Makale ikonu

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği 2021-12-05

indirmek için izniniz yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 04.12.2021 Tarih ve 31679 Sayılı Resmi Gazete'de Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin Amacı Nedir?

Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı Nedir?
Bu Yönetmelik, Ek-1’de belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsar.

Yönetmelik Neleri Kapsamaz?
Askeri tesisler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve süreçlerin test edilmesi için kullanılan işletmeler veya işletme bölümleri ile nükleer tesisler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Tanımlar:
Alan:
Tesisin coğrafi konumunu,
Arazi ıslahı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında tanımlandığı haliyle D2 atık bertarafı işlemini,
Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan her türden madde veya cismi,
Atık bertarafı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında öngörülen işlemlerden herhangi birini,
Atık geri kazanımı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/B’sinde öngörülen işlemlerden herhangi birini,
Atıkların geri dönüşümü: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan her türlü işlemi,
Atıksu: 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlandığı haliyle kentsel, evsel ve endüstriyel atıksular ile içerdiği maddeler nedeniyle hukuki düzenlemeye tabi tutulmuş diğer kullanılmış atıksuları,
Derine enjeksiyon: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında tanımlandığı haliyle D3 atık bertarafı işlemini,
EKÖK: Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrolünü,
İzin: 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlık tarafından verilen çevre izni ya da çevre izin ve lisans belgesini,
Kirletici: Özellikleri ve çevreye girişi açısından çevreye veya insan sağlığına zararlı olabilecek madde veya madde grubunu,
KSTK: Çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, halkın erişimine açık ve elektronik bir veri tabanı olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydını,
Madde: Radyoaktif maddeler hariç olmak üzere, herhangi bir kimyasal element veya bunun bileşiklerini,
Raporlama yılı: Kirleticilerin salımları ve tesis dışına taşınmaları ile ilgili verilerin ait olduğu takvim yılını,
Salım: İnsan faaliyeti sonucunda; dökülme, yayılma, boşaltma, enjekte etme, bertaraf etme, atma ile atık su arıtımıyla sonuçlanmayan kanalizasyon sistemleri üzerinden salım dahil olmak üzere; kasıtlı veya kazara, rutin veya rutin olmayan şekilde olup olmadığına bakılmaksızın kirleticilerin çevreye bırakılmasını,
Taşıma: Atıkların geri kazanım veya bertaraf edilmesi için ya da atıksudaki kirleticilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılması için tesis sınırları dışına çıkarılmasını,
Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tehlikeli atık olarak tanımlanan her türden madde veya cismi,
Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tehlikesiz atık olarak tanımlanan her türden madde veya cismi,
Teknik birim: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden bir veya birden fazlası ile söz konusu alanda yürütülmekte olan faaliyetlerle teknik bağlantısı olan ve emisyon ile kirlilik üzerinde etki oluşturabilecek doğrudan ilişkili herhangi diğer faaliyetlerin gerçekleştirildiği; tüm ekipman, yapı, boru, makine, alet, yükleme ve boşaltma alanlarını kapsayan sabit teknik üniteyi,
Veri yayımlama eşik değeri: Kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salımı için bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1’de belirtilen eşik değerleri,
Yayılı kaynaklar: Toprak, hava ve su ortamlarına salınan ve birleştiğinde bu ortamlara etkisi önemli olabilecek kirleticiler için her bir münferit kaynaktan rapor toplamanın uygulamada imkânsız olduğu çok sayıdaki küçük veya dağınık halde bulunan kaynakları,
ifade eder.

İşletmecilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
İşletmeciler;
1-Tesisi KSTK sistemine kaydettirmekle,
2-İşletmecinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlamasını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda KSTK’da gerekli güncellemenin yapılabilmesi için Bakanlığı bilgilendirmekle,
3-Yıllık raporları tesisler için belirlenen zaman diliminde, Bakanlıkça belirlenen biçimde sunmakla,
4-Bakanlığın ve/veya valiliğin reddettiği raporları düzeltmek ve talep edilmesi durumunda onaylama ve/veya veri doğrulama çalışmalarına yönelik bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve sunmakla,
5-Yıllık raporlarda sunulan bilgilerin eksiksiz ve nitelikli olmasını sağlamakla,
yetkili ve sorumludur.

Tesisin KSTK Sistemine Nasıl Kayıt Olur?
1-Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;
-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,
-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya
-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde
Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.
2-KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.

Kayıtta Değişiklik Yapılması Durumunda Ne Yapılır?
1-Tesisin KSTK kayıt bilgilerinin veya işletmecisinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlama zorunluluğunu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda; işletmeci değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı KSTK kaydında değişiklik yapılmak üzere yazılı olarak bilgilendirir.
2-Bakanlık, bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde KSTK’yı günceller.

Tesisin Faaliyetine Son Vermesi Durumunda Ne Yapılır?
1-Tesisin faaliyetine son vermesi durumunda işletmeci faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı yazılı olarak bilgilendirir.
2-Birinci fıkradaki bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde Bakanlık KSTK’yı günceller.

