Makale ikonu

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri 2022-07-03

indirmek için izniniz yok
Tesislerde faaliyet (proses) sonucu oluşan/oluşacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolanabilmesi için atık alanlarının yapılması gerekir. Oluşan/oluşacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolama alanlarında ayrı ayrı depolanması gerekir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların biriktirilmesi işlemleri iki şekilde yapılır. Bunlar;​

➢ Geçici Depolama Alanları
➢ Konteyner

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geçici Depolanması İşlemleri Nerede Yapılır?

Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geçici Depolama Alanlarına Taşınmasında Lisanslı Araç Şartı Var Mıdır?

Geçici depolama alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı aranmaz.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının Ölçüleri Nelerdir?

Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanlarının ölçüleri için yasal mevzuatlarda kesin bilgiler bulunmamakla beraber oluşan/oluşacak atıkların miktarlarına ve türlerine göre değişiklik gösterebilir. Geçici depolama alanlarının çok küçük olacak şekilde yapılmaması tavsiye edilir ve oluşan/oluşacak atıkları depolayabilecek kapasitede olması gerekir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının Konumlandırılması Nasıl Olmalıdır?

Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanlarının tesis ve binalardan ayrı olması, insan trafiğinden uzak, tehlikeli atıkları alacak lisanslı araçların yanaşmasına uygun bir yerde bulunması gerekir. Ayrıca kaynağında oluşan/oluşacak atıkların geçici depolama alanlarına taşınmasının kolaylığı açısından oluşan/oluşacak atık kaynağı ile geçici depolama alanları arasındaki mesafenin çok uzak olmaması tavsiye edilir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının Yapımında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

➢ Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanları:

1. Tehlikeli atık geçici depolama alanlarının yağış ve benzeri durumlardan korunması amacıyla üzerinin ve dört tarafının kapalı olarak inşa edilmesi gerekir (Tel örgü şeklindeki kapatmalar yağışlardan koruma sağlamadığı için uygun görülmemektedir).

2. Dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir. Giriş kapısının kilitlenebilir olması (kilit altında tutulması) ve anahtarların sadece yetkili personelde bulunması gerekir.

3. Tehlikeli atık geçici depolama alanlarının kapılarının kırmızı renge boyanması tavsiye edilir. (Kapının rengi ile ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Çoğu il çevre müdürlüğü kapının kırmızı renkte olmasını istemektedir).

4. Tehlikeli atık geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilmesi gerekir. Zeminin beton ile kaplı olması tavsiye edilir. Eğer zemin beton yapılacaksa C25 veya C30 beton dökülebilir. Sağlamlık ve dayanıklılık bakımından C30 beton malzemesi kullanılabilir.

5. Tehlikeli atık geçici depolama alanında her atık türünün depolanacağı bölme üzerinde; atık türünü belirten bir levha bulunması gerekir.

6. Tehlikeli atıkların birbirlerinden ayrı olarak, tank ve konteynerler içerisinde depolanması gerekir.

7. Tehlikeli atık geçici depolama alanında iç ortamda uygun sıcaklık seviyesi sağlamak, iç ortamdaki kirleticileri ortamdan uzaklaştırılabilmek ve doğal olarak havalandırma sağlamak için pasif havalandırma yeri yapılması gerekir.

8. Tehlikeli atık geçici depolama alanı olarak konteyner kullanılabilir. Konteyner kullanılması halinde konteyner geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynerin etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

9. Tehlikeli atık geçici depolama alanı girişinde; “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı”, “Dikkat Tehlikeli Atık” ve “Tehlikeli Atık Alanı Sorumlusu” levhalarının bulunması gerekir. 10. Tehlikeli atık geçici depolama alanlarında biriktirilen her bir atık için etiketleme veya levhalandırma yapılması tavsiye edilir. Bu etiketleme veya levhalandırma ayrı ayrı olabileceği gibi ikisi bir arada da yapılabilir. Eğer etiket yöntemi kullanılacaksa etiket üzerinde;​

➢ Atığın atık kodu
➢ Tehlikeli atık türü (M/A)
➢ Atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,
➢ Atığın depolama alanına giriş tarihi
bilgileri yer alır.

Eğer levhalandırma yöntemi kullanılacaksa;

➢ Atığın atık kodu
➢ Atık kodu açıklaması
➢ Tehlikeli atık türü (M/A)
➢ Atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,
➢ Atığın depolama alanına giriş tarihi
➢ Atığın lisanslı firmalara verilme tarihi
➢ Atığı alan lisansı firmanın adı

Levhalandırma yönteminin kullanılamadığı durumlarda bilgisayar ortamında “Atık Takip Listesi” oluşturulabilir ve takibi sağlanabilir.​

➢ Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları:

1. İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, tehlikesiz atık geçici depolama alanının üstünün kapalı olması şartı aranmayabilir.

