Makale ikonu

Aylık Faaliyet ve İç Tetkik Raporlarının Hazırlanması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2020-06-17

indirmek için izniniz yok
19.11.2019 tarihi itibari ile aylık değerlendirme raporu aylık faaliyet raporu olarak değiştirilmiştir. Hem aylık faaliyet raporu hem de iç tetkik raporu formatında birkaç değişiklik olmuştur.

Aylık faaliyet ve iç tetkik raporu; tesislerin çevre ile ilgili olarak genel durumunu gösteren ve değerlendirmelerin yapıldığı çalışmaları ifade eder. Aylık faaliyet ve iç tetkik raporları; tesislerin hangi faaliyeti yaptıklarını ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerin neler olduğunu, proses sonucu çıkan atıkların neler olduğu ve bu atıkların nasıl değerlendirildiği, içme ve kullanma sularının nereden temin edildiği, oluşan atıksuların neler olduğu ve bertarafının nasıl sağlandığı, hava ve gürültü yönetiminin nasıl sağlandığı ve yapılan çalışmaların neler olduğunu gösteren çalışmaları kapsar. Bu raporlar bir nevi tesislerin çevre ile ilgili tanıtım bilgilerini içeren kimlik niteliği taşımaktadır.

İç tetkik raporu, aylık faaliyet raporuna göre daha geniş kapsamlıdır. Şöyle örnek versek yanlış olmaz; iç tetkik raporu sinema filmi olursa aylık faaliyet raporu fragman olur.

Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği aylık raporu ifade eder.

İç tetkik: İşletmelerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini ifade eder.

Çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi ve işletmelerin kendi bünyesinde bulunan çevre mühendisleri aylık faaliyet ve iç tetkik raporunu hazırlaması gerekir. Ek-1 kapsamında yer alan tesislerde ayda en az 2 defa, Ek-2 kapsamında yer alan tesislerde ise ayda en az 1 defa aylık faaliyet raporu hazırlanması gerekir. İç tetkik raporu ise Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alan tesisler için yılda en az 1 defa olmak üzere hazırlanması gerekir.

Çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi ve firmaların kendi bünyesinde bulunan çevre mühendisleri, işletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren (çevre danışmanlık firmaları için hizmet alım sözleşmesi, çevre yönetim birimi ve firmaların kendi bünyesinde bulunan çevre mühendisleri için eçbs üzerinden firmaları kendi üstüne aldıkları tarih baz alınarak) 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az 1 defa olmak üzere iç tetkik raporu hazırlanır.

Çevre danışmanlık firmaları ve çevre yönetim birimi, firmalara bulunacağı saha ziyaretleri için entegre çevre bilgi sistemine girdikleri aylık çalışma takvimindeki tarihleri baz alarak aylık faaliyet raporu hazırlamaları gerekir. Firmaların kendi bünyesinde çalışan çevre mühendisleri entegre çevre bilgi sistemine aylık çalışma takvimini yüklemek zorunda değiller. Bundan dolayı aylık faaliyet raporu hazırlarken bulunduğu ay içerisinde herhangi bir tarihi baz alabilir.

Örneğin Ek-2 kapsamında bulunan ve çevre danışmanlık firmasından hizmet alan bir tesis kendi bünyesine çevre mühendisi almaya karar verdi. Çevre mühendisi 15.06.2020 tarihinde sigorta girişi yapılarak tesiste çalışmaya başladı. Tesis, çevre danışmanlık firması ile 18.06.2020 tarihinde hizmet alım sözleşmesini fesih etti. Tesiste işe başlayan çevre mühendisi, çevre danışmanlık firması ile fesih edilen hizmet alım sözleşmesi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kendisini tesis sorumlusu olarak ataması ve tesisi kendi üstüne alması gerekir. Çevre mühendisi, 18.06.2020 tarihinde eçbs üzerinden tesisi kendi üstüne aldı. Tesisi aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde tesisin genel durumu ile ilgili olarak aylık faaliyet ve iç tetkik raporu hazırlaması gerekir.

