• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre denetimi yönetmeliği ve çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Yasin Aslan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Aralık 2008
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmelikKAPSAMINDA ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu tebliğin amacı, Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesi,
çevre görevlisi eğitiminin ve eğiticilerin niteliklerine ilişkin ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu tebliğ, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartları, eğitim verecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu tebliğ, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak 21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine ile 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”nin 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Çevre İzin Belgesi: Mevcut veya yeni işletmelerin tümünü veya bir kısmını işletebilmek için Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler gereğince düzenlenecek belgeyi,
c) Emisyon: Faaliyetlerin alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımı,
ç) İşletme: Tesislerin ve faaliyetin bütününü,
d) İşletmeci: Faaliyeti veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Tesis: Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,
f) Yetkili mercii: Bakanlık Merkez Teşkilatı ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
g) Yeterlik Belgesi: Çevre Yönetim, Çevre İzni ve Lisansı başvuru Hizmeti ve/veya Çevre Görevlisi Eğitimi Hizmeti için gerekli koşulları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,
h) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü
i)Çevre Danışmanlık Firması: Çevre Yönetim, Çevre İzin ve Lisans başvuru ve/veya Çevre Görevlisi Eğitimi Verebilme Hizmeti yeterliliği alan kuruluşları
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Danışmanlık Firmalarının Yeterliliklerine ilişkin usul ve esaslar
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Madde 5-Çevre danışmanlık firmaları aşağıdaki hizmetlerden bir veya birden fazla hizmeti yerine getirmek için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.
a) Çevre Yönetim Hizmeti
b) Çevre İzin ve Lisans başvuru Hizmeti
c) Çevre Görevlisi Eğitimi Hizmeti

Çevre Danışmanlık Firmalarının Başvuru Şartları
Madde–6
a) Türkiye’de kurulmuş olmak,
b) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinde belirtilen bir koordinatör ve en az üç çevre görevlisi istihdam etmek.

