• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çed mesleki denetim ve asgari ücret uygulama yönergesi yayınlandı

Mehmet Ali Ece

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağustos 2009
Artık Çed Raporlaırı ve PTD için Oda vizesi gerekecek.Eğer Çed Raporları ve PTD için açıklanan asgari ücretlere uyulmaz ise Oda projeyi onaylamayacak.İlgili link aşağıdadır.

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 39'uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 10'uncu 12'nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
b) ÇED Yönetmeliği: 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ni
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,
d) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreci,
e) Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nı
f) Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.
g) SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,
h) Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'na bağlı şube ve temsilcilikleri,
i) Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda'ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,
j) Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini
ifade eder.
İkinci Bölüm
ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler
ÇED çalışmalarının kapsamı
MADDE 5 - (1) Bir proje veya faaliyet için yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hizmetleri şunlardan ibarettir;
a) ÇED çalışması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmalar, başvurular ve işlemlerin yürütülmesi,
b) Her aşamada gerekli raporların hazırlanması, yeterli sayıda çoğaltılması ve ilgili kurumlara süresi içinde sunulması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilerek gerekli işlemlerin tamamlanması,
c) Çalışma için gerekli kadroların veya personelin temini, yerinde yapılacak çalışmalar için ulaşım ve konaklamasının sağlanması,
d) Gerekli duyuruların yapılması, gazete ilanı, anket çalışması, halkın katılımı toplantısı vb. organizasyonlarının yürütülmesi,
e) Görüşmelere ve toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) Çalışma sonunda raporun sunulduğu kurum veya kuruluştan ÇED olumlu/olumsuz, ÇED gereklidir/değildir veya kapsam dışı vb. sonuç belgelerinin temin edilerek proje veya faaliyet sahibine sunulması.
Hizmet dışı konular
MADDE 6 - (1) ÇED çalışmaları aşağıdaki konuları kapsamaz;
a) Çalışmalar öncesinde ihtiyaç duyulacağı biliniyor olsa dahi bu hizmet sırasında alınması gereken her türlü format, belge, vergi, harç, pul, lisans, izin, katılım ücreti vb. bedeller proje veya faaliyet sahibine aittir. Yürütülen çalışma bunları kapsamaz.
b) Bu Yönergede belirlenen asgari ücretler, raporun eki niteliğindeki her türlü ölçüm, analiz, modelleme, uzman veya bilirkişi raporu ya da ÇED süreci sırasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen özel çalışmaların ve materyallerin bedelini kapsamaz. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu ve benzeri ilave masraflar proje veya faaliyet sahibine aittir.
c) Rapor için gerekli olacak taahhütname, vekâletname, plan, proje, harita, fizibilite raporu vb. dokümanların temini faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.
d) Rapor sürecinde gerekli olabilecek izinlerin alınması ve analizlerin yaptırılması (yeraltı suyu kullanma izni, toprak etüt, zemin etüt, vb.) faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.
e) ÇED süreci kapsamında yapılacak izleme, değerlendirme, revizyon ve kapasite artırımı çalışmaları Yönerge ile belirlenen asgari ücretin dışında olup ayrı birer çalışma olarak değerlendirilir.
Üçüncü Bölüm
Asgari Ücretler
ÇED Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar
MADDE 7 - (1) 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu Yönergenin EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz.
ÇED Yönetmeliği dışındaki çalışmalar
MADDE 8 - (1) 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmalarında görev alacak her bir çevre mühendisi için en az 240 TL/gün, sürekli istihdam edilen her bir çevre mühendisi için en az brüt 1.500 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanır. Diğer teknik ve yardımcı personel için ilgili meslek odası ya da ilgili mevzuatça uygun görülen asgari ücret üzerinden hesap yapılarak, diğer giderler de ilave edilmek suretiyle söz konusu hizmet için asgari ücret hesaplanır.
(2) Bu yöntemle hesaplanan asgari hizmet bedeli için Oda Yönetim Kurulu'nun yazılı görüşü ve onayı alınmak zorundadır.
Dördüncü Bölüm
Mesleki Denetim
Mesleki denetim uygulaması
MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.
Asgari ücret tarifesine uygunluk
MADDE 10 - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir.
İnceleme süresi
MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.
Kaşe ve imza zorunluluğu
MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda'nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.
Denetimin içeriği
MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.
(2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.
Gecikmede sorumluluk
MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.
Oda'ya sunma zorunluluğu
MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesine göre SMM'ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.
(2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.
Denetimde aranacak belge ve bilgiler
MADDE 16 - (1) SMM'ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.
a) SMM'ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.
b) Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.
c) ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.
Fatura ibrazı
MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur.
Mesleki denetim ücreti
MADDE 18 - (1) SMM'ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde üç (% 3) oranında mesleki denetim ücreti öderler.
Özel bilgilerin gizliliği
MADDE 19 - (1) SMM'ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
Beşinci Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.09.2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 01.09.2009 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır.
Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EK-1 ÇED Yönetmeliği EK-I Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi
1- Rafineriler:
23.000 TL


