Çevre Mühendisi Kimdir?

Çevre Mühendisi Kimdir?​

Çevre mühendisliği ve çevre mühendisi kimdir? Türkiye'de çevre ve çevre mühendisliği hakkında bilgiler içerir.

Çevre ve çevre kirliliği nedir?
Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşama ortamını oluşturan hava, su ve toprak gibi ortamlardır. Denizler, göller, akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar korunması gereken çevreyi oluşturan alanlardır. Bu alanlar insanlar dahil bütün canlıların üreme, beslenme ve yaşam ortamlarını sağlar.

Çevre kirliliği ise, insanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta yani doğal ortamda meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulmasıdır.

Mühendis
Genel olarak mühendislik; matematik ve doğal bilimler alanında çalışma, deneyim ve pratik yapmayla kazanılmış bilgilerin muhakemeyi de katarak doğanın malzemelerini insanoğlunun faydası doğrultusunda ekonomik olarak kullanmak şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıdaki tanımlama, mühendisler ve bilim adamları arasındaki temel bir farklılığı ortaya koymaktadır. Mühendislere göre bilim adamları keşfeder, mühendisler ise onu uygulamaya koyar ve çalışır hale getirir.

Çevreci ve Çevre Mühendisi arasındaki fark nedir?
Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herhangi bir meslek grubuna dahil olan ya da olmayan herkes çevreci olarak tanımlanabilir. Çevreciler genel olarak çevreye hiçbir zarar gelmemesini savunurlar.

Çevre Mühendisi ise, çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan çözüm önerilerinde bulunan ve çevre, ekonomi, sanayi üçlüsü arasındaki dengeyi sağlayan meslek grubudur. Çevre Mühendisleri gelişim için sanayiye ihtiyaç olduğunu ama uygun teknolojiler kullanılarak oluşabilecek kirliliğin asgari seviyede tutulabileceği görüşündedir ve çevre, ekonomi ve sanayi arasında denge kurma amacındadır.


Çevre Mühendisi
Çevre mühendisliği; hava, su, toprak ve diğer doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal kaynakların korunması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan ve canlı sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması, çevre ve halk sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması için çalışan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğal kaynakları tüketmeyi değil bu kaynakların verimli biçimde kullanılmasını ve kullanılan bu kaynakların doğaya zarar vermeyecek formlarda doğal ortama geri verilmesini amaçlamaktadır.

Özetle, çevre mühendisliği her türlü fiili ve potansiyel çevre sorunlarını tanımlayan ve bu sorunları çözmek üzere planlamalar ve uygulamalar yapan mühendislik disiplinidir.

Çevre Mühendisliği ne değildir?
Çevre mühendisliği mesleği genellikle ziraat mühendisleri, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği gibi meslek dallarıyla karıştırılmaktadır. Çevre Mühendisliği ilgi alanları içerisinde diğer meslek dalları yanı sıra bu üç meslekte bulunmakta fakat çalışma konuları tamamen farklı olmaktadır. Çevre mühendisliği konumu itibariyle tüm mühendislik dallarının çevre konusunda koordinasyonunu gerektirmektedir.
 1. Park, bahçe düzenlemek
 2. Ağaç dikmek
 3. Çiçek sulamak
 4. Hayvanları korumak
...gibi işler Çevre Mühendisliği çalışma alanları değildir.

Çevre Mühendisliğinin Tarihçesi
İnsanlar, sağlık ve refahlarının bulundukları çevrenin kalitesi ile ilişkili olduğunu fark ettiklerinden beri, çevre kalitesini iyileştirmek için itinalı bir şekilde sürekli çalışmışlardır. Eski Mısır uygarlıklarıyla ilgili kazılar sırasında, yağmur sularının toplanması ve kanalizasyon deşarjlarına yönelik birçok bulguya rastlanmıştır. Bu yaklaşık olarak M.Ö 3400-2450 yıllarına tekabül etmektedir. Antik Harappa uygarlığı bazı bölgelerde kanalizasyon sistemi kullanmıştır. Romalılar kuraklığı önlemek ve şehre sağlıklı, temiz su temin edebilmek için su kemeri inşa etmişlerdir. Bavaria 15. yüzyılda, Alpine ülkesinin kalkınması sağlamak ve dağılmasını engellemek için su dağıtım hatları inşaa ettirmiştir.