Çevre Danışmanlık Firmalarının yeterlik alma başvurusunda sunacakları belgeler
Madde 7 - (1)Çevre DanışmanlıkHizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi almak isteyen Firmalar örneği Ek-1’de verilen dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış örnekleri eklenir:
a) Kurum veya kuruluşların çevre ile ilgili; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,
c) Adres ve iletişim bilgileri,
ç) Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıkları ve imza örneklerinin yer aldığı yazı,
d) Çevre görevlisi veya Çevre Görevlisi Eğiticisi olarak istihdam edilen personelin diploma örnekleri, aldığı eğitim, çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin onayladığı imza sirküleri ve sigorta giriş belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri), söz konusu personel ile yapılan anlaşma metni,
e) Çevre Danışmanlık hizmeti verme yeterliliğine ait belge başvurusu için Bakanlıkça belirlenen ücretin Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont ve fatura bilgi formu. (Ek–2)
(2) Kamu kurumlarından başvuru sırasında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.
(3) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 8 — (1)Başvurular incelenir ve başvuruda sunulan belgelere göre "Çevre DanışmanlıkHizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formu" (Ek–4) doldurulur. Form, tarih belirtilmek suretiyle imzalanır, başvuru dosyası ile birlikte saklanır.
(2) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formunda eksiği olmayan kurum/kuruluşlara “Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi” verilir.
(3) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi 5 yıl geçerlidir. Süre bitiminden en az 30 gün önce kurum/kuruluşlar Çevre DanışmanlıkHizmeti Verebilme Yeterlik Belgesini vize ettirmek için Bakanlığa başvurur. Vize başvuru dilekçesine bu Tebliğin 7 inci maddesindeki belgelerin fotokopileri eklenir.
(4) Bu tebliğin 7 inci maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek bir yazı ekinde ilgili kurum/kuruluşa iade edilir, eksik belgelerin 30 gün içinde tamamlanması istenir. Verilen sürede tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Verecek Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri
Madde 9 – (1) Kurum ve kuruluşlar, Çevre Danışmanlık Hizmeti verebilme Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve bu tebliğin 7 inci maddesinde sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(2) Çevre Danışmanlık hizmeti vermek isteyen kurum ve kuruluşlar;
a) İstihdam edilen personelin TC kimlik numarasını ve sosyal güvenlik numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
b) Çevre Görevlisi Belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa 30 gün içerisinde haber vermekle,
c) Bu Tebliğin 6 ıncı maddesi b bendindeki şartın sağlanamaması durumunda 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmek ve b bendindeki şarta 30 gün içerisinde uymakla.
d) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi durumunda 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
e) Danışmanlık firmalarının dışarıdan çevre görevlisi hizmeti veya Çevre görevlisi eğiticisi olarak hizmet alması durumunda söz konusu personel ile yapılan anlaşma metnini Bakanlığa bildirmekle
f) Tebliğin 5 inci maddesi b bendi gereği Çevre Danışmanlık Hizmeti yapacaklarsa ayrıca madde–12 da belirtilen şartları da yerine getirmekle
Yükümlüdür.
(3) Bakanlıkça kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazılarda, bu tebliğin 7 inci maddesinde beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini 30 gün içinde beyan etmeyen kurum veya kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum veya kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Tebliğin 5 inci maddesi c bendi gereği Çevre Danışmanlık Hizmeti yapacak kurum/kuruluşlar, hazırlayacakları Çevre Görevlisi Eğitimi için, Ek-3’de verilen personel tablosunu doldurup asıllarını, hizmet belgesini ve sözleşmesini düzenlemiş oldukları her eğitim programı sonunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi Alan Kurum veya Kuruluşların Denetlenmesi
Madde 10 — (1) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi alan kurum veya kuruluşların, yeterlik koşullarının sürüp sürmediği Bakanlıkça denetlenir. Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi alan kurum veya kuruluşlar denetlemede bulunan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.
(2) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların veya hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda “Çevre Görevlisi Ve Çevre Yönetim Hizmeti Verme Yeterlilik Belgeli Çevre Danışmanlık Firmalarının Değerlendirme Formu” (Ek–3) doldurulur.
Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi Alan Kurum veya Kuruluşların Belgelerinin İptali
Madde 11 — (1) Aşağıda yer alan durumlarda Çevre Danışmanlık Hizmeti yeterlik belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.
a) Yapılacak denetimler veya bu tebliğin 9 uncu madde gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde,
b) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,
c)Çevrenin korunmasını önleyecek/engelleyecek, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde,
ç) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların veya hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgeli Çevre Danışmanlık Firmalarının Değerlendirme Formu” (Ek–5) doldurulur. Bir vize dönemi içinde 2 defa 100 ceza puanı olan ilgili firmanın Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi iptal edilir. Puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.
(2) Aşağıda yer alan durumlarda Çevre Danışmanlık Hizmeti yeterlik belgesi askıya alınır.
a)Tebliğin 10 uncu maddesinin 1 inci bendine göre yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum kuruluşların Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır.
b) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların veya hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgeli Çevre Danışmanlık Firmalarının Değerlendirme Formu” (Ek–5) doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili firmanın Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.
(3)Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşların durumlar,
a) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşlar, valiliklere ve belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşa bildirilir. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşlar Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşların Çevre Danışmanlık hizmetleri Bakanlıkça kabul edilmez.
c) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşlara, yeterlik belgelerinin iptal edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez.
d) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları Çevre Danışmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, Yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.
(4) Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşlarda iptale neden olan çevre görevlisi olarak çalışan personelin Çevre Görevlisi Belgesi üç yıl süre ile askıya alınır. Ayrıca Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşun sahip/sahiplerine üç yıl süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verecek kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
Madde 12- Tebliğin 5 inci maddesi b bendi gereği Çevre Danışmanlık Hizmeti verme konusunda yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi almış aşağıdaki şartları taşıyan personeli çalıştırmak veya aynı şartları taşıyan personelden hizmet almak zorundadır.
(1) Hava emisyonu dosyası hazırlanmasında çalışacak personelin niteliği aşağıda verilmektedir
a) Kimya, çevre, makine, metalürji, meteoroloji, endüstri, maden, jeoloji veya fizik mühendisi ya da kimya veya biyoloji bölümü mezunu olması,
b) Endüstriyel hava kirliliği, emisyon ölçümü yapma, emisyon ölçüm raporu hazırlama, emisyon ölçüm raporu değerlendirme konularında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak
c) Kurum/Kuruluşlarda dosya hazırlama konusunda koordinatör olarak imza atan kişinin ise emisyon/imisyon ölçümü yapma, emisyon ölçüm raporu hazırlama veya emisyon ölçüm raporlarının değerlendirilmesi konularından en az birinde asgari beş yıl tecrübeli olmak,
gerekmektedir.
(2) İzne Tabii Tesisler için akustik raporun hazırlanmasında çalışacak personelin niteliği aşağıda verilmektedir.
a) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olması,
b) Bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlık deneyimine sahip olmaları
1) Bu konularda teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar yapmış araştırma/öğretim görevlileri ile yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamış kişiler akustik uzman kapsamında değerlendirilir. Bu kişiler dışında, lisans, yüksek lisans ve/veya doktora programında sertifika programlarından herhangi birinde ders almış/tez sunmuş veya uluslararası projeler veya eğitim programları ile ilgili kurs vb. programlara katılım sağlamış olması (gürültü konusunda tamamladıkları ve devam eden çalışmalarının yer aldığı özgeçmişleri, lisans/lisansüstü eğitimleri ve/veya kurs vb. aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösteren çizelgeleri, gürültü denetimine yönelik almış oldukları derslerinin içeriklerini, lisansüstü eğitimlerini tezsiz programda yapmışlar ise staj, uygulama vb. bilgilerini sunması neticesinde, kurumca değerlendirme yapılarak gerek duyulması halinde ilgili sertifika programı sonunda yapılan sınav barajını geçenler akustik uzmanı kapsamında değerlendirilir.) veya 2) A–2 tipi mühendislik akustiği sertifika programı ile B–1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programına katılım sağlaması ve üniversite tarafından yapılan eğitimi başarı ile tamamlaması,
c) Çevresel Gürültü Düzeyinin Hesaplanması, Doz-Etki Analizleri İle Etkilenme Düzeyinin Tespiti Ve Gürültü Haritalarının Hazırlanması B Tipi Sertifika Programının tamamlanması,
Gerekmektedir.
(3) Deşarj izni dosyası hazırlanmasında çalışacak personelin niteliği;
a)Kimya, çevre, makine, metalürji, meteoroloji, endüstri, maden, jeoloji veya fizik mühendisi ya da kimya veya biyoloji bölümü mezunu olması,
b)Deşarj izin işlemlerinde gerekli olan atık su analizlerinin raporlanması ve/veya değerlendirilmesi, çevre denetimi ve alıcı ortama etkileri konularında en az üç yıl süreyle çalışmış olmak,
gerekmektedir.
(4) Atık Yönetimi alanında çalışacak personelin niteliği;
a) Atık geri kazanım, bertarafı ve çevre denetimi konularında en az üç yıl deneyimi olan ve bu konulara yönelik olarak gerçekleştirilmiş en az üç projede yer aldığını belgeleyen Kimya, çevre, makine, metalürji, meteoroloji, endüstri, maden, jeoloji veya fizik mühendisi ya da kimya veya biyoloji bölümü mezunu olması,
b) Katı Atık Yönetimi Projelerinde çalıştırılacak personelin, bu projelerde üç yıl çalışma deneyiminin olması ve bu deneyimin, tasarım, uygulama, planlama ve işletim konularını içermesi,
c) Çalıştırılacak personelin mevzuat eğitimi almış olması,
gerekmektedir.
(5) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması alanında çalışacakpersonelin niteliği;
a) Kimya, çevre, makine, metalürji, meteoroloji, endüstri, maden, jeoloji, ziraat veya fizik mühendisi ya da kimya veya biyoloji bölümü mezunu olması,
Gerekmektedir.
Genel Müdürlükte veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde en az üç yıl süre ile çalışan en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olan personel veya İl Müdürü, Teknik Şube Müdürü ve daha üst görevde bulunan personel bu maddede sayılan hizmetleri yapabilir.