Yukarıda bahsedildiği gibi tesis bünyesinde çalışan çevre mühendislerinin eçbs üzerinden aylık çalışma takvimini yüklemesine gerek bulunmamaktadır. Bünyesinde çalıştığı firmayı 18.06.2020 tarihinde sistem üzerinden üstüne alan çevre mühendisi aylık faaliyet ve iç tetkik raporunu 25.06.2020 tarihinde hazırladı diyelim. İç tetkik raporu hazırlarken; bir sonraki iç tetkik raporunun hazırlanma tarihi 25.06.2020 tarihini geçmeyecek şekilde olması gerekir. Aylık faaliyet raporu hazırlarken; ilk aylık faaliyet raporu hazırlanma tarihi olan 25.06.2020 baz alınarak diğer ayların 25’i olmak üzere aylık faaliyet raporu hazırlanabilir. Ya da diğer ayların herhangi bir tarihi baz alınarak da aylık faaliyet raporu hazırlanabilir.

Aylık Faaliyet ve İç tetkik raporu hazırlarken aşağıda yer alan belgelere ihtiyaç duyulabilir;

1- Kapasite Raporu

2- Tapu

3- Proje Tanıtım Dosyası

4- ÇED Gereklidir/ÇED Gerekli Değildir/ÇED Muafiyet Belgesi

5- Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesi

6- Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

8- Emisyon Ölçüm Raporu (Tesis Hava Emisyon Konulu Çevre İzni Kapsamına Giriyorsa)

9- Akustik Rapor (Tesis Gürültü Konulu Çevre İzni Kapsamına Giriyorsa)

10- Atıksu Analizleri

11- Atıklara İlişkin Analizler

12- Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı

13- Bir Önceki Yıla Ait Atık beyan Formu

14- Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

15- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

16- Muafiyet Belgeleri (var ise)

17- Denetim Tutanakları/Raporları (Var ise)

18- Lisanslı İşletmeler İle Yapılan Sözleşmeler

1592425156393.png


A-İşletme Bilgileri

Bu kısımda işletme ile ilgili bilgiler yazılması ve kapasite raporundan faydalanmak gerekir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri kısmına aşağıda yer aldığı gibi yazılabilir;

Ek-2

8.1
Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Ve/Veya Geri Kazanım Tesisleri (Hava Emisyonu Konulu Çevre İznine Getirilen Muafiyet Geri Kazanım Tesisleri İçin Geçerli Değildir.)1,2

Eğer tesis çevre danışmanlık hizmeti almıyorsa ve kendi bünyesinde çevre mühendisi çalıştırıyorsa Hizmet Alınan Çevre Danışmanlık Firması kısmına herhangi bir şey yazmasına gerek bulunmamaktadır.


1592425178159.png
1592425186515.png


B-1 Su ve Atıksu Yönetimi

Bu kısımda yazılması gerekenleri maddeler haline getirip açıklamak daha iyi olacaktır;

1-) işletmenin içme-kullanma suyunu nereden temin ettiği ve su tüketim miktarı yazılmalıdır. Su tüketim miktarını; su faturası baz alınarak veya kişi başına tüketilen su miktarı ile işletmede çalışan kişi sayısı çarpılarak yazılabilir.

2-) İşletmede oluşan atıksuların hangi kaynaklardan oluştuğu ve nasıl bertaraf edildiği yazılması gerekir. Örneğin; çalışanlardan kaynaklı oluşan evsel atıksular kanalizasyon hattına veriliyor ve kanala verildiği için ilgili kurumdan alınan kanal bağlantı izin belgesi/deşarj kalite kontrol ruhsatı bulunmaktadır. B.1.2 Evsel Atıksu kısmına evsel atıksuların kanalizasyon hattına verildiğini ve ilgili kurumdan alınan kanal bağlantı izin belgesi/deşarj kalite kontrol ruhsatının tarih ve sayısı ile birlikte raporda belirtmek gerekir.