Bu alan, su ve çevresel kalitedeki düşüşle birlikte kirlilikteki artışın halkın endişelenmesine neden olması sonucu 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ayrı bir çevresel disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bunun kökleri toplumsal sağlık mühendisliğinin eski faaliyetlerine kadar uzanır. Modern çevre mühendisliği 19. yüzyıl ortalarında kolera gibi su kaynaklı hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak amacıyla Joseph Bazalgette'in ilk büyük kanalizasyon sistemini tasarlaması ile başladı. Başlıca ölüm sebeplerinden biri olan su kaynaklı hastalıklar, sanayileşmiş ülkelerdeki içme suyu ve atık su arıtımına başlanması ile azaltılmıştır.

Birçok durumda, toplumların gelişmesi ve topluma yarar sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların çevresel kaliteyi arttıran uzun vadeli etkileri vardır. Örnek olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarım zararlılarını kontrol etmek amaçlı yaygın olarak DDT uygulanmıştır. DDT kullanımıyla tarımsal faydalar ve ürün verimi önemli ölçüde artmıştır. Böylece dünyada büyük ölçüde açlık azaltılmış ve sıtma daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edilmeye başlanmıştır. Birçok tarım zararlısı DDT'nin üreme döngüleri üzerinde etkisiyle yok olmaya başladı. DDT hikayesi Rachel Carson'ın "Sessiz Bahar" sözü ile anılarak modern çevre hareketlerinin ve modern çevre mühendisliği gelişiminin doğumu olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar DDT kıtlığın oluşmasını engellemiş olsa da, günümüzde insan sağlığına olan zararlı etkilerinin fark edilmesi üzerine birçok ülkede DDT kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.

Doğal kaynakları koruyucu ve çevreye zarar verici eylemleri kısıtlayan yasalar binlerce yıldır çeşitli toplumlar tarafından geliştirilmiştir. 19. yüzyılda Londra ve Paris'teki kanalizasyon inşaası kararnameleri ve 20. yüzyıl başlarında ABD milli park sisteminin oluşturulması önemli örneklerdir. Uluslararası kamuoyunda oluşan çevre koruma bilincinin Türkiye'ye yansımalarını 1980 sonrasında gözlemleyebilmekteyiz. Bu süreçte çevre ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, bir takım resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Bu kurum ve kuruluşlar Türkiye'de çevre konusunda faaliyetlerde bulunmaya başlamış ve dünden bugüne birçok başarılı işlere imza atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları arasında ilk olarak 1982 Anayasası çevre ile ilgilenmiş ve 1983 yılında Türkiye'nin ilk çevre kanunu kabul edilmiştir. Çevre Kanunu, kirleten öder prensibini benimsemiş ve çevre ile ilgili bir takım tanımlamalar yapmıştır. Ülkemizde ilk Çevre Mühendisliği bölümü 1975 yılında Ege Üniversitesinde açılmıştır. Kurucusu alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok başarılara imza atan değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'dur.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır:
MatematikÖlçme BilgisiEndüstriyel Kirlenme Kontrolü
FizikHidrolikKatı Atıkların Kontrolü
KimyaEkolojiDeniz kirliliği kontrolü
Lineer CebirZemin MekaniğiSu kirliliği ve kontrolü
Teknik ResimGürültü kontrolüHava kirliliği ve kontrolü
Analitik GeometriFiziksel, kimyasal ve biyolojik temel işlemlerSu getirme ve kanalizasyon uygulamaları
İstatistikGeri dönüşüm ve yeniden kullanımÇevre kaynaklarının planlanması
Çevre JeolojisiÇevresel Etki değerlendirmesiÇevresel Modelleme
Çevre JeotekniğiGürültü kirliliği ve kontrolüÇevre Biyoteknolojisi
Çevre KimyasıArıtma Tesislerinin İşletimiŞehircilik ve Yerleşme
Çevre MikrobiyolojisiArıtma tesisi hidroliği ve tasarımıTehlikeli maddelerin kontrolü
Çevre EkonomisiArıtma çamurlarının kontrolü ve bertarafı
Çevre HukukuYenilenebilir enerji kaynakları

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?
Çevre mühendisleri genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda çalışabilmektedirler.