(6)Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları İzin ve Lisans başvuru dosyasındaki bilgi, belge ve formların gerçeğe uygun şekilde doldurulduğunu, verilen bilgi, belge ve formlarda açıklanan proses ve teknolojilerin uygulanan/uygulanabilir olduğunu, söz konusu proses ve teknolojilerle İzin ve/veya Lisans vermede esas alınan şartların ve taahhütlerin yerine getirilip getirilemeyeceğinin hazırlayacakları rapor ile Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlilerinin Eğitimi
Çevre Görevlisi Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 13 - (1)Çevre görevlisi eğitimi alacak kişilerin nitelikleri aşağıda verilmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak,
c) Kamu kurumlarında veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
ç) Uluslararası yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen ISO 14001 çevre tetkik/baş tetkik görevlisi eğitimini almış olmak.
d)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm almadığını sabıka kaydı ile belgelendirmek.

Çevre Görevlisi Eğitimi
Madde 14 - (1)Bakanlık veya Bakanlıktan eğitim verme yeterliği almış kurum ve kuruluşlarca düzenlenir.
(2) Çevre görevlisi eğitimine katılanlar eğitim sonunda Bakanlık tarafından sınava tabi tutulur. Sınav yapmayı Bakanlık gerek gördüğünde uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Sınav, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır
(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır ve sınavda başarılı olanlar “Çevre Görevlisi Belgesi” almaya hak kazanır.
(4) Bakanlıkça belirlenen Çevre Görevlisi belgesi ücreti Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.
(5) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yer alan eğitimleri almış ve söz konusu yönetmeliğe göre Baş Denetim Görevlisi olmuş personel veya Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdürü, daire başkanı, hukuk müşaviri ve üst görevde bulunan personel istedikleri takdirde çevre görevlisi eğitimine ve sınava katılmadan “Çevre Görevlisi Belgesi” alırlar.
(6) Sınavda başarılı olamamış olanlar yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Ancak sınavda 3 kez başarısız olanlarda tekrar eğitim almaları gerekir.
(7) Çevre görevlisi hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda “Çevre Görevlisi Ve Çevre Yönetim Hizmeti Verme Yeterlilik Belgeli Çevre Danışmanlık Firmalarının Değerlendirme Formu” (Ek–5) doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili Çevre görevlisinin Çevre Görevlisi Belgesi Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde 2 defa 100 ceza puanı olan ilgili Çevre görevlisinin Belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir Puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır
(8) Belgesi iptal edilen Çevre görevlisine, üç yıl süre ile yeni belge verilmez.
9) Belgesini alan Çevre görevlisi Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar Çevre görevlisi Eğitimine alınırlar. Çevre görevlisinin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan Çevre Görevlisi Belgesi yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, Eğiticilerin Eğitimi, Eğitici Adaylarında aranacak nitelikler
Madde 15 - (1) Çevre görevlisi eğitimi programında çevre mevzuatı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticilerin nitelikleri aşağıda verilmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Eğitim programındaki yer alan konu başlıklarından yüksek lisans ve üzeri akademik unvanlara sahip olmak veya Bakanlık da çevre ile ilgili en az beş yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre ile ilgili en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Çevre görevlisi eğitimi programında yer alan çevre bilimleri, teknolojileri ve yönetimleri ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticiler aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olmaları gerekmektedir.
a) Eğitim programındaki yer alan konu başlıklarından yüksek lisans ve üzeri eğitime sahip olmak
b) Kamu kurumlarında çevre ile ilgili en az beş yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre ile ilgili en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Eğiticilerin eğitimi
Madde 16 - (1) Bakanlık, eğiticiler için eğitim düzenler. Bu kapsamda;
a) Eğiticilerin eğitimine bu tebliğin 15 inci maddesindeki şartları taşıyanlar katılır,
b) Eğiticilerin eğitimine katılanlara eğitim sonunda Bakanlık tarafından sınav yapılır. Söz konusu sınavı, gerekli hallerde Bakanlık uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara yaptırır veya yapar,
c) Sınavda 90 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır,
ç) Sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından “Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi” verilir,
d) Eğitime katılmak isteyenler Bakanlıkça her yıl belirlenen eğitim ve sınav ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır,
e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan eğitimleri almış ve söz konusu yönetmeliğe göre Baş Denetim Görevlisi olmuş personel veya Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdürü, daire başkanı, hukuk müşaviri ve üst görevde bulunan personel istedikleri takdirde eğiticilerin eğitimine ve sınava katılmadan “Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi” alırlar. Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesine sahip olan bakanlık personelieğiticilerin eğitimini verebilir,
f) Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesini alanlar aynı zamanda Çevre Görevlisi belgesini de almış sayılırlar,
g) Sınavda başarılı olamayanlar yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Ancak sınavda 3 kez başarısız olanlarda tekrar eğitim şartı aranır.
h) Çevre görevlisi eğitimini “Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi”ne sahip olanlar verir.
I) Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesini alan eğiticiler Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar Eğiticilerin Eğitimine alınırlar. Eğiticilerin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programı
Eğiticilerin Eğitimi Programı ve Çevre Görevlisi Eğitim Programı
Madde 17 - (1)Eğiticilerin Eğitimi Programı ve Çevre Görevlisi Eğitim Programı, Bakanlık tarafından hazırlanır. Bu program Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.
(2) Eğitim programı; çevre mevzuatı, çevre teknolojileri, çevresel teknik-teknolojik gelişim ve değişmeler ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konular dikkate alınarak hazırlanır.
(3) Katılımcıların eğitim programlarına devam etmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM, DİĞER HÜKÜMLER, Devir, Şube ve Temsilcilik
Madde 18 — (1) Çevre Danışmanlık Hizmeti Verebilme Yeterlik Belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.
(2) Çevre danışmanlık hizmetlerinden bu tebliğin 5 inci maddesi c bendi kapsamında Yeterlik Belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan personeli şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri veya hizmet satın almaları ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.
(3) Çevre DanışmanlıkHizmeti Verebilme Yeterlik Belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli ilgili şubede çalıştırması ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.
(4) Çevre DanışmanlıkHizmeti Verebilme Yeterlik Belgesine sahip kurum veya kuruluşlar, şube başvurularını Bakanlığa bildirirler.

Madde 19-Bu Tebliğde yer alan konulardaki diğer cezai hükümler saklıdır.