a) Ham petrol rafinerileri,
b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,
c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.


2- Termik güç santralleri:
30.000 TL


a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü


3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar:
30.000 TL


a) Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi,
b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi,
c) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların işlenmesi,
ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi,
d) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi,
e) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması,
f) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı.


4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler:
22.000 TL


a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler,
b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl ve üzeri),
d) Demir dışı metal tesisleri (ergitme veya haddeleme veya döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri).


5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler vasıtası ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri.
19.000 TL
6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme projeleri:
19.000 TL


a) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri,
b) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler,
ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler.


7- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri
20.000 TL


a) Organik kimyasalların üretimi,
b) İnorganik kimyasalların üretimi,
c) Fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi.


8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.
20.000 TL
9- Yollar, geçişler ve havaalanları:
25.000 TL


a) Şehirlerarası demiryolu hatları,
b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,
c) Otoyollar, ekspres yollar ve devlet yollarının yapımı,
ç) Dört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması.


10- Suyolları, limanlar ve tersaneler:
25.000 TL


a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,
b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç),
c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m üzerinde yat imalatı yapan tesisler,
ç) Yat Limanları.


11- Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar:
23.000 TL


a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,
b) Yakma kapasitesi 1000 kg/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,
c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,
ç) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler,
d) Tehlikeli atık ihtiva eden atık barajları, atık havuzları.


12- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri katı atıkların yakma, kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisler ve/veya alanı 10 hektardan büyük veya hedef yılı da dahil depolanacak katı atık miktarının günlük 100 ton ve üzeri olan katı atık depolama tesisleri, atık barajları, atık havuzları.
23.000 TL
13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri.
20.000 TL
14- Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri:
23.000 TL


a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri,
b) (a) bendi dışında uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m3 ü aşan bir akarsu havzasından söz konusu akışın % 5'i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri.


15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.).
23.000 TL
16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.
28.000 TL
17- Kapasitesi 150 000 eşdeğer kişi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri.
20.000 TL
18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldığı tesisler):
20.000 TL


a) Büyükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (500 adet/gün ve üzeri),
b) Küçükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (1500 adet/gün ve üzeri),
c) Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (200.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar).


19- Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (10000 adet ve üzeri büyükbaş, 20000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli).
20.000 TL
20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği kapasitesi aşağıda belirtilen tesisler:
20.000 TL


a) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),
b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baş üzeri),
c) Dişi domuz üretim çiftlikleri (900 baş ve üzeri).


21- Kültür balıkçılığı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri).
20.000 TL
22- Entegre yağ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyağ eldesinin ve rafinasyon işleminin birlikte yapıldığı tesisler).
20.000 TL
23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler).
20.000 TL
24- Maya fabrikaları.
20.000 TL
25- Şeker fabrikaları.
20.000 TL
26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri;
22.000 TL


a) Selüloz üretim tesisleri,
b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri,
c) Her çeşit kâğıt üretim tesisleri (40.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli).


27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).
22.000 TL
28- Madencilik projeleri;
23.000 TL


a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri,
b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
ç) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.