Altyapı Sistemlerinin TasarımıDeniz Kirliliği ve KontrolüKatı Atık Depolama Sahalarının Tasarımı
Altyapı Sistemlerinin YapımıDoğal Kaynakların YönetimiKatı Atık Depolama Sahalarının Yapımı
Arıtma Çamurları ve BertarafıDoğaya Yeniden Kazandırma PlanlarıKatı Atıkların Kontrolü ve Yönetimi
Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesiGeri Dönüşüm ve Yeniden KullanımKatı Atıkların Toplanması ve Taşınması
Atıksu Arıtma Tesisi TasarımıGürültü Kirliliği ve KontrolüProje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
Atıksu Arıtma Tesisi YapımıYenilenebilir Enerji KaynaklarıSatış ve Pazarlama
Atıksu Laboratuvar HizmetleriYeraltı Suyu Kirliliği ve ModellemesiTehlikeli ve Özel Atıkların Kontrolü ve Bertarafı
Biyoenerji SistemleriGürültü ve Titreşim ÖlçümleriTemizsu Arıtma Tesisi İşletilmesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)Hava Gazı Arıtma Sistemleri İşletimiTemizsu Arıtma Tesisi Tasarımı
Çevre DanışmanlığıHava Gazı Arıtma Sistemleri TasarımıTemizsu Arıtma Tesisi Yapımı
Çevre İzinleri ve LisanslarHava Gazı Arıtma Sistemleri YapımıTemizsu Laboratuvar Hizmetleri
Çevre ve Atık YönetimiHava Kirliliği Laboratuvar HizmetleriToprak Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Yönetim SistemleriKalite Yönetim Sistemleriİş Sağlığı ve Güvenliği
Çevresel Etki DeğerlendirmesiKatı Atık Depolama Sahaları RehabilitasyonuLPG İstasyonları
Deniz Deşarjı Yapılarının ProjelendirilmesiKatı Atık Depolama Sahalarının İşletilmesiTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)


Çevre Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler
ÜNİVERSİTEŞEHİRÜNİVERSİTEŞEHİR
Akdeniz ÜniversitesiAntalyaİstanbul Üniversitesiİstanbul
Atatürk ÜniversitesiErzurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir
Balıkesir ÜniversitesiBalıkesirKocaeli ÜniversitesiKocaeli
Bursa Teknik ÜniversitesiBursaKonya Teknik ÜniversitesiKonya
Bursa Uludağ ÜniversitesiBursaMarmara Üniversitesiİstanbul
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleMersin ÜniversitesiMersin
Çukurova ÜniversitesiAdanaOndokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun
Dokuz Eylül ÜniversitesiİzmirOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara
Erciyes ÜniversitesiKayseriPamukkale ÜniversitesiDenizli
Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehirSakarya ÜniversitesiSakarya
Fırat ÜniversitesiElazığTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ
Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeliYıldız Teknik Üniversitesiİstanbul
Hacettepe ÜniversitesiAnkaraUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs
İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulYakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs
Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Cevremuhendisleri.net tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek diğer sitelerde kullanılabilir.
 
Son düzenleme:

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,882
Tepki puanı
5,233
Puanları
338
Konum
Tayland
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem

Çevre Mühendisi Kimdir?​

Çevre mühendisliği ve çevre mühendisi kimdir? Türkiye'de çevre ve çevre mühendisliği hakkında bilgiler içerir.

Çevre ve çevre kirliliği nedir?
Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşama ortamını oluşturan hava, su ve toprak gibi ortamlardır. Denizler, göller, akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar korunması gereken çevreyi oluşturan alanlardır. Bu alanlar insanlar dahil bütün canlıların üreme, beslenme ve yaşam ortamlarını sağlar.

Çevre kirliliği ise, insanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta yani doğal ortamda meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulmasıdır.

Mühendis
Genel olarak mühendislik; matematik ve doğal bilimler alanında çalışma, deneyim ve pratik yapmayla kazanılmış bilgilerin muhakemeyi de katarak doğanın malzemelerini insanoğlunun faydası doğrultusunda ekonomik olarak kullanmak şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıdaki tanımlama, mühendisler ve bilim adamları arasındaki temel bir farklılığı ortaya koymaktadır. Mühendislere göre bilim adamları keşfeder, mühendisler ise onu uygulamaya koyar ve çalışır hale getirir.

Çevreci ve Çevre Mühendisi arasındaki fark nedir?
Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herhangi bir meslek grubuna dahil olan ya da olmayan herkes çevreci olarak tanımlanabilir. Çevreciler genel olarak çevreye hiçbir zarar gelmemesini savunurlar.

