• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi

Özge Gökmen

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Şubat 2009
PROGRAM

12.11.2009


08:30-09:00 Kayıt

09:00-10:30 Açılış

10.30-11:00 Çağrılı Bildiri: Çevre Politikası ve Hukuku

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu

11:00-11.30 Poster Bildiri ve Sergi Alanı Açılışı11:30-13:00 1. Oturum: Çevre Hukuku-Politika-Etik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

· Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar

Süheyla Suzan Alıca

· Çevre Korumacılıkta, “Çevre Etiği” Yaklaşımlarının Önemi

Gamze Yücel Işıldar

· Su Havzalarının Korunmasında Havza Halkının Yeri ve Önemi

Ayşe Beyza Celep, Beyza Üstün, Nilsun İnce, Zafer Yenal

· “Çevre Hakkı” ve Özgürleşme Mücadelesi

Hande Atay13:00-14:00 Öğle Yemeği14:00-15:30 2. Oturum: Çevre Hukuku

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy

· Türk Çevre Hukukunda Adli ve İdari Nitelikteki Yaptırımlar

Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu, Ersin Kalenderoğlu

· Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 2008/99/EC No’lu Direktifi: Çevrenin, Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunmasında İleri Bir Adım

Ozan Ercan Taşkın

· Türk Hukukunda Doğal Kaynakların Yeri: Koruma Kullanma Dengesi Açısından Hukuki Bir Analiz

Aynur Aydın Coşkun, Yusuf Güneş

· Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk

Yasin Poyraz15:30-15:45 Çay-Kahve Arası15:45-17:15 3. Oturum: Çevre Yönetim Araçları ve ÇED

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Talınlı

· Yuvacık Barajı Ham Suyunun Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinden THM Oluşturma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi

Melike İşgören, Fatih Taşpınar, Vedat Uyak, İsmail Toröz

· Büyük-Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği

Filiz Dadaşer Çelik

· Kıyı Tesislerinde Acil Durum Yönetimi ve Limanlarımızın Mevcut Durumu

Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül

· Limanlarda Çevre Yönetimi ve İzmir Alsancak Limanının Mevcut Çevresel Durumu

Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül17:30-19:00 Açılış Kokteyli


13.11.200908:30-10:00 4A Oturumu: Hava Kirliliği (Ametist Salonu)

Oturum Bakanı: Prof. Dr. Gülfem Bakan

· Eskişehir ve İskenderun’da Atmosferik PM 10 Derişimleri ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon İçerikleri

Akif Arı, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Justin Argante, Wim Van Doorn

· ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel

· Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi

Mihriban Civan, Sema Yorulmaz, Gürdal Tuncel

· SO2, NO2, O3 ölçümünde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Pasif Örnekleyicilerin Meteorolojik Parametrelere Duyarlılığı

Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Tuncay Döğeroğlu

08:30-10:00 4B Oturumu: Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Enver Y. Küçükgül

· Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi

Rukiye Öztekin, Delia Teresa Sponza

· C.I. Reactive Red 120 Diazo Boyarmaddesinin TiO2/UV Prosesi ile Giderimi

Özlem Esen Kartal, Gülistan Deniz Turhan

· Süt Endüstrisi Atıksularının Jet-Loop Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner

· Gıda Endüstrisi Atık Sularında Üretilen Rhizopus oligosporus ile Sulu Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının Gideriminin Araştırılması

H. Duygu Özsoy, Basudeb Saha, Hans (J) Van Leeuwen

10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

10:15-11:45 5A Oturumu: Hava Kirliliğinin Etkileri (Ametist Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Karababa

· Türkiye’de Farklı İstasyonlarda Belirlenen Yağmur Suyu Kompozisyonunun İyon ve Elementler Açısından Karşılaştırılması

Fatma Öztürk, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel

· Eskişehir'de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi

Betül Kurada, Yıldız Mine Evci, Akif Arı, Eftade O. Gaga

· Kocaeli’nde Yerel ve Ticari Sebzelerde Dioksin ve Furan (PCDD/F) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Seda Aslan, M.Kemal Korucu, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu

· İskenderun ve Payas’ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Riski Değerlendirmesi
Gülçin Demirel, Emine Eftade Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Wim Van Doorn

10:15-11:45 5B Oturumu: Evsel ve Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

· Doğal Organik Asitlerin Krom (III) Çözünürlüğüne Etkilerinin Araştırılması

Çetin Kantar, Bülent Halisdemir, Zeynep Görkem Gülmez

· Yapay Sulak Alan Teknolojisinin Kırsal Alanda Kullanımı: Adana İli Yeniyayla Köyü Örneği

Binnaz Zeynep Zaimoğlu, Reyhan Erdoğan, Seçil Kekeç, Burak Demirörs

· Eritromisinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemde Arıtılabilirliği

Hakan Çelebi, Delia Teresa Sponza

· Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi İle Nütrient Geri Kazanımı

Ayla Uysal, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N. Demirer

11:45-12:00 Çay-Kahve Arası

12:00-13:00 Atakan Yılmaz Anısına Özel Oturum (Ametist Salonu)

Oturum Başkanı: Dr. Ethem Torunoğlu

· Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Düşünceler

Kerem Güngör

· “Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor ?” Profil Araştırması

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - N.Özlem Ergenler

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Poster Tartışmaları (Amazonit Salonu)

15:00-17:00 Prof. Dr. Türkel Minibaş Anısına Panel-Forum: “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk”

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Beyza Üstün
14.11.2009


08:30-10:00 6. Oturum: Atık Yönetimi

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent Topkaya

· İzmir ASAT’da Oluşan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyonundan Sonra Mısır Üretiminde Kullanılmasının Eniyilenmesi

