Makale ikonu

Atıkların Geçici Depolanması, Atık Alanı Özellikleri ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı 2021-03-31

indirmek için izniniz yok
1.Tanımlar

Atık:
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık Sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Tehlikeli Atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

Tehlikesiz Atık: Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

ifade eder.

2.1 Geçici / Ara Depolama Alanlarının Özellikleri

1. Geçici Atık Depolama Alanının tesis ve binalardan ayrı olması, insan trafiğinden uzak, tehlikeli atıkları alacak lisanslı araçların yanaşmasına uygun bir yerde bulunması gerekir.

2. Ara depolama alanlarında oluşan atıkların günlük olarak geçici depolama alanına taşınması gerekir.

3. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar aynı konteynırda depolanmaz.

4. Oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbir alınır. (Yangın tüpü bulundurulması vb.)

5. Tehlikeli atıklar ile tehlikesiz atıkların birbirinden ayrı olarak toplanması, giriş kapılarının farklı olması gerekir.

6. Tehlikeli atıkların depolandığı bölümün girişinde; “Dikkat! Tehlikeli Atık” ibaresinin bulunması yeterlidir.

7. Tehlikeli Atık Depolama Alanında meydana gelebilecek dökülmelere karşı kör kanal ve kör kuyu bulunması, zemin eğiminin bu kör kanala yönlendirilmesi, kör kanalın (yağışlardan etkilenmemesi amacıyla) atık sahası içerisinde konumlandırılması gerekir.

8. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur. (Talaş vb. malzemeler)

9. Zeminin beton ile kaplı olması yeterlidir. Her bölüm için zeminin kenarlarının beton eşik ile yükseltilmesi gerekir.

10. Betonun sızdırmaz özellikte olabilmesi için; minimum 25 cm kalınlıkta kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması gerekir. Bu şartın sağlanamaması durumunda, beton ile toprak zemin arasına en az 1 mm’lik membran serilerek geçirimsizlik sağlanır.

11. Her atık türünün depolanacağı bölme üzerinde; atık türünü belirten bir levha bulunur.

12. Geçici depolama alanı olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanılması halinde konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir.

13. Tehlikeli atıkların depolanacağı bölümlerin yağışlardan korunması amacıyla üzerinin ve dört tarafının kapalı olarak inşa edilmesi gerekir. (Tel örgü şeklindeki kapatmalar yağışlardan koruma sağlamadığı için uygun görülmemektedir)

14. Tehlikesiz atıkların depolanacağı bölümlerin sadece üzerinin kapalı olması (yağışlardan korunması) yeterlidir.

15. Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.

16. Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilebilir.

3. Geçici depolama alanına alınan her bir atık için etiketleme yapılacak ise etiket üzerinde;

  • Atığın atık kodu,
  • Tehlikeli atık olup olmadığı,
  • Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,
  • Atığın depolama alanına giriş tarihi bilgileri yer alır.

4. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir.

5. Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez.

6. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.

7. Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı aranmaz.

8. Geçici atık depolama alanlarına aşağıda yer alan örnek levhalardan yaptırabilir:

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı için;

1617224890520.pngTehlikeli Atıklar için;

1617224930876.pngTehlikesiz ve Ambalaj Atıkları için;

1617224971097.png


9. Örnek Geçici Depolama Alanı Resimleri

1617224997756.png1617225013892.png1617225031242.png1617225050685.png


NOT:1 BİR TESİSTE PROSES SONUCU OLUŞAN/OLUŞACAK TEHLİKELİ, TEHLİKESİZ VE AMBALAJ ATIKLARININ GEÇİCİ OLARAK DEPOLANMASI GEREKİR. TEHLİKELİ İLE TEHLİKESİZ VE AMBALAJ ATIKLARININ AYRI AYRI DEPOLANMASI GEREKMEKTEDİR. OLUŞAN/OLUŞACAK ATIK TÜRLERİNE VE MİKTARLARINA GÖRE ATIK ALANLARININ TASARLANMASI GEREKİR.


NOT:2 BELEDİYE ATIĞI BİRİKTİRME EKİPMANLARI/KONTEYNERLERİ İLE AMBALAJ ATIĞI, TEHLİKESİZ ATIK VE TIBBİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI/KONTEYNERLERİ GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİNDEN MUAFTIR.

10. Atıkların takibinin yapılması amacıyla “Atık Takip Formu” oluşturulabilir. Aşağıda örnek olarak “Atık takip Formu” yer almaktadır. Bu formu kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

1617225084311.png11. Endüstriyel atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları


1. Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından

2. Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlanır.

3. Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Bir önceki yılın verileri için il müdürlüğü tarafından beyan sistemi üzerinden gerekli değerlendirme yapılır.

4. Hazırlanan atık yönetim planları onay almak üzere tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne sunulur.
İl müdürlüğü atık yönetim planının değerlendirilmesi sırasında gerekli görmesi durumunda tesiste yerinde inceleme/denetim yapar.

5. Yönetim planında tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/giderilmesi halinde il müdürlüğü tarafından atık yönetim planı onaylanır. Onay yazısında planın sunulduğu tarih, onaylandığı tarih, hangi yılları kapsadığı ve planın yeniden sunulması gereken tarih belirtilir.

6. Onaylanan atık yönetim planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren üç yıldır. Atık yönetim planları geçerlilik tarihinin bitmesine üç ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.

7. Geçerlilik süresi içinde atık yönetim planında değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde yenilenen atık yönetim planı bir ay içerisinde il müdürlüğü onayına sunulur.

8. Proses kaynaklı atığı olmayan ve sadece yönetim binası ve idari faaliyetleri sonucu flüoresan lamba, kartuş, toner gibi atık oluşturan tesisler için atık yönetim planı hazırlanır; ancak, hazırlanan yönetim planı için il müdürlüğü onayı alınması zorunlu değildir.

9. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolama alanlarına ilişkin bilgiler atık yönetim planı içerisinde verilir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!Kısa Bilgiler;


1. Atık üreticisi proses sonucu üretmiş olduğu ve/veya üreteceği tehlikeli ve tehlikesiz atıklara istinaden endüstriyel atık yönetim planı hazırlamak zorundadır.

2. Atık üreticisi endüstriyel atık yönetim planı hazırlarken tarih aralığı olarak hazırlanan ayın tarihi yazılması gerekir. Örneğin; 07.10.2019 tarihinde hazırlanacaksa tarih aralığı; 07.10.2019-07.10.2020, 07.10.2020-07.10.2021, 07.10.2021-07.10.2022 seçilmelidir.

3. Endüstriyel atık yönetim planı formatında geçen “İl Müdürlüğünce Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler” ilden ile farklılık gösterebilir. İstenilen belgeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekir.

4. Hazırlanan endüstriyel atık yönetim planı her sayfası kaşe yapılması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Hazırlanan endüstriyel atık yönetim planı dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün endüstriyel atık yönetim planı ekinde istenilen belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI ONAY SÜRECİ ŞEMASI

1617225493708.png

Son incelemeler

Teşekkürler Üstad
Üst