• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Atik envanteri için atık kodu belirleme

Çetin Saka

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Ocak 2009
Atık Envanteri oluşturulması Atık Yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. İnternetten derlediğim ve edindiğim bilgiler doğrultusunda bu konuyu etraflıca değerlendirelim.

Öncelikle tesis veya işletmelerde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"kapsamında atık envanteri ve atık sınıflandırılması gerçekleştirilmelidir.

Bu bağlamda Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında aşağıdaki sıra takip edilerek çalışmalar yürütülmelidir;

1) 01 den 12 ye ya da 17 den 20 ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
2) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01 den 12 ye ya da 17 den 20 ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
3) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
4) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .

ATIK KOD LİSTESİ

Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri


H1 Patlayıcı
Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.


H2 Oksitleyici
Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.


H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler
a) 21 0C nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil),
b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,
c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,
d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,
e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.


H3-B Tutuşabilen
21 0C ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.


H4 Tahriş edici
Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.


H5 Zararlı
Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.


H6 Toksik
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.


H7 Kanserojen
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.


H8 Korozif
Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.


H9 Enfeksiyon yapıcı
İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.


H10 Üreme yetisini azaltıcı
Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.


H11 Mutajenik
Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.


H12
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.


H13
Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.


H14 Ekotoksik
Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.


Önemli Notlar:
* R kodları (Risk durumu) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği EK 4 'de verilmektedir
* Atık Sahası çalışmaları sırasında bu değerlendirmeler dikkate alınmalı ve atık kodu belirlemesinden sonra işlemlere devam edilmelidir.


 
Redüktör Yağı içerdiği özel polimerlerle yağın viskozitesini değiştirmesine izin vermeyen niteliktedir. Suyla temas halinde, suyla karışmayacağından su sistemden ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak yine de "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine" göre değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda atık yağların her cinsi çevreye uzun vadede olumsuz etkiler doğurabilir.
Bu yüzden tespitiniz redüktör yağının gecikmeli etkileri mevcut olduğundan doğrudur...

Başarılar...
 
Peki redüktör yağının altı haneli kodlardan hangisine girdiğini nasıl öğrenebilirim?
 
"Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" EK IV Atık Listesi Bölümü, Atık Listesi Tablosu 13 Kodu ile başlayan satırları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
 
03 02 Ahşap Koruma Atıkları
03 02 01 Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 02 Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 03 Organik metal ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 04 İnorganik ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 05 Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları (M)
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları (M)


arkadaşlar yukarıda yazdığım tablo tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğinden bir bölüm bu tabloda parantez içinde gösterilen (M) ve (A) harfleri neyi ifade ediyor?
 
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,
Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları,

ifade eder.
 
A kesin tehlikeli atık,M muhtemel tehlikeli atık sınıfına giriyor demektir.A sınıfını hiçbir analize tabi tutmanıza gerek yok direk tehlikeli atık,M sınıfını analiz ettirmeniz gerekiyor eşik değerleri aşarsa tehlikeli atık sınıfına giriyor,aşmazsa girmiyor demektir.
 


@gipcik

Tehlikeli olduğunu düşündüğümüz kimyasal atığımız var, bunu hangi yönetmelik kapsamında analiz yaptırmalıyım bilemiyorum.

Firmalar farklı analizler öneriyorlar,
- TAKY ek11A kapsamı
- Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik kapsamı
- Atık yönetimi genel Esaslarına ilişkin yönetmelikte Ek 2 kapsamı
- Atık yönetimi genel Esaslarına ilişkin yönetmelikte Ek 3B kapsamı

Her yönetmelik farklı birşey diyor gibi, ne yapmalı bilmiyorum???
 


Tehlikeli atık olduğunu düşünüyorsanız Ek3B kapsamına göre analiz yaptırmanız gerekiyor. Bakanlıkla tehlikeli atıklarla ilgili görüştüğümüzde bize ek3B kapsamına göre tübitaka analiz yaptırılıyor demişlerdi.
 
15 01 03 Atık kodlu ahşap ambalajı kırıp talaş haline getirmekteyiz. Kod 03 01 05 olmaktadır. Bu kodu belgelemek için nasıl bir yol izlemeliyim.
 
Üst