2. Tehlikesiz atık geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilmesi gerekir. Zeminin beton ile kaplı olması tavsiye edilir. Eğer zemin beton yapılacaksa C25 veya C30 beton dökülebilir. Sağlamlık ve dayanıklılık bakımından C30 beton malzemesi kullanılabilir.

3. Tehlikesiz atık geçici depolama alanının üzerinin ve dört tarafının kapalı olması halinde kapılarının yeşil renge boyanması tavsiye edilir. (Kapının rengi ile ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Çoğu il çevre müdürlüğü kapının renginin yeşil renkte olmasını istemektedir).

4. Tehlikesiz atık geçici depolama alanında her atık türünün depolanacağı bölme üzerinde; atık türünü belirten bir levha bulunması gerekir.

5. Oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirin alınması gerekir (Yangın tüpü bulundurulması vb.).

6. Tehlikesiz atık geçici depolama alanı girişinde; “Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı” ve “Tehlikesiz Atık Alanı Sorumlusu” levhalarının bulunması gerekir.

7. Tehlikesiz atık geçici depolama alanı olarak konteyner kullanılabilir. Konteyner kullanılması halinde konteyner geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynerin etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

8. Tehlikesiz atık geçici depolama alanında iç ortamda uygun sıcaklık seviyesi sağlamak, iç ortamdaki kirleticileri ortamdan uzaklaştırılabilmek ve doğal olarak havalandırma sağlamak için pasif havalandırma yeri yapılması gerekir.

9. Tehlikesiz atıklar birbiriyle karışmayacak şekilde depolanması gerekir.

Tehlikeli Atık Alanında Meydana Gelebilecek Tehlike ve Risklere Karşı Hangi Tedbirlerin Alınması Gerekir?

1. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı kör kanal ve kör kuyu bulunması, zemin eğiminin bu kör kanala yönlendirilmesi, kör kanalın (yağışlardan etkilenmemesi amacıyla) atık sahası içerisinde konumlandırılması gerekir.

2. Kör kuyuda biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez. Kör kanal ve kuyunun atık alanı girişine yapılması tavsiye edilir.

3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı talaş, emici bez vb. gibi absorban malzeme bulundurulur.

4. Geçici depolama alanında biriktirilecek olan sıvı atıklar için ekstra önlem olarak havuz sistemi yapılabilir.

5. Kör kanal ve kuyu ile ızgara ve havuz sisteminin içerisinin epoksi boya ile boyanması tavsiye edilir. Çünkü epoksi boya, kuruma işlemi tamamlandıktan sonra zarar verici tüm etkenlere karşı son derece dayanıklı bir kimyasal boyadır.

6. Tehlikeli atıklar birbirleriyle etkileşime girmeyecek şekilde ayrı ayrı depolanması gerekir.

7. Oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirin alınması gerekir (Yangın tüpü bulundurulması vb.).

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geçici Olarak Depolanma Süreleri Ne Kadardır?

Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolanır.

Tehlikeli Atıkların Geçici Olarak Depolandığı Alanları/Konteynerler İçin Geçici Depolama İzni Alma Şartı Nedir?

Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.

Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Yükümlülüğü Nelerdir?

Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez.

Hangi Biriktirme Ekipmanları/Depolama Alanları/Konteynerleri Geçici Depolama İzninden Muaftır?

➢ Belediye atığı biriktirme ekipmanları/konteynerleri
➢ Ambalaj atığı geçici depolama alanı/konteynerleri
➢ Tehlikesiz atık geçici depolama alanı/konteynerleri
➢ Tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri
geçici depolama izninden muaftır.

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı firmalara verilmesi;

➢ Proses sonucu oluşan tehlikeli atıklar; geri kazanım, atık ara depolama veya bertaraf tesislerine gönderilir.
➢ Faaliyet sonucu oluşan tehlikesiz atıklar ise toplama ayırma veya geri kazanım tesislerine gönderilir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Geçici depolama alanından/konteynerinden sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynerine giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir.​


Levhalandırma Örnekleri

1656876946898.png
1656876954491.png


1656876969119.png
1656876974128.png


1656877026930.png


1656877043787.png


1656877179539.png


1656877193190.pngGeçici Depolama Alanı Örnekleri

1656877209958.png1656877218605.png


1656877230916.png1656877257389.png


1656877282850.png


1656877300585.png • 1656876992500.png
  1656876992500.png
  20.4 KB · Okunma: 17
 • 1656876998721.png
  1656876998721.png
  49.4 KB · Okunma: 20
 • 1656877065246.png
  1656877065246.png
  493.7 KB · Okunma: 20
 • 1656877082698.png
  1656877082698.png
  139.4 KB · Okunma: 18
 • 1656877237565.png
  1656877237565.png
  64.3 KB · Okunma: 16
Üst