Toprak kirliliği

kosesadik

Kayıtlı Kullanıcı
Arıtma tesiinde alınan aritma çamurlarının toprağa uygulanmasinda nelere dikkkat edilmelidir? Direk toprağa uygulanmasındaki herhangi bir sakınca varmıdır
 

Olgaç Sürmelihindi

Çevre ve İnşaat Yüksek Mühendisi
Yönetim Grubu
Arıtma tesiinde alınan aritma çamurlarının toprağa uygulanmasinda nelere dikkkat edilmelidir? Direk toprağa uygulanmasındaki herhangi bir sakınca varmıdır
kosesadikÜstad Merhaba,

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında arıtma çamurlarının düzenli depolanması ile ilgili aşağıda yer alan ifadeler yer almaktadır. Bu yönetmeliği incelemenizi tavsiye ederim.

Arıtma çamurunun düzenli depolanması

GEÇİCİ MADDE 4 –
(Değişik:RG-26/12/2019-30990)

(1) Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının, Ek-2’de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, sınır değer artırımı yapılmaması, ağırlıkça en az %50 kuru madde ihtiva etmesi ve kötü kokunun giderilmesi kaydıyla II. sınıf düzenli depolama tesisinde ayrı bir lotta depolanmasında 1/1/2025 tarihine kadar Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına ilave olarak, aşağıdaki sınır değerler de karşılanmak zorundadır:

a) Ek-2 Atık Kabul Kriterleri, 2-A) İnert Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri III. sınıf depolama tesisleri için sınır değerler altında yer alan TOK (Toplam organik karbon) değeri, arıtma çamurları için; ilave sınır değer artırımı yapılmaksızın 1/1/2025 tarihine kadar azami 250.000 mg/kg alınır.

b) Ek-2 Atık Kabul Kriterleri, 2-B) Tehlikesiz Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri, reaktif olmayan ve kararlı tehlikeli atıkların II. sınıf depolama tesislerine kabul edilebilmesi için sınır değerler altında yer alan TOK (Toplam organik karbon) değeri, arıtma çamurları için; ilave sınır değer artırımı yapılmaksızın 1/1/2025 tarihine kadar azami 250.000 mg/kg alınır.

Düzenli depolama tesislerine kabul edilmeyecek atıklar ve atık işleme

MADDE 9 –
(1) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atık miktarının azaltılması esastır. Bakanlık bu hususla ilgili gerekli önlemleri alır.

(2) Aşağıdaki atıklar düzenli depolama tesislerine kabul edilmez:

a) Sıvı atıklar,

b) (Değişik ibare:RG-26/12/2019-30990) Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK–III A’sında tanımlanan; patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, yüksek tutuşma ve yanma özelliği gösteren atıklar,

c) (Değişik ibare:RG-26/12/2019-30990) Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK–III A’sında H 9 enfeksiyon yapıcı olarak tanımlanan, herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış tıp ve veterinerlik kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar,

ç) (Değişik ibare:RG-26/12/2019-30990) Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK–III A’sında sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren, insan veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, araştırma ve geliştirme ya da eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan tanımlanmamış veya yeni kimyasal maddeler,

d) 25/11/2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan kullanılmış lastikleri,

e) Ek–2’de verilen atık kabul kriterlerini sağlamayan diğer atıklar.

(3) Atık kabul kriterlerini sağlamak üzere atıklar seyreltilmez veya karıştırılmaz.

Sınıflarına göre düzenli depolama tesislerine kabul edilecek atıklar

MADDE 10 –
(1) Bu Yönetmeliğin hedefleri doğrultusunda işlenmeleri sonucu pratik bir fayda sağlanmayan atıklar ile teknik olarak işlenmeleri ve değerlendirilmeleri mümkün olmayan inert atıklar hariç olmak üzere atıklar, ön işleme tabi tutulmadan düzenli depolama tesislerine kabul edilmez.

(2) Düzenli depolama tesislerine atık kabulünde, atığın hangi sınıf depolama tesisinde bertaraf edileceğinin belirlenmesi amacıyla Ek–1’de listelenen kriterler, numune alma ve analiz yöntemleri kullanılır.

(3) (Değişik:RG-26/12/2019-30990) Düzenli depolama tesislerine atık kabulünde, atığın hangi sınıf depolama tesisinde bertaraf edileceğinin belirlenmesi amacıyla Ek-2’de yer alan analizler yapılır. Ek-2 analizleri beş yıl süreyle geçerlidir. Atığın üretildiği proseste, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz bir ay içerisinde yenilenir.

(4) (Değişik:RG-26/12/2019-30990) Ek-2’de II. sınıf düzenli depolama tesisleri için verilen kriterlere uyan tehlikesiz atıklar, reaksiyona girmeyecek şekilde belediye atıklarının depolandığı lotta ayrı bir hücrede depolanabilir.

(5) III. sınıf düzenli depolama tesislerinde sadece inert atıklar depolanır.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
 

Murat TÜYLÜ

Kayıtlı Kullanıcı
Arıtma tesiinde alınan aritma çamurlarının toprağa uygulanmasinda nelere dikkkat edilmelidir? Direk toprağa uygulanmasındaki herhangi bir sakınca varmıdır
kosesadik
EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.


buraya bakmalısınız. Ağır metal konsantrasyonları ve biyolojik bir çok parametre var.
Daha önce denemedim.
 
Üst