29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doğal gazın çıkarılması.
23.000 TL
30- Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km'den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması.
23.000 TL
31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri.
25.000 TL
32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km'den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları).
30.000 TL
33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde depolama tesisleri.
23.000 TL
34- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri (500 ton/yıl ve üzeri).
22.000 TL
35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.
20.000 TL
36- İhtisas Sanayi Bölgeleri
20.000 TL
37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).
20.000 TL
38- Tarım İlaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler.
20.000 TL
39- Motorlu taşıtların üretimi.
22.000 TL
40- Demiryolu taşıtlarının üretimi.
22.000 TL
41- Hava taşıtlarının üretimi.
22.000 TL
42- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve üzeri).
22.000 TL
43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi ve benzeri).
22.000 TL
44- Seramik, kiremit, tuğla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana hammadde kapasitesi 100.000 ton/yıl üzerinde olanlar).
20.000 TL

EK-2
ÇED Yönetmeliği EK-II Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi
1- Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar
7.000 TL


a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi için projelendirilen tesisler (proses kaynaklı atığı ve yan ürünü olmayan sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.),
b) Atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler (Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton'dan az olanlar),
c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara işleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesisler,
ç) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması.


2- Toplam depolama kapasitesi 500-50000 m3 arası olan doğalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal ürün depoları (Perakende satış istasyonları bu kapsamın dışındadır.)
7.000 TL
3- Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve peroksitlerin üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin işleme tabi tutulduğu tesisler, bitki gelişim düzenleyiciler.
6.000 TL
4- Katı Atıkların yakılması, kompostlaştırılması ve depolanması için yapılan tesisler, atık barajları, atık havuzları.
8.000 TL
5- Sabun veya deterjan üretimi yapan tesisler (hammaddesini hazır alıp sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.).
6.000 TL
6- Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler.
5.000 TL
7- Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri kapasitede olan patlayıcı ve parlayıcı madde depoları.
5.000 TL
8- Demir çelik veya demir dışı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli):
6.000 TL


a) Demir çeliğin veya demir dışı metallerin ergitildiği, üretildiği tesisler,
b) Haddeleme tesisleri (sıcak veya soğuk) veya Haddeleme işlemi yapılmayan anma ısıl gücü ≥10 MW olan tavlama fırınını içeren tesisler,
c) Döküm fabrikaları,
ç) Boru üretimi yapan tesisler,
d) Metal tozu üreten veya işleyen tesisler.


9- Kaplama tesisleri:
6.000 TL


a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler, metallere yüzey işlemi (mekanik işlem hariç) yapılan tesisler,
b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler,
c) Lastik kaplama tesisleri.


10- Tekstil Tesisleri
6.000 TL


a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları,
b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip tesisler,
c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri


11- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri.
6.000 TL
12- Her çeşit kâğıt üretim tesisleri.
6.000 TL
13- Selüloz işleme tesisleri.
6.000 TL
14- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri.
6.000 TL
15- Hava Taşıtları Onarım Tesisleri.
6.000 TL
16- İçten yanmalı motor üretimi.
6.000 TL
17- Beyaz eşya üretimi veya boyamasının yapıldığı tesisler.
6.000 TL
18- Damper, karoser vb. araç üstü ekipmanların boyanarak üretildiği tesisler.
6.000 TL
19- Hazır Beton Tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak sıkıştırma, darbe, sarsma veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler.
5.000 TL
20- Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler.
5.000 TL
21- Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Fırınlama işleminin yapıldığı tesisler)
5.000 TL
22- Klinker öğütme tesisleri.
5.000 TL
23- Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
5.000 TL


a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler,
b) Nişasta üretimi yapan tesisler,
c) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri,
ç) Sigara fabrikaları.


24- Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
5.000 TL


a) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler,
b) Su ürünleri işleme tesisleri,
c) Süt işleme tesisleri (5 ton/gün-50 ton/gün kapasiteli),
ç) Kültür balıkçılığı projeleri (30 - 1.000 ton/yıl ),
d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi),
e) Büyükbaş (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya Küçükbaş (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler,
f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler (10.000 adet/gün ve üzeri),
g) Rendering tesisleri.


25- Arazi kullanım vasfını değiştirmeyi amaçlayan projeler:
7.000 TL


a) Kullanım amacı değiştirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler, (500 hektar ve üzeri)
b) İşlenmemiş veya yarı işlenmiş alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımını amaçlayan projeler, (500 hektar ve üzeri)
c) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri),
ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri).


