Makale ikonu

Tebliğ Kontrol Altında Tutulan Atıkların (2022/3) ve Metal Hurdaların (2022/23) İthalat Denetimi Tebliği 2022-01-03

indirmek için izniniz yok
Herkese Merhaba,

31.12.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)" ile "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)" yayımlanmıştır (@Cem Yılmaz arkadaşımız tarafından paylaşım yapılmıştı).

Bu iki tebliğin bir önceki tebliğler ile ilgili karşılaştırma yapılmasına dair tablo çalışması ekte yer almaktadır.

Tebliğlere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)
Amaç
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Amaç
Serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir.
Kapsam
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.
Kapsam
Serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 listedeki atıklara dair denetim işlemleri ile Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan Ek-2/A ve Ek-2/B listelerde yer alan atıklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
İthali Yasak Atıklar
1-Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.
2-Ek-1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.
İthali Yasak Atıklar
1-Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.
2-Ek-1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.
İthalatçı
1-Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;
a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,
b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,
c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,
ithal edebilir.
2-Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
3-4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.
4-(Ek:RG-25/3/2021-31434) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.
Genel Esaslar
1-Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;
a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,
b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,
c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,
ithal edebilir.
2-Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
3-Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.
4- 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu maddeler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.
5-4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 6’ncı maddeye göre yapılır.
6-Bu Tebliğin Ek-2/A listesinde yer alan “19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00, 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP’li ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda ithalat işlemleri, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.
7-Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

Başvuru
1-Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-4) almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur.
2-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç işgünü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:
a) Bilgi formu (Ek-3),
b) 4’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği,
c) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,
ç) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,
d) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,
e) (Ek:RG-25/3/2021-31434) 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi.
3-İthalatçı veya temsilcisi Ek-3’teki bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.
Başvuru
1-Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-4) almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur.
2-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç işgünü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:
a) Bilgi formu (Ek-3).
b) 5’inci maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği.
c) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi.
ç) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi.
d) 8549.11.10.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi.
e) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalinde, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi.
f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi.
3-İthalatçı veya temsilcisi Ek-3’teki bilgi formunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk Denetimi
1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;
a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.
b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.
2-Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
3-Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.
4-Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
5-11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Uygunluk Denetimi
1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların 6’ncı maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;
a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.
b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.
2-Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
3-Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.
4-Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
5-11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Kapsam Dışı
1-Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.
2-Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.
3-Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
4-Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.
5-Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.
Kapsam Dışı
1- Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.
2- Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.
3-Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
4-Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.
5-Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.


Serbest Bölgede Oluşan Atıklar
1-Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,
b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,
c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.
2-Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.
3-Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.
Serbest Bölgede Oluşan Atıklar
1-Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge.
b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı.
c) Atığın özelliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan biri (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı).
ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.
2-Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.
3-Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.
Gümrük İşlemleri
1-İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.
2-İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.
8-Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.
Gümrük İşlemleri
1-İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.
2-İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.
8- Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.
Veri Bildirimi
1-Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin veriler, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.
Veri Bildirimi
1-Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin veriler, Ocak, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23)Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)
Amaç
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Amaç
Serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.
Kapsam
Serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.
İthalata İlişkin Usul ve Esaslar
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler.
2-Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.
3-Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.
5-Ek-2’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.
İthalata İlişkin Usul ve Esaslar
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler.
2-Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.
3-Bu Tebliğe istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.
4-Ek-2’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.
İthalatçının Sorumluluğu
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.
2-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.
3-İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
İthalatçının Sorumluluğu
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.
2-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.
3-İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
Serbest Bölgede Oluşan Metal Hurdalar
1-Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;
a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya,
b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,
verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
2-Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.
Serbest Bölgede Oluşan Metal Hurdalar
1-Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;
a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan birine (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı) sahip sanayi tesislerine veya,
b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,
verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
2-Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.
Metal Hurdalara İlişkin Özel Hususlar
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.
Metal Hurdalara İlişkin Özel Hususlar
1-Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

Son incelemeler

Her zamanki gibi müko
Olgaç Sürmelihindi
Olgaç Sürmelihindi
Teşekkürler üstadım :)
Üst