde tesiste her iki senede bir tekrar edilen emisyon ve/veya imisyon ölçümlerine istinaden valilik tespit raporuna yeniden başvuru talebinde bulunulması gerekir.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası​
1 Yıl​
Geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 1 ay önceden sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekir.Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Atık Yönetimi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Endüstriyel Atık Yönetim​
3 Yıl​
Atık Yönetim Planları geçerlilik tarihinin bitmesine 3 ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.Onaylanan Atık Yönetim Planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren 3 yıldır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık Belgesi​
5 Yıl​
Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgenin geçerlilik süresi dolmadan 3 ay önce belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunurlar ve belge süreci yeniden başlar.Sıfır atık yönetim sistemi uygulanan bina ve yerleşkelerden taşınılması durumunda, değişikliği takip eden 30 takvim günü içerisinde gerekli bildirimde bulunulur ve sıfır atık belgesi iptal edilir.

Belge alma yükümlülüğü bulunan yerlerden belgesi iptal edilenlerin; Farklı bina ve yerleşkelere taşınması durumunda taşınma tarihini takip eden 180 takvim günü içerisinde, yeniden belge başvurusunda bulunmaları zorunludur.
Sıfır atık Yönetmeliği
Motor Yağı Değişim Noktası​
5 Yıl​
Geçerlilik tarihinden önce yenileme talebinde bulunulması gerekir.Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği


Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı

Tanımlar

Atık:
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık Sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık Üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Tehlikeli Atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

Tehlikesiz Atık: Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi ve Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

Bakiye Atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

Belediye Atıkları: Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

ifade eder.

1610479970521.png


1610479978015.png

1610479986700.png


Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri

@Cem Yılmaz arkadaşımız tarafından hazırlanan beyan ve bildirim türü ile tarih ve geçerlilik sürelerine ilişkin çalışma ekte yer almaktadır:


BEYAN/BİLDİRİM TÜRÜ
TARİH /GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı​
Her yıl, Mart ayı sonuna kadar​
Atık Ambalaj Bildirimleri​
Her yıl, MART ayı sonuna kadar​
Tekstil’de Temiz Üretim Planı​
5 yılda bir, geçerlilik tarihi dolmadan (1)​
Temiz Üretim Planı Gelişme Raporu​
Her yıl, Şubat ayı sonuna kadar​
BEKRA Bildirimi​
Kimyasallarda, miktarlarda ya da depolama şartlarında değişiklik olması halinde​
Kirlenmiş Sahalar Faaliyet Ön Bilgi Formu​
Faaliyet ya da faaliyet sahibi değişmesi halinde, toprak kirliliği olması durumunda​
Jeneratör Bildirimi​
Her yıl aynı tarihlerde​
Kütle Denge Sistemi​
Takip eden ayın son gününe kadar (2)​
Ambalaj Bilgi Sistemi​
Takip eden ayın son gününe kadar (2)​

1) : Aksi belirtilmediği sürece geçerlilik tarihinden önce yeniletmeniz gerekmektedir. Ancak bazı İl Müdürlükleri “3 ay önce” veya “1 ay önce” gibi taleplerde bulunabilirler.

(2): Örneğin; 2019 yılı Kasım ayı bildiriminin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.


2020 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan Dönemi
GEKAP Verme Süresi
Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık​
Ocak Sonu​


2021 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan Dönemi
GEKAP Verme Süresi
Ocak-Şubat-Mart​
Nisan Sonu​
Nisan-Mayıs-Haziran​
Temmuz Sonu​
Temmuz-Ağustos-Eylül​
Ekim Sonu​
Ekim-Kasım-Aralık​
Ocak Sonu (2022 Yılı)​

Son incelemeler

Çok güzel
Olgaç Sürmelihindi
Olgaç Sürmelihindi
Teşekkürler üstad 😊
Eline sağlık Olgaç, yine çok faydalı bir çalışma yapmışsın
Olgaç Sürmelihindi
Olgaç Sürmelihindi
Teşekkürler 😊
Üst