26- Hayvan Yetiştirme Tesisleri:
5.000 TL


a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (500-10000 adet büyükbaş, 1000-20000 adet küçükbaş kapasiteli),
b) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arası tavuk, 30.000 ile 85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),
c) Kürk Hayvanı Yetiştiriciliği yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri),
ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 - 3.000 baş arası),
d) Dişi domuz üretim çiftlikleri (300 - 900 baş arası).


27- Alt yapı tesisleri:
7.500 TL


a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I'de yer almayanlar),
b) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I'de yer almayanlar),
c) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akış gösteren dereler hariç),
ç) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I'de yer almayanlar),
d) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları,
e) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri,
f) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı onarımı hariç),
g) Demiryolu hatları (EK-I'de yer almayanlar),
ğ) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı,
h) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taşıma sistemleri, ve benzeri.),
ı) Havaalanları (Ek-I'de yer almayanlar),
i) İl yolları,
j) Dip tarama projeleri,
k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan, tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler),
l) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,
m) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler),
n) Derin deniz deşarjı projeleri.


28- Kurulu gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.
8.000 TL
29- 10 MW ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri.
8.000 TL
30- Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 5MWt-megawatt termal ve üzeri).
8.000 TL
31- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (10 MW ve üzeri).
8.000 TL
32- 154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri).
8.000 TL
33- Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).
5.000 TL
34- Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.).
5.000 TL
35- Eğitim kampusleri.
5.000 TL
36- 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları.
5.000 TL
37- Temalı parklar (halkın eğlenmek amacı ile para ödeyerek girdiği, geniş alanlara kurulu parklar).
5.000 TL
38- Kayak alanları ve mekanik tesisler.
7.000 TL
39- Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test sahaları.
8.000 TL
40- Spor kompleksleri ve hipodromlar.
7.000 TL
41- Golf tesisleri.
7.000 TL
42- Madencilik projeleri
7.000 TL


a) Madenlerin çıkarılması
b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması,
ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
d) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri)
e) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri


43- 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri.
8.000 TL
44- Kömür işleme tesisleri
6.000 TL


a) Havagazı ve kok fabrikaları,
b) Kömür briketleme tesisleri,
c) Kömür yıkama tesisleri.


45- Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç).
6.000 TL
46- Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları.
8.000 TL
47- EK-I'de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek ve geliştirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.
5.000 TL
 
Bu yönergenin kendi çapımda analizini yaptım.

1. Danışmanlık yapan çed firmaları, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 7. (1) bendi geregince "17/07/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu yönergenin EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz." daha az hizmet bedellerine iş alamıyacak. Bu bizim için iyi oldu, yaptığımız işin ele düşmesini engelleyecek inş.

2. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 8 (1) bendi gereğince bu danışmanlık firmalarında çalışan çevre mühendisi meslektaşlarımızın en az brüt maaşı 1500 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanacak. Maaşımızın artık yavaş yavaş en az şu bu kadar gibi mevzuatla desteklenmesi benim hoşuma gitti.

Sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum meslektaşlar ;)
 

1. Danışmanlık yapan çed firmaları, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 7. (1) bendi geregince "17/07/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu yönergenin EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz." Çok faydalı olmuş.AMA.Aması şu Ek-1 için verilen asgari ücretler normal gözükürken Ek-2 için PTD ler için fiyatlar çok yüksek bence.Keşke uygulansada bu fiyatlar olsa.Ama kime danışıp bu fiyatları çıkardılar.Bu kararı uygulayabilecekler mi?Uygulayabilirlerse herkes kazanır?Ama uygulayamazlarsa biz şimdi ne fiyat teklif yapacağız müşteriye ben diyeceğim 6 bin. Başkası yapacak 3 bin.Bana bunun garantisini oda verebilecek mi?

2. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 8 (1) bendi gereğince bu danışmanlık firmalarında çalışan çevre mühendisi meslektaşlarımızın en az brüt maaşı 1500 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanacak. Bu madde çok doğru ve biraz geç kalmış bir uygulama zaten.

 
Üst