Makale ikonu

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı 2022-06-12

indirmek için izniniz yok
Herkese Merhaba,

09.06.2022 tarihinde Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" yayımlanmış ve görüşe açılmıştır. Yönetmelik taslağının özeti ile ilgili çalışma ekte yer almaktadır.

Yönetmeliği kısaca özetleyecek olursak;

1-Bitkisel ve hayvansal atık yağların, atık ara depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, kompost, biyometanizasyon, atık yakma ve düzenli depolama tesislerine gönderilmesi ve bu tesislere kabul edilmesi yasaktır.

2-Bitkisel ve hayvansal atık yağları toplayan Atık Yağ Transfer Noktaları ile Rafinasyon Tesisleri ilgili kurum/kuruluşlarla sözleşme yapmakla ve bu sözleşmeleri lisans/toplama yetkisi başvurularında il Müdürlüklerine/Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

3-Bitkisel ve hayvansal atık yağlar Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından toplanır ve taşınır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel ve hayvansal atık yağlar toplanamaz ve taşınamaz.

4-Transfer noktalarının, rafinasyon tesislerince kurulması ve işletilmesi zorunludur. Rafinasyon tesisi işletmecileri haricindeki gerçek ve tüzel kişiler transfer noktası kuramaz ve işletemez.

5-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre lisansı almış bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri; Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tekrar çevre lisansı başvurusunda bulunmakla yükümlüdür.

6-Bitkisel ve hayvansal atık yağların MOTAT sistemi kullanılarak atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşınması zorunludur.

Bu Yönetmeliğin Kapsamı Nedir?

➢ Bu Yönetmelik; 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 Atık Listesinde yer alan; “20 01 25- Yenilebilir sıvı ve katı yağlar” atık kodu kapsamında değerlendirilen bitkisel ve hayvansal atık yağları ve “20 01 26*- 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar (A)” atık kodu kapsamında değerlendirilen kullanılmış kızartmalık yağları kapsar.

Bu Yönetmelikte Geçen Bazı Tanımlar Nelerdir?

➢ Atık:
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

➢ Atık Getirme Merkezi: Ayrı biriktirilen atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

➢ Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ: Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan, gıda amacıyla tüketim ya da diğer faaliyetler sonrasında atık durumuna gelmiş bitkisel veya hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,

➢ Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Sahibi: Bitkisel ve hayvansal atık yağ üreten ya da bitkisel ve hayvansal atık yağı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

➢ Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Üreticisi: Faaliyetleri sonucu bitkisel ve hayvansal atık yağ oluşumuna neden olan konut, işletme, resmî veya özel kurum/kuruluşları,

➢ Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Rafinasyon Tesisi: TS EN 14214:2012+A2:2019; Sıvı petrol ürünleri- Dizel motorlarda ve ısıtma uygulamalarında kullanım için yağ asidi metil esterleri (FAME) başlıklı standart kapsamında biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminin yapıldığı tesisi,

➢ Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Transfer Noktası: Bitkisel ve hayvansal atık yağların, bitkisel ve hayvansal atık yağ rafinasyon tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde biriktirildiği, bitkisel ve hayvansal atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından kurulan ve işletilen alanı,

➢ Biyodizel: Her türlü biyolojik orijinli yağlar ile hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan TS EN 14214:2012+A2:2019 standardına sahip ürünü,

➢ Geçici Depolama:
Bitkisel ve hayvansal atık yağların üreticisi tarafından bitkisel ve hayvansal atık yağ transfer noktalarına ve/veya bitkisel ve hayvansal atık yağ rafinasyon tesislerine ulaştırılmadan önce üretildikleri yerde güvenli bir şekilde bekletilmesini,

➢ Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma işlemlerinde kullanılan ve 12.05.2012 tarihli ve 28290 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı Ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan polar madde veya asit sayısı aşılmış olan yağları,

➢ Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF):
Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ve havacılık sektöründe kullanılan yakıtı,

➢ Toplama Noktası: Atıkların ayrı biriktirilmesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının yerleştirildiği yerleri,
ifade eder.

Bu Yönetmelik Kapsamında Yükümlülükler Nelerdir?

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması, uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaktır.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara ve/veya ham yağlara karıştırılması yasaktır.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların, diğer atıklar ve/veya maddeler ile karıştırılmaması, kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici depolanması esastır.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların ithalatı yasaktır; ihracatı ve transit geçişinde Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, geri kazanımı ve/veya bertarafı yasaktır.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların rafinasyonunda, katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin elde edilmesi ve ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması esastır. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılır.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların, atık ara depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, kompost, biyometanizasyon, atık yakma ve düzenli depolama tesislerine gönderilmesi ve bu tesislere kabul edilmesi yasaktır.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların MOTAT sistemi kullanılarak atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşınması zorunludur. Bitkisel ve hayvansal atık yağların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.