Yürürlük
Madde 20 — Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 — Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamına ekten ulaşabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • teblig.pdf
    121.3 KB · Görüntüleme: 119
Bunun böyle olucağını zaten biliyordum.Pek şaşırmadım o yüzden yeterlilik almak için girişimlerde bulundum çok kolay rahatça alabilirsiniz. Yanlız koordinatör konusunda aklı başında biriyle konuşun yoksa uçuk kaçık konuşuyorlar. Onlara göre Ankarada oturmak ayrıcalık. Neyse sırf o yüzden yeterlilik almaktan vazgeçmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar inanın içim acıyor ama ne yapalım bizi bu hale getirenler utansın. Kimin getirdiği konusunda söyliceğim şu odamız olucak kuruluş kahrolsun. Ancak bu kadar beceriksiz olunur. Bahane hazır siz bizi desteklemiyorsunuz. Desteklenecek hangi tarafınız var kardeşim çıkıp meydanda bağırmak onu bunu boykot edip protesto etmek çok saçma bence. Ama siz hala diyosanız biz meydana çıkmalıyız çıkın buyrun meydanlar sizin...
 
Bekir pes etmek yok yeterlilik evet çıkıyor hiç değilse lehimize çevirelim bu tebliği. Ben çalışmalara başladım tebliğde yakın zamanda yayınlarım her yerde. Sizlerde çalışmalarınızı yapın lütfen. Odayı desteklemiyorsunuz bizi destekleyin.
 
ben de yorumumu yapayım. bu taslağı herkes dört gözle bkliyordu. yeterlilik koşullarının zor olacagını az çok herkes tahmin ediyordu ancak ben kendi adıma konusayım bu kadar da agır beklemiyordum. bu yönetmelik piyasada yıllardır çalışan mühendislik ve fen bilimleri mezunlarına yönelik yapıldığına inanıyorum. şayet biz çevre mühendislerini hele hele yeni mezun çevre mühendislerini alaycı bi şekilde küçümsemiş durumdalar. ya işverenle görüşmeye gidiyorsun, ne çed yönetmeliğine göre ne de çdy yönetmeliğine göre yeterliliğin yok. bundan dolayı seni çalıştırırken baskasının imzasını kullanmam gerekecek sana ayrı ona ayrı maas vericem. vs... imza yetkimiz olmayınca maas telifleri düşük geliyor resmen işçi... bazen çöpçü diyorlar ya bize, acaba kaç tane çevre mühendisi arkadaşımız piyasada çöpçüden yüksek ve çöpçü sviyesinde maası var. ya bu yönetmelikler bizim piyasa değerimizi düşürüyor yeni mezunları hiç düşünmüor hiççç... neyse gelen yorumlara göre devam edicem...

sürçü lisan olduysa affola...
 
Vurdumduymazlığın bukadarı...

Ya ben anlamıyorum sanki benim 3 yıl deneyimim yok yada tebliğdeki şartları ben taşımıyorum. Arkadaşlar neden bukadar duyarsız sınız, yada sizi bukadar duyarsızlaştıran ne? Bu tebliğ yayınlandığı andan itibaren yeni mezun arkadaşların işbulmas ihtimali sıfıra inecek. Neden mi? Çünki zaten piyasada bu işi yapan firmalar var yeterlilklerini alacaklar ve firma sınırlandırması olmadığı için istediği kadar firmaya yönetim birimi hizmeti verecek. Kimse bunun farkında değilmi aacaba..
 
Sakin ol Yasin. Hayat bir satranç oyunudur en önce piyonlar gider sonra şahlar vezirler. Bütün meslektaşların hangisi olmak istediklerini düşünmeleri lazım. Bu kapsamda değerlendirirsek çevre mühendisleri piyon konumundadır ve en önce gidiyor. Kimyacılar, Makinacılar, meteorolojiciler, jelojiciler, biyologlar hepsini tek tek tebrik ediyorum.Sonuçta herkesin bir amacı var ve amacına ulaşanı tebrik etmek lazım.
 
Ne kadar saçma bir olaydır bu böyle..Yeni mezun olarak kaç vakittir iş bulamazken hangi arada 3-4 yıllık bir tecrübe edinmek mümkündür..E ne yapalım şimdi yurt dışına çıkıp, gerçekten değer verilen bir birimde mi çalışalım? Ya da askeriyenin sunduğu imkanlar doğrultusunda askeri memur olarak mı devam edelim hayatımıza?

Yazık günah değil mi bu insanlara okadar oku, emek sarfet, masraf et böyle saçmalıklar sayesinde eriyip gitsin..Birşeyleri düzenleyip yapılandırırken, asıl önemli olan şeylerin yıkılması da güzel ülkeme mahsus olsa gerek..