Çevre Mühendisi ise, çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan çözüm önerilerinde bulunan ve çevre, ekonomi, sanayi üçlüsü arasındaki dengeyi sağlayan meslek grubudur. Çevre Mühendisleri gelişim için sanayiye ihtiyaç olduğunu ama uygun teknolojiler kullanılarak oluşabilecek kirliliğin asgari seviyede tutulabileceği görüşündedir ve çevre, ekonomi ve sanayi arasında denge kurma amacındadır.


Çevre Mühendisi
Çevre mühendisliği; hava, su, toprak ve diğer doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal kaynakların korunması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan ve canlı sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması, çevre ve halk sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması için çalışan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğal kaynakları tüketmeyi değil bu kaynakların verimli biçimde kullanılmasını ve kullanılan bu kaynakların doğaya zarar vermeyecek formlarda doğal ortama geri verilmesini amaçlamaktadır.

Özetle, çevre mühendisliği her türlü fiili ve potansiyel çevre sorunlarını tanımlayan ve bu sorunları çözmek üzere planlamalar ve uygulamalar yapan mühendislik disiplinidir.

Çevre Mühendisliği ne değildir?
Çevre mühendisliği mesleği genellikle ziraat mühendisleri, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği gibi meslek dallarıyla karıştırılmaktadır. Çevre Mühendisliği ilgi alanları içerisinde diğer meslek dalları yanı sıra bu üç meslekte bulunmakta fakat çalışma konuları tamamen farklı olmaktadır. Çevre mühendisliği konumu itibariyle tüm mühendislik dallarının çevre konusunda koordinasyonunu gerektirmektedir.
 1. Park, bahçe düzenlemek
 2. Ağaç dikmek
 3. Çiçek sulamak
 4. Hayvanları korumak
...gibi işler Çevre Mühendisliği çalışma alanları değildir.

Çevre Mühendisliğinin Tarihçesi
İnsanlar, sağlık ve refahlarının bulundukları çevrenin kalitesi ile ilişkili olduğunu fark ettiklerinden beri, çevre kalitesini iyileştirmek için itinalı bir şekilde sürekli çalışmışlardır. Eski Mısır uygarlıklarıyla ilgili kazılar sırasında, yağmur sularının toplanması ve kanalizasyon deşarjlarına yönelik birçok bulguya rastlanmıştır. Bu yaklaşık olarak M.Ö 3400-2450 yıllarına tekabül etmektedir. Antik Harappa uygarlığı bazı bölgelerde kanalizasyon sistemi kullanmıştır. Romalılar kuraklığı önlemek ve şehre sağlıklı, temiz su temin edebilmek için su kemeri inşa etmişlerdir. Bavaria 15. yüzyılda, Alpine ülkesinin kalkınması sağlamak ve dağılmasını engellemek için su dağıtım hatları inşaa ettirmiştir.

Bu alan, su ve çevresel kalitedeki düşüşle birlikte kirlilikteki artışın halkın endişelenmesine neden olması sonucu 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ayrı bir çevresel disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bunun kökleri toplumsal sağlık mühendisliğinin eski faaliyetlerine kadar uzanır. Modern çevre mühendisliği 19. yüzyıl ortalarında kolera gibi su kaynaklı hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak amacıyla Joseph Bazalgette'in ilk büyük kanalizasyon sistemini tasarlaması ile başladı. Başlıca ölüm sebeplerinden biri olan su kaynaklı hastalıklar, sanayileşmiş ülkelerdeki içme suyu ve atık su arıtımına başlanması ile azaltılmıştır.

Birçok durumda, toplumların gelişmesi ve topluma yarar sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların çevresel kaliteyi arttıran uzun vadeli etkileri vardır. Örnek olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarım zararlılarını kontrol etmek amaçlı yaygın olarak DDT uygulanmıştır. DDT kullanımıyla tarımsal faydalar ve ürün verimi önemli ölçüde artmıştır. Böylece dünyada büyük ölçüde açlık azaltılmış ve sıtma daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edilmeye başlanmıştır. Birçok tarım zararlısı DDT'nin üreme döngüleri üzerinde etkisiyle yok olmaya başladı. DDT hikayesi Rachel Carson'ın "Sessiz Bahar" sözü ile anılarak modern çevre hareketlerinin ve modern çevre mühendisliği gelişiminin doğumu olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar DDT kıtlığın oluşmasını engellemiş olsa da, günümüzde insan sağlığına olan zararlı etkilerinin fark edilmesi üzerine birçok ülkede DDT kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.