Raporlama Nasıl Yapılır?
1-Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden biri veya daha fazlasında ilgili kapasite eşiklerinin üzerindeki her bir tesisin işletmecisi, aşağıda sıralananlara dair bilginin ölçüme, hesaplamaya veya tahmine dayalı olduğunu da belirterek;
-Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarlarını,
-İkinci fıkrada belirtilen arazi ıslahı ve derine enjeksiyon ile ilgili bertaraf etme faaliyetleri hariç olmak üzere; yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması durumunda; geri kazanım için "R" ve bertaraf için "D" ile belirtilecek şekilde, taşınan tehlikeli ve tehlikesiz atığın toplam miktarlarını ve tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketleri için geri kazanım veya bertaraf firmasının adı ve adresi ile geri kazanım veya bertaraf etme işleminin yapıldığı yeri,
-Kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar dahil olmak üzere; atıksu arıtımı için tesis dışına taşınan atıksudaki bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde anılan kirleticilerin miktarları ile ilgili atıksu arıtma tesisinin adı, adresi ve bulunduğu nehir havzasını,
Bakanlığa yıllık olarak raporlar.

Raporlama, Doğrulama ve Onay Için Son Tarihler Nedir?
1-Her bir raporlama yılına ait bilgilerin işletmeci tarafından raporlanması için son tarih bir sonraki yılın 31 Mart günüdür.
2-Her bir raporlama yılına ait bilgilerin valilik tarafından doğrulanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Haziran günüdür.
3-Her bir raporlama yılına ait bilgilerin Bakanlık tarafından onaylanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Eylül günüdür.

Veri Doğrulama ve Onay Sürecinin Aşamaları Nelerdir?
1-İşletmeciden yıllık raporun alınması üzerine, valilik yıllık raporda sunulan bilgilerin geçerliliğini denetlemek için gerekli kontrolleri yapar.
2-Sunulan bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, valilik sorunlu hususlar hakkında işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.
3-İşletmeci tarafından düzeltilen rapor valilik tarafından ikinci kontrole tabi tutulur, raporun uygun olması durumunda valilik raporu doğrular, yine uygun olmaması durumunda işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.
4-İşletmeciden alınan yıllık raporun valilikçe üçüncü kez reddedilmesi durumunda, valilik sorunlu hususların belirtildiği bir ret raporu hazırlar ve raporu Bakanlığa iletir, bir nüshasını da işletmeciye gönderir.
5-Valilik yıllık raporu doğruladığında Bakanlığa da bilgi verir.
6-Bakanlık, valilik tarafından doğrulanmış yıllık raporu teslim aldığında, yıllık raporu onaylamak için tüm uygun kontrolleri yapar.
7-Doğrulanmış bir yıllık rapordaki bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, Bakanlık sorunlu hususlar hakkında valiliği bilgilendirir; ayrıca valiliğin işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlamasını ve düzeltmesini talep etmesini ister.
8-Bakanlığın doğrulanmış bir yıllık raporu ikinci kez onaylamaması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.
9-Bakanlığın valilikten bir ret raporu alması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.
10-Bakanlık yıllık raporu onayladığında işletmeciye bilgi verir ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.
11-Bakanlığın onaylamış olduğu yıllık raporda yer alan bilgilerin doğru olmayabileceğinin anlaşılması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçip konu ile ilgili açıklama talep eder ve gerekli olduğunda işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, düzeltmesini ve yıllık raporu Bakanlığa yeniden sunmasını ister.
12-İşletmecinin yıllık raporda yer alan bilgileri tamamlaması veya düzeltmesi için valiliğin veya Bakanlığın belirleyeceği süre 3 iş gününden az, 3 aydan fazla olamaz.

Bilgilere Erişim
1-2872 sayılı Kanun ve 4982 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık, KSTK’yı hiçbir ücret talep etmeden internet aracılığıyla yayarak halka açar.
2-KSTK’ya ilişkin bilgilere halkın doğrudan elektronik araçlarla kolayca erişemediği ve talep ettiği durumda, Bakanlık tarafından bilgi halka sunulur.
3-Birbirini takip eden her bir raporlama yılı için raporlama yılının bitiminden 12 ay sonra KSTK bilgileri halka açık hale getirilecektir.

İdari Yaptırımlar Nelerdir?
İşletmeci görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği zaman işletmeci hakkında 2872 sayılı Kanunun cezai hükümler başlıklı beşinci bölümü uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Kılavuzlar
1-Aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yayınlar. Bu kılavuzlara;
-Raporlama usulleri,
-Rapor edilecek veriler,
-Kalite güvencesi ve değerlendirmesi,
-Onaylanmış salım belirleme ve analitik metotlar ile numune alma metotlarının belirtilmesi,
-Doğrulama prosedürleri,
dahildir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin beşinci ve sekizinci bölümlerinde yer alan KSTK’nın halka açılması ile ilgili hükümleri Bakanlık tarafından teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmaz.

Yürürlük
Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden;
1) Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde,
2) Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,
3) Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra,
4) Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin ekine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Üst