Arıtma tesislerinde makina mühendisi, katı atık deponi sahasında inşaat mühendisini yetkili merci olarak gördüysem, buna da şaşırmamam gerekiyor aslında.. Ve çok yakında etrafımızda çevre görevlisi adı altında meslek sahiplerini göreceğiz. Kendi çalışma alanlarımız onlar tarafından parsellenecek. Zaman geçtikçe herşey aleyhimize işliyor!
 
ben daha tam olarak okumadım tebliği ama nedir bu saçmalık çevre görevlisi mi olurmuş.varmı böyle bir mantık uyduruktan veya öyle yada böyle bir eğitimden sonra gel sen benim işimi yap oldu başka ne istiyorlar?ben 4 yılımı vereyim sonrada milletin ağız kokusuna ve en fazla 1.500 ytl ye çalışayım.senin mühendisin varken görevli denen bir saçmalığa ne gerek var.resmen bizi yerin dibine sokuyorlar
 
Merhabalar,

Taslak ilk yayınlandığı sırada ben de CMO grubuna bir mail attım. Ama kimseden ses seda yok. Herkes korkuyor bir şeylerden çekiniyor sanırım. Bu tebliğ hangi yönden bakarsanız bakın her yönden bir sakıncsa bulmak mümkün...

1) 5 yıl Bakanlık çalışması =10 yıl özel sektör deneyimi = masterderecesi + 2 yıl
2) Çevre mühendisi ile ilgili kavramlara ulaşmak için, çabalamanız gerekiyor... Ara bir meslek gibi...
Arkadaşlarımızın da belirttiği gibi diğer iş sahaları için çalışma olanağı arttırılmış..
3) Her şeyden en önemlisi ki en az 2 yıl deneyimi olmayan bir kimse iş bulmayı düşünmemeli bile...
Bu listeeyi uzatmak mümkün..

Diğer meslektaşlarımızı bilemiyorum da en azından buraya yazan arkadaşlarımız bu durumdan sonderece rahatsız olduğu belli.

Yasin Bey, Fatih Bey
Bizi destekleyin diyorsunuz... Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeyi biraz açarmısınız.. Belki bu şekilde biraz katılım sayısı artar. Odada bir toplantımı organiz edelim.. Gerçi katılımın az olcağından eminim.

Herkese iyi çalışmalar...
 
Oda da toplantı değil Sibel hanım. Bizce nasıl olmalı bu tebliğ. kendi taslağımızı oluşturup bir şekilde bakana göndermeyi planlıyoruz. Biz bu yönde başladık çalışmalara. Siz yorumlarınızı hiç bir zaman esirgemeyin. Bakanlıktan,odadan, özel sektörden bir çok kişi tarafından takip edildiğimizi biliyorum. Emin olun burda konuşulanlar bir şekilde yansıyor zaten.
 
ÇevreDenetim Yönetmeliği ve Çevre Kanunu Çakıştı!

"DENETİMSİZ" ÇEVRE DENETİMİ!

Ülkemizde çevre yönetiminde güçlü bir teknik, idari ve kurumsal yapılanmaya, çevre hukukunun gerektiği gibi uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bütün bunların gerçekleşmesi ise etkin bir çevre denetiminden ve kamu gücünün kullanılmasından geçer. Etkin bir çevre denetiminin gerçekleştirilmediği durumda çevre yönetiminden bahsetmek de mümkün değildir. Çevre yönetimi hizmeti, çevre mühendisliği çalışma alanlarından biri olup, teknik bilgi, birikim ve beceri de gerektirmektedir.

Anayasa'nın 56. Maddesi herkese "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı" tanımış "çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek" konusunda devlete ve vatandaşlara ödev vermiştir. 1983 yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu yayınlanmış, 1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 29 adet üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çevre mühendisliği eğitimi verilmektedir. Lisan düzeyinde eğitim veren çevre mühendisliği bölümleri bugüne kadar yaklaşık 13.000 mezun vermiştir.

Bu açıdan bakıldığında, etkin bir çevre yönetiminin oluşturulabilmesi için ülkemiz her türlü kurumsal, idari, hukuksal ve teknik altyapıya sahiptir. Ancak çevre yönetimi konusunda bütünleşik yaklaşımların gelişmemiş olması ve çevre politikalarındaki eksiklikler nedeniyle yasal düzenlemelere, kurumsal yapılanmalara, bilimsel ve teknik eğitime, mesleki gelişmelere rağmen ülkemizde etkin bir çevre yönetimi hala hayata geçirilememiştir.
2002 yılında yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde 3 kez değişikliğe uğramış; toplum, çevre ve insan sağlığı yararı gözetmeyen; siparişle yapılan bu değişikliklere rağmen Yönetmelik bir türlü gerektiği gibi uygulanmamış, denetimsiz bir çevre yönetimi politikası 7 yıl boyunca devam ettirilmiştir. Nihayetinde 21 Kasım 2008 tarihinde yeniden yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ile aynı isimli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelik 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geçici 1'inci madde ile yeni yönetmeliğin yükümlülükleri için işletme sahiplerine 18 veya 24 ay daha süre verilmiştir. Böylece denetimsizliğin 2 yıl daha devam edeceği resmi belgelerde ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin getirdiği yeni düzenlemeler ile "Yetkilendirilmiş Firmalar", "Çevre Görevlisi", "Çevre Yönetim Birimi" ve "Çevre Gönüllüsü" denetim hizmetlerine dahil edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın denetim sorumluluğu serbest mühendislik, müşavirlik hizmeti yürüten meslektaşlarımıza veya yetkilendirmiş firmalara devredilmeye çalışılmaktadır. Çevre Denetimi, çevre mühendisliği çalışma alanlarından biri olmasına rağmen, 13.000 çevre mühendisliği bölümü mezununu da göz ardı eden düzenleme ile Bakanlık, eğitim seminerleri ve sertifikalarla her meslek grubundan kişilere bu hizmeti yürütme olanağı vermek istemektedir. Küresel mali kriz ile çöküşü ilan edilen neo-liberal politikaları devam ettirmekte ısrarcı olan hükümet, çevre denetimi hizmetini de piyasanın ellerine teslim etmeye çalışmaktadır.