Bülent Yağmur, Ertuğrul Erdin, Görkem Akıncı, Melayib Bilgin

· Ultrasonik Ön Arıtım ile Evsel Çamur Minimizasyon Potansiyelinin ve İlgili Maliyetlerin İncelenmesi

Onur Güven Apul, F. Dilek Sanin

· Türkiye’deki Katı Atık Üretim Miktarının Sosyo-Ekonomik Değişkenlerle İlişkilendirilmesi

Saniye Keser, H. Şebnem Düzgün, Ayşegül Aksoy

· Arıtma Çamuru Yönetimi: Ülkemizde ve Dünya’da Uygulamalar

Hande Bozkurt, F. Dilek Sanin10:00-10:15 Çay-Kahve Arası10:15-12:00 7. Oturum: Su Kirliliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Karaer

· Beyşehir Gölünde Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Secchi Diski Derinliği ve Klorofil-a Seviyelerinin Landsat-5 TM Uydu Görüntüsü ile Belirlenmesi

Bilgehan Nas, Semih Ekercin, Hakan Karabörk, Ali Berktay

· Ömerli Yüzeysel Su Kaynağındaki Doğal Organik Maddelerin Kimyasal Karakterizasyonu ve THM Oluşumuna Etkileri

Edip Avşar, İsmail Toröz, Vedat Uyak

· Çevre Koşullarının Eymir Gölü Su Kalitesine Etkileri

Firdes Yenilmez, Fatih Keskin, Ayşegül Aksoy

· Sucul Ekosistemlerde Potansiyel Tehlikenin Belirlenmesinde Sediman Toksisitesi

Şeyma Atay, Hülya Böke Özkoç

· Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri

Filiz Malkoç, Hilal Tuna, Yüksel Malkoç, Mehmet Yıldız12:00-12:30 Kapanış ve Sonuç Bildirisi12:30-13:30 Öğle Yemeği14:00-17:00 (1) Teknik Gezi

(2) Tarihi - Kültürel Gezi
POSTER BİLDİRİLER· Türkiye’de Su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi

Eda Özbayrak, Gülfem Bakan

· Metal Kaplama Atıksuyundan Ağır Metal Giderimi

Selva Camcı, Feryal Akbal

· Yerleşim Alanlarında Eğlence Yerlerinin Gürültü Ölçümü

Çiğdem Aslan, Yüksel Orhan

· Savaşların Ekolojik Yıkımları

Semire Kalpakçı Yokuş, Murat Serdar Çavuşoğlu, Esin Hande Bayrak

· Tokat İli 2007-2008 Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Ömer Işıldak, Semire Kalpakçı Yokuş, Esin Hande Bayrak

· Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

Ertuğrul Erdin, Stefan Gaeth, Bülent Yağmur, Melayib Bilgin, Görkem Akıncı

· Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması

Tarık Kotan, Hüseyin Cüce, Gülfem Bakan

· Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi

Fatma Varinli, Oktay Özkan

· Eymir Gölü’ndeki Farklı Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi

Elif Küçük, Zeynep Malkaz, Şule Özkal, Ayşegül Aksoy

· Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama/Ekstraksiyon Yöntemi İle İyileştirilmesi ve/veya Arıtılması

Sema Arıman, Gülfem Bakan

· Palmiye (Washingtonia robusta) meyvelerinden etanol üretiminin araştırılması

Mehmet Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Burak Uzman

· Yapay Sulakalan Sistemleri ile Zeytin Karasuyu Arıtabilirliğinin İncelenmesi

Arda Yalçuk, Nazlı Baldan Pakdil

· Küçük Yerleşimler İçin Yapay Sulak Alan Tipi Arıtma Tesisleri - Salda (Burdur) Örneği

Orhan Tiryakioğlu, Sercan Durmaz

· Potansiyel Toksik Xenobiyotik Maddelerin Kaynakları, Yol İzleri ve Akıbetleri

Ümmihan Günerhan, Lütfiye Dumlu, Vedat Yılmaz, Altınay Perendeci

· Nano-Degussa P-25 Titanyum Dioksitin Kullanıldığı Fotokatalitik Proses ile Doğal Organik Madde Oksidasyonu

Zehra Yiğit, Hatice İnan

· Kayaş-Bayındır Baraj Gölü ve Barajı Besleyen Kaynaklarda Kirlilik Yükünün Tespiti

Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu

· Dünya'da ve Türkiye'de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi

Meltem Sarıoğlu Cebeci, Esin Hande Bayrak, Semire Kalpakçı Yokuş

· Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

Oktay Özkan, Hamdi Muratçobanoğlu, Özgür Özdemir, Hamdi Mıhçıokur

· Sularda Pestisit Kirliliği ve Yasal Uygulamalar

Hilal Safiye Azak, Seval Kutlu Akal Solmaz

· Fenton Prosesleri ile Pestisit Giderimine Yönelik Bir Envanter Çalışması

Seval Kutlu Akal Solmaz, Hilal Safiye Azak, Gökhan Ekrem Üstün

· Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler İçin Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması

Özlem Özden, Vesile Özlem Erkan, Eftade Gaga, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu

· Baraj Projeleri İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Çevre Etkileri-Harşit ve Çoruh Vadileri Örneklemesi

Çağla Çolak

· İstanbul’da Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

Funda CihanKATILIM KOŞULLARI

Konaklamasız Konaklamalı

TMMOB Üyesi : 225 TL TMMOB Üyesi : 400 TL

Diğer : 325 TL Diğer : 500 TLBanka Hesap Numarası: Garanti Bankası Yenişehir Şubesi - Ankara: 4116295889Not: Konaklama iki kişilik odada kişi başı fiyatıdır. Katılım ücretine kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara ikramlar, kokteyl, çanta, kitap, cd ve teknik/tarihi-kültürel gezi dahildir.
 
Üst