Çevre i̇zin ve lisans yönetmeliği uygulamalarına i̇lişkin usul ve esaslara ait özet çalışması

02.02.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

Bu yayımlanan Usul ve Esaslar ile ilgili olarak önemli bilgilerin yer aldığı çalışma hazırlanmış olup, ekte yer almaktadır.

MaddeFıkraBentDeğişiklik Yapılan Yönetmelikte Eklenen/Değiştirilen MaddelerBir Önceki Yönetmelikte Yer Alan Madde
91ıTesislerde, kapasiteye uygun kantar ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi teşkil edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır.Tesislerde, araç kantarı ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi teşkil edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır. EK-1’de yer alan metal, kâğıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesislerinde araç kantarı yerine tesis kapasitesine uygun kantar bulundurulabilir.
91iTesislerin sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde veya bünyesinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda ise (ı) bendinde belirtilen kantar bulundurma şartı aranmaz.Tesislerin organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde araç kantarı olması durumunda ise (ı) bendinde belirtilen araç kantarı bulundurma şartı aranmaz.
94-Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde birinci fıkrada tesislerden istenen; kantar, radyasyon ölçüm cihazı, geçici depolama alanı, otopark, idari ve teknik büro bölümleri ortak kullanılabilir.Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde birinci fıkrada tesislerden istenen; araç kantarı, radyasyon ölçüm cihazı, geçici depolama alanı, otopark, idari ve teknik büro bölümleri ortak kullanılabilir.


02.02.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara” ait konu başlıkları aşağıda yer almaktadır:

1643921730624.pngİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinde Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde ana ve talî faaliyet konuları belirtilerek düzenlenmesi ve çevre lisansı ile ilgili faaliyet konusunun da bu doğrultuda ruhsatta belirtilmesi gerekmektedir.

Yeniden Kullanıma Hazırlama Lisans Konusu

 • Atık haline gelen ahşap paletlere temizleme, onarım ya da kontrol işlemleri (yeniden kullanıma hazırlama işlemleri) uygulanarak bu işlemler ile atık ahşap paletlerden yeniden kullanılmak üzere ahşap palet ürünlerinin üretilmesine yönelik olan faaliyetlerin "yeniden kullanıma hazırlama" olarak değerlendirilmesi ve işletmenin bu kapsamda çevre lisansı alması uygun görülmektedir.
 • Atık elektrikli ve elektronik eşyalardan ayrıştırma sonucu oluşan yeniden kullanılabilir parçaların ürün olarak değerlendirilebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yeniden kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansı alınması gerekmektedir.

 • Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin Ek-1.8.4.3 kapsamında yer almakta olup ilgili geri kazanım konulu çevre lisansıyla birlikte seçilerek başvurunun yapılması gerekmektedir.

Kantar Fiziksel Şartları

 • Tesisin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgesi (OSB) veya sanayi sitesi bünyesinde tesis edilmiş kantar bulunması halinde, bu kantarı kullanan tesislerden ayrıca kantar bulundurma şartı aranmamaktadır. Ancak tesisin bulunduğu OSB veya sanayi sitesinin kendi bünyesinde kantar bulunmaması halinde yakınında bulunan OSB veya sanayi sitesinin kantarının kullanılmasına ilişkin talepler uygun bulunmamaktadır. Diğer taraftan OSB'de bulunan tesislere hizmet vermek amacıyla OSB bünyesinde tesis edilmiş kantar bulunması halinde, bu kantarı kullanan tesislerden ayrıca kantar bulundurma şartı aranmamaktadır.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 • Yeni kurulan tesislerde geçici faaliyet belgesi aşamasında sıfır atık belgesi aranmaz. Sıfır atık temel seviye belgesi olmayan tesislerde, İl Müdürlüğünce uygunluk yazısı için gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında bahsi geçen belgeye haiz şartların sağlanmış olması yeterlidir.

Toplama Ayırma Tesisleri

 • E-izin sisteminde toplama ayırma tesislerinin geçici faaliyet belgesi başvurularında 15 01 06 karışık ambalaj kodunu seçen tesisler için tip seçim sekmesi açılmaktadır. Tip olarak adlandırılan toplama ayırma tesisleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları içerisinde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın Yönetmelikte belirtilen asgari m2 ve kapasite şartlarını sağlamak zorunda olup ayrıca platformlu ayırma bandı bulundurması gerekmektedir. Bahsi geçen 15 01 06 kodlu atıkları almayan tesisler ise tip seçimi olmaksızın toplama ayırma tesisi lisans belgesi alacaklardır.

 • Tip olarak adlandırılan toplama ayırma tesisleri, Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerimin Genel esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan tüm atık kodlarını Lisans başvurularında ilave m2 şartı aranmaksızın talep edebileceklerdir.

Kapasite Raporu

 • Kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarda kapasite raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış diğer belgelerde (ekspertiz raporu vb.) belirtilen yıllık atık tüketim miktarı esas alınmalıdır.
 • Kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesisler ise yıllık atık tüketim miktarlarını gösteren kurumsal akademik raporu çevre lisansı başvurusunda Bakanlığa sunmalıdırlar.
 • Kurumsal akademik rapor, üniversitelerin kimya mühendisliği/metalurji ve malzeme mühendisliği/makine mühendisliği/çevre mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanır ve üniversite rektörü veya fakülte dekanlığı tarafından imzalanır.
 • Üniversiteler tarafından hazırlanacak olan akademik raporun herhangi bir yerden onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ön İşlem Faaliyeti Gerçekleştirecek Olan İşletmeler

 • Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunmayan diğer tehlikesiz atıkların ön işlem faaliyetini gerçekleştirecek olan işletmelerin ise tehlikesiz atık ön işlem lisansı kapsamında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Atık Kodu Ekleme

 • Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin yayımlandığı 09.10.2021 tarihinden önce tehlikesiz atık geri kazanım konusunda lisans almış tesisler, lisans aldıkları tarihte geçerli olan mevzuat kapsamında yer alan atık kodları dışındaki atık kodları için kod ekleme talebinde bulunamazlar.

 • Mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri, izin belgelerinde yer almayan atık kodlarına ilişkin yeni atık kodu ekleme talepleri için Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisans başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Radyasyon Ölçüm Cihazları

 • Metal atık kabul edilecek tesislerde, radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon kontrolü yapılabilmesi için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan (TENMAK) teknik uygunluğa ilişkin alınacak onay yazısı veya kalibrasyon belgesi yeterli olacaktır.

Diğer Önemli Bilgiler

 • Ön işlem faaliyeti nihai bir geri kazanım veya bertaraf faaliyeti olmadığından bu tesislerden çıkan malzemelerin yine atık olarak yönetilmesi gerekmekte ve çevre lisanslı tesislerde nihai geri kazanımının veya bertarafının sağlanması gerekmektedir

 • Tesislerin kabul ettiği plastik vb. atıklara geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere kırma, presleme ve balyalama vb. ön işlem uygulanması halinde tesis atık ön işlem tesisi olarak değerlendirilebilecektir.

 • Mülga Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında İl Müdürlükleri tarafından belgelendirilen tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinin devir işlemlerinin yapılarak yeni belge düzenlenmesi uygun bulunmamaktadır.

Olgaç Sürmelihindi
 
Üst