Oysa bütün çevre hizmetleri gibi çevre yönetimi/denetimi hizmetleri de kamusal nitelikte hizmetlerdir. Dolayısıyla bu hizmetlerin süreklilik, eşitlik (yansızlık), uyum (çağın gereklerine ve değişikliklere ayak uydurma) ve meccanilik (hizmetlerin karşılıksız ve parasız olması) gibi temel ilkelere uygun olması gerekir.
Yönetmeliğin getirdiği bu yeni düzenleme açıkça Anayasa'nın 128'inci Maddesinin "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." hükmüne aykırı bir uygulamadır.

Yönetmeliğin getirdiği düzenlemeler ile bugüne kadar yerine getirilmeyen çevre denetimi hizmetlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı'nın doğrudan yerine getirmeyeceği ve denetim yetkisini kullanmaktan vazgeçeceği, bu faaliyetin yerine getirilmesinin gelir sağlamak amacıyla kullanılmasına olanak sağlayacağı görülmektedir. Kamusal hizmet vermekle yükümlü Çevre ve Orman Bakanlığı'nın asıl sorumluluğu olan etkin denetim hizmetlerini yerine getirebilmesinin yolu ise; gerekli teknik ve kurumsal altyapının güçlendirilmesinden, kadrolarında çevre mühendisliğine daha fazla yer verilmesinden ve idari kadrolarda daha çok liyakat esasına göre hareket edilmesinden geçmektedir.

Odamız bünyesinde kurulan Çevre Denetimi Yönetmeliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda;

1- Anayasa, Çevre Kanunu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı düzenlemeler içerdiğinden,
2- 2002 yılından beri çevre denetimi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme ve faaliyet sahipleri için af niteliğinde bir düzenleme olduğu ve 2 yıl daha denetimden muaf tutulmalarını sağladığından,
3- Uygulanmasında yaşanacak zorluklar ve sakıncalar nedeniyle,
4- Toplum, çevre ve insan sağlığını korumaktan uzak düzenlemeleri nedeniyle,
5- Çevre ve Orman Bakanlığı'nın görev ve yetkisi dışında mesleki çalışma alanımıza müdahale ettiğinden,
21 Kasım 2008 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali talebiyle Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı'na karşı Danıştay'da dava açılmıştır.

Türkiye'nin, kamu yararını, çevre ve halk sağlığını gözeten bir çevre politikasından yoksun olduğu, çevre yönetiminde siyasi iktidarca bir dizi zaaf yaşandığı ortadadır. Çevre sorunları, önlem ve çözüm olanakları hala tali bir konu olarak ele alınmakta, ülkenin kamu yönetimi sisteminde yaşanan karmaşa ile çevre sorunları daha da çözümsüz hale gelmektedir. Uzmanlık gerektiren alanlarda doğru istihdam politikaları uygulanmamaktadır.
Çevre politikalarının oluşum sürecine ve karar-mekanizmalarına halkın ve meslek odalarının katılımı gözetmeyen siyasi iktidara rağmen Odamız, mesleğin uygulanması sürecinde uygunsuz ve haksız her türlü konuda mesleki bilgi ve birikimini kamu ve toplum yararına kullanmaya, hukuksal süreçleri işletmeye devam edecektir.

23 Ocak 2009
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
 
benim merak ettiğim diğer meslek gruplarının alanlarında da böyle görevli denetçi eğitmen..v.s. saçmalıklar varmı.yoksa adı çevre ve orman bakanlığı içersindeki çevre bakanlığı olan kurumun; bu tebliği neleri referans alarak hazırlamışlardır bunu açıklasınlar.
 
