• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Ambalaj ve atık beyanları kapsamı ile beyan tarihleri ve bildirimlerin geçerlilik süreleri

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Konular
264
Mesajlar
6,683
Çözümler
5
Tepki puanı
12,356
Şehir
Gaziantep
Firma
-
Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesislerin Almakla Yükümlü Olduğu Belgelerin Geçerlilik Süreleri, Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı ile Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri

Çevre Mevzuatları kapsamında tesislerin almakla yükümlü olduğu belgelerin geçerlilik süreleri ve gerekli açıklamalara ilişkin tablo özeti aşağıda yer almaktadır:

YAPILACAK İŞLEMLER
GEÇERLİLİK SÜRESİ
GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE YENİLENMESİ GEREKEN SÜRE
AÇIKLAMA
İLGİLİ MEVZUAT
Geçici Faaliyet Belgesi​
1 Yıl​
-​
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde herhangi bir kapasite artışı vb. durumlar olmayacaksa geçerlilik süresi 180 takvim günüdür.​
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevre İzin ve Lisans Belgesi​
5 Yıl​
Belgenin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapılması gerekir.​
Gerekli bilgi, belge ve raporlar başvurunun yapılacağı 180 takvim günü öncesinden hazır olması gerekmektedir.​
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı​
1 Yıl​
Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinden il müdürlüğü uygunluk yazsının yenileme işlemlerinin tamamlanarak alınması gerekir.​
İşletmelerin tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi ifade eder. İl müdürlüğü uygunluk yazısı başvurusu entegre çevre bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır.​
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Kapasite Raporu​
2 Yıl​
Geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.​
Tesiste yer alan her bir makine ve ekipmanın kapasite raporunda yer alması gerekmektedir.​
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 Sayılı TOBB Kanunu
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi​
5 Yıl​
Geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekir.​
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi başvurularını bağlı bulunan İlin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır. Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi başvurusunda istenilen belgeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından farklılık gösterebilir.​
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Emisyon ve İmisyon Ölçüm Raporu​
2 Yıl​
İlk ölçüm tarihi baz alınarak, geçerlilik süresi dolmadan en az 2 ay önce başvuru yapılması gerekir.​
Emisyon ve İmisyon ölçümlerinin yetkili firmalar tarafından yapılması için entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Merkezi Laboratuar Belirleme Sistemi (MELBES)’nden talep oluşturulması gerekir.​
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi/Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi/Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi​
4 Yıl​
Belgelerin vize işlemleri için, mevcut yeterlilik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur.​
Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi; eski adıyla Çevre Görevlisi Belgesini ilk defa alacak olan kişilerden eğitim ve sınav şartı aranmaz.​
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Valilik Tespit Raporu​
-​
Çevre İzin Belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinden valilik tespit raporunun yenileme işlemlerinin tamamlanarak alınması gerekir​
Valilik Tespit Raporu İçin herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Ancak Çevre İzin Belgesinin yenileme işlemlerinde tesiste her iki senede bir tekrar edilen emisyon ve/veya imisyon ölçümlerine istinaden valilik tespit raporuna yeniden başvuru talebinde bulunulması gerekir.​
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası​
1 Yıl​
Geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 1 ay önceden sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekir.​
Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.​
Atık Yönetimi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Endüstriyel Atık Yönetim Planı​
3 Yıl​
Atık Yönetim Planları geçerlilik tarihinin bitmesine 3 ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.​
Onaylanan Atık Yönetim Planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren 3 yıldır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık Belgesi​
5 Yıl​
Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgenin geçerlilik süresi dolmadan 3 ay önce belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunurlar ve belge süreci yeniden başlar.​
Sıfır atık yönetim sistemi uygulanan bina ve yerleşkelerden taşınılması durumunda, değişikliği takip eden 30 takvim günü içerisinde gerekli bildirimde bulunulur ve sıfır atık belgesi iptal edilir.