➢ Boşaltılmış biriktirme ve toplama ekipmanlarının rafinasyon tesislerinde veya transfer noktalarında temizlenmesi zorunludur.

➢ Yağ üreticileri, belediyeler ve rafinasyon tesisleri hanelerden toplama yapılmasına yönelik atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmekle yükümlüdür.

Belediyelerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Nelerdir?

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlamakla,

➢ Hanelerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanması amacıyla rafinasyon tesisleriyle sözleşme yaparak toplama sistemini, toplama noktalarını ve atık getirme merkezlerini oluşturmakla,
➢ Hanelere yönelik bitkisel ve hayvansal atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmekle,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağ toplama miktarları hakkında Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmak ve onaylamakla,
yükümlüdür.

Atık Yağ Üreticisinin/Sahibinin Yükümlülükleri Nelerdir?


1. Atık yağ üreticisi/sahibi;
➢ Faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel ve hayvansal atık yağları diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve yabancı maddeler ile karışmasını önlemekle,

➢ Biriktirme için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı kolayca doldurulabilir, boşaltılabilir toplama ekipmanlarını (bidon, varil, tank vb.) kullanmakla ve kullanılan ekipmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek tedbirleri almakla,


➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağları, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolamakla,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağları Bakanlıktan toplama yetkisi almış gerçek ve tüzel kişilere teslim etmekle,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların sevkiyatında MOTAT sistemini kullanmakla,
yükümlüdür.

2. Bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.

3. Vatandaşlar hanelerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal atık yağları;
➢ Kanalizasyona dökülmesini önlemekle,
➢ Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,
➢ Biriktirdiği bitkisel ve hayvansal atık yağları en yakın toplama noktasına ya da atık getirme merkezine bırakmakla
yükümlüdür.


Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Transfer Noktalarının Yükümlülükleri Nelerdir?

➢ Bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan fiziksel özellikler ile Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak tesislerini teşkil etmekle,


➢ İl Müdürlüğünden çevre lisansı almakla,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri ile sözleşme yapmakla, çevre lisansı müracaatlarında bu sözleşmeleri İl Müdürlüğüne ibraz etmekle,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağları rafinasyon işlemlerini de dikkate alarak bir aydan fazla süre ile depolamamakla,

➢ Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği atıkların bilgisini içeren kütledenge bilgisini hazırlamak, çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmak ve onaylamakla,
yükümlüdür.


Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Rafinasyon Tesisi İşletmecilerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

➢ Bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan fiziksel özellikler ile Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak tesislerini teşkil etmekle,


➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağ ve biyodizel karakterizasyon tespitine ilişkin testleri yapmak üzere tesis bünyesinde TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip ve Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetki verilen laboratuvar bulundurmakla,

➢ Deneme üretimi planını Bakanlığa sunmak, deneme üretimine ilişkin harcamaları karşılamakla,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların hanelerden toplanması amacıyla toplamanın yapılacağı il sınırlarındaki belediyeler ile sözleşme yapmak ve bu sözleşmeleri toplama yetkisi başvurusunda Bakanlığa sunmakla,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların toplanması ve taşınması amacıyla Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda toplama yetkisi almakla,

➢ Yağ üreticileri ve belediyeler ile birlikte kurumlar, kuruluşlar, işletmeler ve hanelere yönelik biriktirme ekipmanlarını temin etmekle,

➢ Bakanlıktan çevre lisansı almakla,


➢ Faaliyetlerine ilişkin Ek-3’te formatı yer alan yıllık raporları Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların tesise kabul kriterlerini belirlemek, atık yağın bu kriterlere uygunluğunu tespit etmekle,


➢ Geçici depolama ve transfer noktasında bekleme süreleri de dikkate alınarak tesise kabul edilen atık yağların üç ay içerisinde rafinasyonunu sağlamakla,

➢ Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak, çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmak ve onaylamakla,

➢ Rafinasyon işlemleri sonucunda oluşan bakiye atıklar ile proses atıklarını çevre lisanslı tesislerde geri kazanımını ve/veya bertarafını sağlamak/sağlattırmak, buna ilişkin harcamaları karşılamakla,
yükümlüdür.


Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Toplanması ve Rafinasyonu
Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Toplanması

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlar Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından toplanır ve taşınır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel ve hayvansal atık yağlar toplanamaz ve taşınamaz.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, belirli kapasiteye ulaşıncaya kadar rafinasyon tesisleri tarafından oluşturulan transfer noktalarında biriktirilebilir.

➢ Transfer noktalarının, rafinasyon tesislerince kurulması ve işletilmesi zorunludur. Rafinasyon tesisi işletmecileri haricindeki gerçek ve tüzel kişiler transfer noktası kuramaz ve işletemez.

➢ Yeni bir transfer noktasının planlanması durumunda bu tesislerin transfer noktası bulunmayan illerde kurulması önceliklidir.


➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağ rafinasyon tesisleri toplama planlarını Bakanlığa sunarlar.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağların hanelerden toplanması amacıyla toplamanın yapılacağı il sınırlarındaki belediyeler ile sözleşme yapılması ve bu sözleşmelerin toplama yetkisi başvurusunda Bakanlığa sunulması zorunludur.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki toplama noktaları ve/veya atık getirme merkezleri aracılığıyla toplanabilir. Burada toplanan bitkisel ve hayvansal atık yağların transfer noktasına ya da rafinasyon tesisine teslim edilmesi zorunludur.


Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Transfer Noktaları

➢ Transfer noktalarında depolama geçirimsiz betonarme zemin üzerinde yapılır. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur.


➢ Transfer noktalarında depolama haricinde başka ön işlem ya da herhangi bir geri kazanım işlemi yapılamaz.

➢ Transfer noktaları için ilgili il müdürlüğünden çevre lisansı alınır. Transfer noktaları için çevre lisansı; bağlı bulunduğu atık yağ geri kazanım tesislerinin çevre lisansı geçerlilik süresini aşmayacak şekilde verilir.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, transfer noktalarında geri kazanım işlemleri de dikkate alınarak en fazla bir ay bekletilebilir.

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, hareketli araç ve ekipmanlar ile kasa, konteyner, dorse gibi taşınabilir ekipmanlarda depolanamaz.


Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağ Rafinasyon Tesisleri

➢ Üretim sonucu oluşan ürün ve yan ürünlerin kullanımı ile satışı için ilgili kurumlardan izin almaları şarttır. Bu tesislere kabul edilen atık yağ miktarları ve geri kazanılamayan atıkların yönetimine ilişkin bilgiler yıllık olarak Bakanlığa ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir.

Bakiye Atıkların Yönetimi

➢ Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan ilgili standarda uygun olarak biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı elde edilememesi durumunda oluşan standart dışı ürün bakiye atık olarak nitelendirilir. Bakiye atıkların, atık yağ depolama tanklarının dip çamurlarının, geri kazanım işlemlerinde ortaya çıkan atıkların ve bunlarla kirlenmiş malzemelerin özelliklerine göre ilgili çevre lisanslı tesislerde yönetiminin sağlanması zorunludur.


Mevcut Çevre Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri
1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre lisansı almış bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri;


➢ Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tekrar çevre lisansı başvurusunda bulunmakla yükümlüdür.

➢ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 60 takvim günü içinde Bakanlığa deneme üretimi planı sunmak zorundadır. Bu süreç içerisinde başvuruda bulunmayan tesislerin mevcut çevre lisansı sonlandırılır.


2. Deneme üretimi gerçekleştirilen tesisler, deneme üretim sonuçlarının uygun bulunması durumunda bu Yönetmelikte yer alan şartları yerine getirerek 3 ay içerisinde çevre lisansı almak için Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda tesisin çevre lisansı sonlandırılır.

3. Deneme üretimi sonuç raporunda yer alan analiz sonuçlarının, tesisin üretim kabiliyetinin ve teknik olarak yeterliliğinin, ilgili kurumlardan alınan analiz sonuçlarının ve standartlara uygunluk raporlarının uygun olmaması durumunda tesisin çevre lisansı sonlandırılır.

4. Mevcut bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri, deneme üretimine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.

5. Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda deneme üretimi gerçekleştirerek çevre lisansı almış mevcut tesisler, deneme üretim sonuçlarının uygun bulunması durumunda bildirim tarihini takiben 30 takvim günü içinde toplama yetkisi almak üzere Bakanlığa toplama planı sunmak ve toplama yetkisi almak zorundadır. Toplama yetkisi alınması ile ilgili iş ve işlemler 90 takvim gününü aşamaz. Belirtilen süreler içerisinde başvuru yapılmaması ya da yetki alınamaması durumunda tesisin çevre lisansı sonlandırılır.

İlgili Link:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Üst