Doğal kaynakları koruyucu ve çevreye zarar verici eylemleri kısıtlayan yasalar binlerce yıldır çeşitli toplumlar tarafından geliştirilmiştir. 19. yüzyılda Londra ve Paris'teki kanalizasyon inşaası kararnameleri ve 20. yüzyıl başlarında ABD milli park sisteminin oluşturulması önemli örneklerdir. Uluslararası kamuoyunda oluşan çevre koruma bilincinin Türkiye'ye yansımalarını 1980 sonrasında gözlemleyebilmekteyiz. Bu süreçte çevre ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, bir takım resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Bu kurum ve kuruluşlar Türkiye'de çevre konusunda faaliyetlerde bulunmaya başlamış ve dünden bugüne birçok başarılı işlere imza atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları arasında ilk olarak 1982 Anayasası çevre ile ilgilenmiş ve 1983 yılında Türkiye'nin ilk çevre kanunu kabul edilmiştir. Çevre Kanunu, kirleten öder prensibini benimsemiş ve çevre ile ilgili bir takım tanımlamalar yapmıştır. Ülkemizde ilk Çevre Mühendisliği bölümü 1975 yılında Ege Üniversitesinde açılmıştır. Kurucusu alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok başarılara imza atan değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'dur.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır:
MatematikÖlçme BilgisiEndüstriyel Kirlenme Kontrolü
FizikHidrolikKatı Atıkların Kontrolü
KimyaEkolojiDeniz kirliliği kontrolü
Lineer CebirZemin MekaniğiSu kirliliği ve kontrolü
Teknik ResimGürültü kontrolüHava kirliliği ve kontrolü
Analitik GeometriFiziksel, kimyasal ve biyolojik temel işlemlerSu getirme ve kanalizasyon uygulamaları
İstatistikGeri dönüşüm ve yeniden kullanımÇevre kaynaklarının planlanması
Çevre JeolojisiÇevresel Etki değerlendirmesiÇevresel Modelleme
Çevre JeotekniğiGürültü kirliliği ve kontrolüÇevre Biyoteknolojisi
Çevre KimyasıArıtma Tesislerinin İşletimiŞehircilik ve Yerleşme
Çevre MikrobiyolojisiArıtma tesisi hidroliği ve tasarımıTehlikeli maddelerin kontrolü
Çevre EkonomisiArıtma çamurlarının kontrolü ve bertarafı
Çevre HukukuYenilenebilir enerji kaynakları

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?
Çevre mühendisleri genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda çalışabilmektedirler.

Altyapı Sistemlerinin TasarımıDeniz Kirliliği ve KontrolüKatı Atık Depolama Sahalarının Tasarımı
Altyapı Sistemlerinin YapımıDoğal Kaynakların YönetimiKatı Atık Depolama Sahalarının Yapımı
Arıtma Çamurları ve BertarafıDoğaya Yeniden Kazandırma PlanlarıKatı Atıkların Kontrolü ve Yönetimi
Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesiGeri Dönüşüm ve Yeniden KullanımKatı Atıkların Toplanması ve Taşınması
Atıksu Arıtma Tesisi TasarımıGürültü Kirliliği ve KontrolüProje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
Atıksu Arıtma Tesisi YapımıYenilenebilir Enerji KaynaklarıSatış ve Pazarlama
Atıksu Laboratuvar HizmetleriYeraltı Suyu Kirliliği ve ModellemesiTehlikeli ve Özel Atıkların Kontrolü ve Bertarafı
Biyoenerji SistemleriGürültü ve Titreşim ÖlçümleriTemizsu Arıtma Tesisi İşletilmesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)Hava Gazı Arıtma Sistemleri İşletimiTemizsu Arıtma Tesisi Tasarımı
Çevre DanışmanlığıHava Gazı Arıtma Sistemleri TasarımıTemizsu Arıtma Tesisi Yapımı
Çevre İzinleri ve LisanslarHava Gazı Arıtma Sistemleri YapımıTemizsu Laboratuvar Hizmetleri
Çevre ve Atık YönetimiHava Kirliliği Laboratuvar HizmetleriToprak Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Yönetim SistemleriKalite Yönetim Sistemleriİş Sağlığı ve Güvenliği
Çevresel Etki DeğerlendirmesiKatı Atık Depolama Sahaları RehabilitasyonuLPG İstasyonları
Deniz Deşarjı Yapılarının ProjelendirilmesiKatı Atık Depolama Sahalarının İşletilmesiTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)