3-) Eğer işletmede endüstriyel kaynaklı atıksu ve diğer atıksular oluşmuyorsa, bu tür atıksuların oluşmadığını belirtmek gerekir.

4-) İşletmede temin edilen sular kuyudan sağlanıyorsa ve bu kuyuya ait yeraltı suyu kullanım belgesi varsa yeraltı suyu kullanım belgesinin olduğunu ve belgeye ait tarih ve sayının raporda belirtilmesi gerekir.

1592425214534.png


B-2 Hava Yönetimi

Bu kısımda yapılması gerekenleri de maddeler halinde açıklayalım;

1-) İşletmede yapılan emisyon ölçümlerini ve hangi parametrelerin ölçüldüğünü raporda belirtmek gerekir.

2-) Eğer işletmede emisyon ölçümü yapılacaksa, raporda ölçümlerin yapılacağı konusunda bilgi verilmesi gerekir.

3-) işletmede yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını Sanayi kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirerek raporda belirtmek gerekir.


Şunu unutmamak gerekir ki; bir işletmede geçici faaliyet belgesi aldıktan sonra emisyon ölçümlerinin yapılması gerekir.

1592425235551.png


B-3 Atık Yönetimi

Bu kısımda ofis ve proses kaynaklı hangi atıkların oluştuğu ve oluşan atıkların nasıl değerlendirildiğini raporda belirtmek gerekir. Örneğin; makine ve ekipmanların bakım ve onarımından kaynaklı oluşan atık yağlar lisanslı firmalara verilmektedir. Raporda; makine ve ekipmanların bakım-onarımından kaynaklı oluşan atık yağlar geçici depolama alanında sac varillerde ağzı kapalı şekilde biriktirilmektedir ve lisanslı firmalara verilmektedir şeklinde yazılabilir.

İşletmede herhangi bir ayda atık çıkışı yapıldıysao ay hazırlanan ya da atık çıkışının yapıldığı tarihe denk gelen aylık faaliyet raporunda atık çıkış bilgileri yazılması faydalı olur.

Ayrıca işletmede yapılan faaliyet sonucunda atık çıkmıyorsa bunu raporda belirtmek gerekir. Örneğin; tesis yemek hizmetini dışardan sağlıyor diyelim. Raporda; işletmede yemekler dışardan satın alma hizmet yoluyla gelmektedir. Bu kapsamda bitkisel kaynaklı atık yağ oluşmamaktadır şeklinde yazılabilir.

1592425251130.png


Raporun sonuç ve öneriler kısmında ise ziyaret edilen ay içerisinde işletmede çevre ile ilgili yapılan ve yapılacaklar işlemler belirtilebilir. İşletmeye kurumlar tarafından yapılan denetimler ve denetim sonuçları B.10–Diğer ile F-Sonuç ve Öneriler kısmına yazılabilir.

Toparlayacak olursak, aylık faaliyet ve iç tetkik raporu hazırlarken tesis ile ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları belirtin. Aylık faaliyet raporu hazırlarken özellikle “sonuç ve öneriler” kısmının boş geçilmemesine ve bazı kısımlarda sürekli aynı şeylerin yazılmamasına özen gösterin. Bu tür raporları hazırlarken uzun ve karmaşık cümle kurmamaya özen gösterin. Yönetmeliklere atıkta bulunarak sade ve öz cümle yapısı kullanın. Tesise, herhangi bir kurumdan denetime geldikleri zaman aylık faaliyet ve iç tetkik raporunu incelediği zaman tesisin çevre ile ilgili neler yaptığının ve hazırlanan raporun anlaşılabilir olması her zaman avantaj sağlar. Güzel bir şekilde hazırlanan raporlar işinizi severek ve düzgün bir şekilde yaptığınızın göstergesidir.

Son incelemeler

Bu yaz işletme stajımı yaparken bana tam olarak bu soru sorulmuştu herkesin incelemesini öneririm. Eline sağlık.
Olgaç Sürmelihindi
Olgaç Sürmelihindi
Teşekkürler üstad 😊
Teşekkür ederiz.
Üst