Belge alma yükümlülüğü bulunan yerlerden belgesi iptal edilenlerin; Farklı bina ve yerleşkelere taşınması durumunda taşınma tarihini takip eden 180 takvim günü içerisinde, yeniden belge başvurusunda bulunmaları zorunludur.​
Sıfır atık Yönetmeliği
Motor Yağı Değişim Noktası​
5 Yıl​
Geçerlilik tarihinden önce yenileme talebinde bulunulması gerekir.​
Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.​
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı

Tanımlar

Atık:
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık Sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık Üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Tehlikeli Atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

Tehlikesiz Atık: Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi ve Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

Bakiye Atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

Belediye Atıkları: Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

ifade eder.

1610479970521.png


1610479978015.png

1610479986700.png

Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri

@Cem Yılmaz arkadaşımız tarafından hazırlanan beyan ve bildirim türü ile tarih ve geçerlilik sürelerine ilişkin çalışma ekte yer almaktadır:


BEYAN/BİLDİRİM TÜRÜTARİH /GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık BeyanıHer yıl, Mart ayı sonuna kadar
Atık Ambalaj BildirimleriHer yıl, MART ayı sonuna kadar
Tekstil’de Temiz Üretim Planı5 yılda bir, geçerlilik tarihi dolmadan (1)
Temiz Üretim Planı Gelişme RaporuHer yıl, Şubat ayı sonuna kadar
BEKRA BildirimiKimyasallarda, miktarlarda ya da depolama şartlarında değişiklik olması halinde
Kirlenmiş Sahalar Faaliyet Ön Bilgi FormuFaaliyet ya da faaliyet sahibi değişmesi halinde, toprak kirliliği olması durumunda
Jeneratör BildirimiHer yıl aynı tarihlerde
Kütle Denge SistemiTakip eden ayın son gününe kadar (2)
Ambalaj Bilgi SistemiTakip eden ayın son gününe kadar (2)
1) : Aksi belirtilmediği sürece geçerlilik tarihinden önce yeniletmeniz gerekmektedir. Ancak bazı İl Müdürlükleri “3 ay önce” veya “1 ay önce” gibi taleplerde bulunabilirler.

(2): Örneğin; 2019 yılı Kasım ayı bildiriminin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.


2020 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan DönemiGEKAP Verme Süresi
Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-AralıkOcak Sonu

2021 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan DönemiGEKAP Verme Süresi
Ocak-Şubat-MartNisan Sonu
Nisan-Mayıs-HaziranTemmuz Sonu
Temmuz-Ağustos-EylülEkim Sonu
Ekim-Kasım-AralıkOcak Sonu (2022 Yılı)


Olgaç Sürmelihindi
 

Figengrpnr

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Ocak 2018
Konular
0
Mesajlar
12
Tepki puanı
1
Firma
pınarkimya
Merhaba Olgaç Bey,geçici depolama alanında biriktirdiğimiz kağıt karton (200 kg) ,plastik ambalajları (50) geri dönüşüm firmalarına veriyoruz.Karşılığında atık alındı makbuzu alıyoruz.Bunlarında bildirimi yapılıyor mu?
 

Figengrpnr

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Ocak 2018
Konular
0
Mesajlar
12
Tepki puanı
1
Firma
pınarkimya
Sağolun, bu zamana kadar hiç yapmadım. Sadece tehlikeli atık bildirimi yapıyoduk.onlarında makbuzlarını alıyoduk.Mayısta birleşik denetim var.Sanırım sorun yaşıcaz.
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Konular
264
Mesajlar
6,683
Çözümler
5
Tepki puanı
12,356
Şehir
Gaziantep
Firma
-
A

Anonim (6ecb)

merhaba beyanların süresi 60 gün diye biliyorum. Örneğin; Ocak ayını mart sonuna kadar girmemiz gerekmiyor mu?
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Konular
264
Mesajlar
6,683
Çözümler
5
Tepki puanı
12,356
Şehir
Gaziantep
Firma
-
A

Anonim (e832)

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Konular
264
Mesajlar
6,683
Çözümler
5
Tepki puanı
12,356
Şehir
Gaziantep
Firma
-
Üst