Arıtma çamuru uygulanmış bir topraktaki organik azotun mineralizasyonu

Can Avşar

Antalya İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Arıtma Çamuru Uygulanmış Bir Topraktaki Organik Azotun Mineralizasyonu

ÖZET

Çalýþmada gýda endüstrisi kökenli bir arýtma çamurunun azotlu gübre potansiyelinin ortaya konmasý amacýyla farklý oranlarda çamur uygulanmýþ topraklar 194 gün süresince inkübe edilerek mineralize olan organik azotun ve inorganik azot formlarýnýn zamana baðlý olarak deðiþimleri incelenmiþtir. Araþtýrma sonuçlarý, farklý oranlarda çamur uygulanmýþ ve uygulanmamýþ topraklarda organik azotun ilk 136 gün boyunca hýzla mineralize olduðunu ve mineralizasyonun 136. günden sonra yavaþladýðýný/durduðunu göstermektedir. Ýnkübasyon çalýþmasýnýn sonucunda 16g/kg oranýnda yapýlan çamur uygulamasýnýn organik azot mineralizasyonu açýsýndan en iyi sonucu verdiði tespit edilmiþtir.
 

Ekli dosyalar

  • Arıtma Çamuru Uygulanmış Bir Topraktaki Organik Azotun Mineralizasyonu.pdf
    111 KB · Görüntüleme: 80
Üst