Çevre Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler
ÜNİVERSİTEŞEHİRÜNİVERSİTEŞEHİR
Akdeniz ÜniversitesiAntalyaİstanbul Üniversitesiİstanbul
Atatürk ÜniversitesiErzurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir
Balıkesir ÜniversitesiBalıkesirKocaeli ÜniversitesiKocaeli
Bursa Teknik ÜniversitesiBursaKonya Teknik ÜniversitesiKonya
Bursa Uludağ ÜniversitesiBursaMarmara Üniversitesiİstanbul
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleMersin ÜniversitesiMersin
Çukurova ÜniversitesiAdanaOndokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun
Dokuz Eylül ÜniversitesiİzmirOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara
Erciyes ÜniversitesiKayseriPamukkale ÜniversitesiDenizli
Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehirSakarya ÜniversitesiSakarya
Fırat ÜniversitesiElazığTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ
Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeliYıldız Teknik Üniversitesiİstanbul
Hacettepe ÜniversitesiAnkaraUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs
İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulYakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs
Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Cevremuhendisleri.net tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek diğer sitelerde kullanılabilir.
 
Son düzenleme:

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,882
Tepki puanı
5,233
Puanları
338
Konum
Tayland
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem
Sayın meslektaşlar,

Lütfen bu içeriğin geliştirilmesi için katkılarınızı esirgemeyeniz. Özellikle üniversiteler konusunda eksiklerimiz olabilir.
 

mustafa_kibaroglu

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2011
Mesajlar
369
Tepki puanı
367
Puanları
68
Konum
Konya
Şehir
Konya
Firma
İmaj Çevre Danışmanlık
Fatih bey, Selçuk ünv. Çevre Mühendisliği Konya Teknik Üniversitesine bağlandı.
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
burada Çevre mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerin bilgileri var. TMGD’yi tehlikeli maddelerin kontrolü başlığı altında mı yoksa nerelerde çalışabilire eklenebilir mi?
 

Hazel A.

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Eyl 2017
Mesajlar
603
Tepki puanı
2,104
Puanları
248
Şehir
Sivas
Firma
Madencilik Sektörü
Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği eklenebilir. Mezun olduğum okul olur kendileri :)
 

mustafa_kibaroglu

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2011
Mesajlar
369
Tepki puanı
367
Puanları
68
Konum
Konya
Şehir
Konya
Firma
İmaj Çevre Danışmanlık
YÖK veya üniversite senatosu bildiğim kadarıyla kontenjanın belli bir yüzdesi kadarıyla öğrenci tercih yapmazsa(Bu tek yıl için geçerli değil birkaç yıl üstüste olursa) o bölümü kapatıyor. Onun için mevzuat hangisi bilmiyorum. Misal Konyada Necmettin Erbakan üniversitesinde de vardı Çevre mühendisliği ama kontenjanı dolduramadığı için kapatıldı. @Fatih Özcan ben de sizinle aynı düşüncedeyim, az ve öz olsun.
 

hakanmaden

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
13 Şub 2019
Mesajlar
145
Tepki puanı
979
Puanları
98
Web Sitesi
www.hakanmaden.net
Şehir
İstanbul
Firma
Artemis Arıtım
Fatih Bey,
Ben de bu konuda
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
sitesinden yararlanıyorum.
Burada da güncelleme olmuş. Normalde 52 üniversitede bölüm vardı. Şu an 49 üniversitede bölümlerin aktif olduğunu gösteriyor, listeyi ekli olarak paylaşıyorum.
Aralarından Bitlis Eren, Iğdır, İzmir Katip Çelebi ve Muş Üniversiteleri pasif duruma düşmüş görülüyor.
 

Ekli dosyalar

 • Bölümler Hakkında Genel Bilgiler 29-03-2021.xls
  13.5 KB · Görüntüleme: 6

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,882
Tepki puanı
5,233
Puanları
338
Konum
Tayland
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem

S. Furkan Selçuk

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 May 2013
Mesajlar
43
Tepki puanı
61
Puanları
18
Şehir
Sivas
Firma
Artvin Çoruh Üniversitesi
Üst