Makale ikonu

Atık Getirme Merkezlerinin Teknik Özellikleri ile İşletmecisinin Görev ve Yükümlülükleri 2022-01-07

indirmek için izniniz yok
31.12.2021 tarih ve 2595501 sayılı Bakan Olur'u ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştı.

Kaldırılan tebliğ ile yeni yayımlanan usul ve esaslara ilişkin karşılaştırma tablosu ile özet bilgileri çalışması ekte yer almaktadır.

Usul ve Esaslara İlişkin Özet;

1-Sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesinden sorumlu bina ve yerleşkeler, sıfır atık yönetim sisteminde oluşan atıklar için asgari ikili biriktirme sistemi oluşturarak kâğıt/karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıklarını diğer atıklardan ayrı biriktirir.

2-Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alan bina ve yerleşkelerde ayrı biriktirilen atıklar sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya çevre lisanslı atık işleme tesislerine birbirleriyle karışmayacak şekilde asgari ikili olarak teslim edilir.

3-Mahalli idarelerce, hizmet alanlarının tamamım kapsayacak şekilde, ayrı biriktirilen geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan toplanması için asgari ikili toplama sistemi kurulur.

4-Sıfır atık bilincinin ve farkındalığının artırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması için mahalli idareler tarafından süreli kampanyalar düzenlenir, vatandaşın atıklarını ayrı biriktirmesini teşvik edici organizasyonlar yapılır.

5-Mahalli idareler, vatandaşları atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik eder. Ayrı biriktirilecek atık türleri, bu atıkların biriktirileceği biriktirme ekipmanları ve yerleri, atık türlerine göre toplama yöntemi ve gün/saatleri, toplama güzergâhları, atık getirme merkezleri ve yerleri ile mobil (seyyar) atık getirme merkezi programı vatandaşlara duyurulur.

6-Yeni yapıların yapı kullanma izin belgelerini alabilmeleri için yapı ruhsatı aşamasında diğer atıkların ve geri kazanılabilir atıkların toplanması amacıyla belediyenin uygun gördüğü konum, sayı ve nitelikte ikili biriktirme ekipmanı belirlenmesi ve inşaat tamamlanmadan önce montajın yapılması için parsel sınırlarının kullandırılması sağlanır.

7-Sıfır atık yönetim sisteminde atıklar; plastik, kâğıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar aynı biriktirme ekipmanlarında biriktirilebilir. Bu ekipmanlar; mavi renkli veya mavi etiketli, üzerinde okunaklı şekilde "Geri Kazanılabilir Atıklar” yazılı olabilir. Geri kazanılamayan atıklar ise koyu gri renkli veya koyu gri etiketli, üzerinde okunaklı şekilde "Diğer Atıklar” yazılı biriktirme ekipmanında biriktirilir.

8-Atık piller, bitkisel atık yağlar ve benzeri farklı kategorilerdeki atıklar geri dönüştürülebilir atıklardan ayrı olarak biriktirilir ve Belediyeler tarafından kurulan atık getirme merkezlerine/toplama noktalarına götürülür.

9-Cadde, sokak ve kamusal alanlarda atıkların ayrı biriktirilmesi için mahalli İdareler tarafından cadde ve sokaklardaki mevcut konteynerlerin yanına geri kazanılabilir atıklar için biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır.

10-Cam atıklarının diğer geri kazanılabilir atıklarla aynı ekipmanda toplanması hem toplama hem de ayrıştırma süreçlerinde operasyonel zorluklara yol açması ve geri kazanım verimini düşürmesi nedeniyle atık camlar için yeşil renkli ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilebilir, camlar renklerine göre ayrı ayrı da biriktirilebilir, cam atıkların ayrı biriktirilmesi amacıyla cam kumbaralarının kullanımı yaygınlaştırılır.

11-Atığın miktarına ve toplama sıklığına göre geri dönüştürülebilir atıklar için ayrı biriktirme sistemi kurulabilir. Atık türleri ve biriktirilecek ekipmanların renklerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Atık Türü
Biriktirme Ekipmanı Rengi
Kâğıt/Karton Atıkları​
Mavi​
Plastik Atıklar​
Sarı​
Cam Atıklar​
Yeşil​
Metal Atıklar​
Gri​
Biyo-bozunur Atıklar​
Kahverengi​
Kompozit Atıklar​
Turkuaz​
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar​
Mor​
Bitkisel Atık Yağlar​
Koyu Mavi​
Tekstil Atıkları​
Pembe​
Atık İlaçlar​
Beyaz​

12-Bina ve yerleşkelerdeki biriktirme ekipmanları ve toplama noktalarından alınan atıkların lisanslı tesise gönderilinceye veya mahalli idarenin toplama sistemine teslim edilinceye kadar bekletileceği geçici depolama alanı teşkil edilir. Uygun olmaması durumunda; geçici depolama alanı, belediye veya lisanslı firma araçlarının atıkları alabileceği uygun bir alana yerleştirilen konteyner tipi biriktirme ekipmanlarından teşkil edilebilir.

13-Prosesten kaynaklanan tehlikeli atıklar haricinde sadece idari faaliyetleri, bakım onarım vb. işlemleri sonucu veya revir ve diğer yönetim binalarından kaynaklı tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetinde bulunanların Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

14-Cam kumbaralarında ayrı olarak biriktirilen cam atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması sağlanır.

15-Tekstil/giysilerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yeniden kullanıma kazandırılması veya geri kazanımı amacıyla biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi sağlanır.

16-Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda birden fazla mahalli idare tarafından ortak kullanmak üzere atık getirme merkezi/merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir.

17-Atık getirme merkezleri, Ek-1 'de yer alan atık listesindeki tüm atıkları kabul edebilecek şekilde asgari 1000 m2 alana tesis edilmesi esastır.

18-İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının En Fazla 2 Ton Atık Kapasiteli Biriktirme Ekipmanlarında Biriktirilmesi Sağlanmalıdır.

19- Mahalli idare bünyesinde bulunan Çevre Mühendisi mahalli İdarenin atık getirme merkezinden de sorumludur.

20-Atıkların biriktirilme süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın ilgili mevzuatta belirtilen süreleri geçemez.

21-Atıklar ile ilgili olarak hacim küçültme ve/veya paketlemeye/depolamaya uygun hale getirmeye yönelik fiziksel işlemler hariç herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik geri dönüşüm ve geri kazanım veya bertaraf işlemi yapılamaz.

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Üst