Arkadaşlar bu ülkede ne iyi gidiyor ki. Mecliste adam yok koltuklar bomboş ama bir gecede 15 yasa geçiyor. alın işte size Muz Cumhuriyeti. Bilmiyorum. bugünlerde moralim çok bozuk şu meseleden. Çünkü direk biz etkileneceğiz yeni mezun olarak. ,Ya bir abakın ilanlara 3 yıl 5 yıl tecrübe her ilanda. Çok sıkıldım. Ne yapılabilir hiç bilmiyorum. Tek bir yasa değil elbette sorun bunu da bilmek lazım. Ama bu yönetmelikten sonra artık eskisi gibi olmayacak hiç birşey. Gerçekten uyutulmuş bir toplumda yaşıyoruz. alın işte bakalım çevre mühendislerine, kendileri ilgili şeylerde bile ses çıkarmıyorlar. Aman ne yazık tüh tüh vah vah. Ee sonra yok abicim bu ülkeden birşey olmaz sizde uğraşmayın bu işlerle diyerek köşelerine çekiliyorlar. Ne olacak peki?? Nereye gidecek bu meslek??
 
Bizlerde her şey kötü gidiyor diye bırakmak istemiyoruz ama gördüğümüz destek belli maalesef. İnanın haftada 3-4 kişi iş çıkarsa beni de haberdar edin diyor. Ama inanın bu şekilde duyarsızlıklar oldumu içimden gelmiyor hiçbir şey.
 
Dün itibariyle yeni mezun olmuş bir çevre mühendisi adayı olarak bu yasa taslağı ile hiçe sayılmış olmak gerçekten sinir bozucu..Eğitim döneminde de takip ettiğim çevre denetim yasası taslağında çevre mühendisliği mesleğinin geleceğinin tehlikede olduğunun sinyalleri çok belirgin olarak verilmişti zaten. Meslek alanımıza yapılan müdahaleler ile şu an eğitim görmekte olan tüm çevre mühendisliği bölümü öğrencilerinin de emekleri boşa gitmekte.Oda tarafından açılan davalara rağmen bildiğim kadarıyla henüz bir sonuç alınamamıştır.Bu konuyla ilgili neler yapılabilir diye düşündüğümde geçerli olanın yasa takibinin yapılmasıdır elbette. Sonuç alıcı yöntem olarak bunların uygulanması gerekir. Ancak bu durum aynı zamanda kamuoyu önünde de dile getirilmelidir. Özellikle üniversite hocaları, bölüm başkanları, çevre mühendisleri ve konunun asıl muhatapları çevre mühendisi bölümü öğrencileri ile birlikte konuyla ilgili mümkünse bir araya gelerek bu taslağa alternatif oluşturmalı ve bunun gibi oluşumların önüne geçmek için çözümler geliştirilmelidir. Devletin kendi açığını bizim üzerimiziden kapatmak istemesine izin verilmemelidir.
 
öncelikle merhaba öğrenci olarak şu duruma içim sızlıyor.ve en kötüsü bize kim sahip çıkıcak diye bekleyen üyeleri olan bir meslek grubunu seçmişim bunun için çok üzülüyorum.. burdaki çabalar çok güzel tabiki ama bence yeterli gelmeyecektir. şu anki durum sanırım meslektaşlarımız arasında sadece yeni mezunların bir problemi olarak görülüyorki hiç bir destek gelmiyor ama bu bütün bir meslek grubunun sorunudur.lütfen gereken desteği verelim arkadaşlar. kendi adıma elimden ne geliyosa yapmaya hazırım ve sadece bir öğrenciyim... umarım bu tepkim diğer meslektaşlarıma biraz örnek olur...
 
@CropS

Mustafa bey öncelikle "burdaki çabalarda yeterli gelmeyecektir" demek bence yenilgiyi baştan kabullenmektir. Ben birçok mesajımda daha spesifik konuşalım dedim bize şu madde bu şekilde olursa daha iyi olur dediğiniz yerler varmı paylaşın demiştim herkese. Peki dönüş bu şekilde,ben söyleyeyim YOK. AKP 'nin sayfasına girince tüm milletvekillerine erişim imkanı sunulmuş bzler ortak bir metni birkaç yüz kişi gönderirsek emin olun bunu görmemzlikten gelemezler en kötü ihtimal bu olur. Fakat bu tebliğin çalışmalarını bitirdikten sonra tanıdıklar vasıtasıyla kendi taslağımızı sayın bakana ulaştırma hedefi içindeyiz.

İyi günler dilerim.
 
Yorumlardan anladığım o ki boşu boşuna 4 yıl emek vermişiz.Yeni mezun olduğumuz için zaten çok fazla bir şansımız yoktu şimdi işimiz dahada zor...bilgi veren tüm arkadaşlara teşekkürler
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst