• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre izin ve lisans başvurusunda bulunacak kurum/kuruluşların yetkilendirilme kriter

Yasin Aslan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Aralık 2008
ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KURUM/KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLME KRİTERLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, …/…/… tarih ve ….. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca işletmeler adına Çevre İzin ve Lisans başvuru dosyasını hazırlayacak kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ, işletmeler adına Çevre İzin ve Lisans başvurusunda bulunacak kurum/kuruluşların yetkilendirilmesinde aranacak şartları, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yükümlülükleri, denetlenmesi, Yetkilendirme Belgesinin askıya alınması ve/veya iptali ile ilgili konuları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak ……… tarih ve …. sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —(1) Bu Tebliğde geçen terimlerden;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını,
b) Çevre İzin Belgesi: Mevcut veya yeni işletmelerin tümünü veya bir kısmını işletebilmek için Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler gereğince düzenlenecek belgeyi,
c) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı için ilgili yönetmeliklerde belirtilen ölçütleri sağladığını ve bu ölçütlere uygun olarak işletildiğini, çevre ve insan sağlığı açısından her türlü önlemleri aldığını gösteren belgeyi
ç) Çevresel izleme: Tesislerden kaynaklanan kirleticiler veya alıcı ortam ile ilgili durumun saptanması, üretilen oluşan??? emisyonların miktarının, etkilerinin değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için yapılan izleme, öngörü, uyarı ve müdahale faaliyetlerini,
d) Emisyon: Faaliyetlerin alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımı,
e) İşletme: Tesislerin ve faaliyetin bütününü,
f) İşletmeci: Çevre izni ve/veya lisans prosedürüne tabi olan faaliyeti veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Geçici çevre izni: İşletmecinin çevre izni ve/veya lisans başvurusu yaptığında, işletme esnasında çevre mevzuatına uygun olarak çalıştığını belgelemesi için yetkili mercii tarafından belirlenecek bir süre için tesise verilen belgeyi,
ğ) Tesis: Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,
h)Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar: Bakanlıktan çevre izni ve/veya lisans başvuru dosyasını hazırlamak için yeterlik belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri
ı) Yetkili mercii: Bakanlık Merkez Teşkilatı ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
j)Yeterlik Belgesi: Başvuru dosyasını hazırlamak için gerekli koşulları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,
k) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü
ifade eder.
II. BÖLÜM
Yetkilendirme Başlıkları

Madde 5- Yetkilendirilecek Kurum/Kuruluşların Sağlaması Gereken Kriterler

Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:
(1) Kamu veya özel sektörde çevre konularında asgari iki yıl çalışmış üniversitelerin mühendislik, mimarlık, fizik, kimya veya biyoloji bölümleri lisans mezunlarından en az üç personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,
(2) (1) fıkrada belirtilen meslek dallarından; başvuru dosyası hazırlayacak kurum/kuruluşların; başvuru dosyasının hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde en az üç yıl çalışmış ve 5 kurum/kuruluşta denetim yapmış bir personeli başvuru dosyası koordinatörü olarak İzin ve Lisans verilmesi sürecinde görevlendirmeleri (başvuru dosyası koordinatörü birden fazla kuruluşta görev alamaz.),
(3) (1) fıkrada belirtilen meslek dallarında istihdam edilen personelin Ulusal veya Uluslar arası yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen …….eğitimini ve ……belgesini almış olmaları,
(4) Ulusal veya Uluslar arası akreditasyon( Sistem Belgelendirme, Personel Belgelendirme, Muayene kuruluşları, Deney veya Kalibrasyon Laboratuarı vb.)???
gerekmektedir.
(5)Hava emisyonu dosyası hazırlanmasında yetkilendirilecek kurum/kuruluşların sağlaması gereken kriterler aşağıda verilmektedir.
a) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından dosya hazırlayacak grubun Madde 6 da nitelikleri verilen, en az üç kişiden oluşması ve personelin tümünün aynı meslekten olmaması,
b) Proses ağırlıklı işletmelerin dosyalarının hazırlanmasında grubun içinde en az bir tanesi Kimya Mühendisi olmak üzere, tesisin prosesine göre grupta Çevre, Makine Metalürji ve Endüstri Mühendisliği mesleklerinden bir personelin daha bulundurulması,
c) Endüstriyel hava kirliliği, baca gazı ve hava kalitesi ölçümleri, emisyon ve imisyon ölçümlerinin raporlanması ve/veya değerlendirilmesi ve çevresel projeler konularından en az birinde en 3 yıl süre ile çalışmış kurum/kuruluşlar veya bu konularda en az üç yıl çalışmış en az üç personeli istihdam eden kurum/kuruluşlar,
ç) Kurum/Kuruluşlar tarafından son 3 yıl içinde çevre konularında en az 50 adet rapor veya proje hazırlanmış olma şartı referans olarak kabul edilebilir.
(6)İzne Tabii Tesisler için akustik raporun hazırlanması konusunda yetkilendirilecek kurum/kuruluşların sağlaması gereken kriterler aşağıda verilmiştir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin ekinde yer alan
a) Ek-II–2.1’de endüstri tesisleri için verilen ölçüm [TS ISO 8297, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS 9798 (ISO 1996–2) ve TS 9315 (ISO 1996–1) standartları] ve hesaplamaya ilişkin [TS ISO 9613–2 standardı (9613-2’ye uygun bir yazılım programı dâhil)] standartlara, bu standartların yetersiz kaldığı durumlarda ise yerine kullanılacak uluslar arası geçerliliği olan standartlara göre,
titreşim ölçümlerinin yapılması halinde ise;
b) Ek-II-5’de verilen esaslar dikkate alınarak ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan çevresel titreşimin ölçümüne yönelik standartlara göre Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesi,
c) Raporu hazırlayan/hazırlayanların akustik uzmanlık deneyimi (B tipi sertifika katılım belgesi) olması
gerekmektedir.
(7) Atık su Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması konusunda Yetkilendirilecek kurum/kuruluşların sağlaması gereken kriterler aşağıda verilmiştir.
a) Atık su Arıtma Tesisi projelerini hazırlayan yerel mühendislik ve mimarlık kurum/kuruluşlarının 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gerekliliklerini yerine getirmiş olması
b) Atık su Arıtma Tesisi projeleri, atık su arıtma sektöründe en az 3 yıl tecrübeli en az 1 Çevre Mühendisi ile birlikte diğer mühendislik dallarına mensup en az 2 teknik eleman tarafından hazırlanması
c) Projeyi hazırlayan kurum/kuruluşlarda en az 1 tane Çevre Mühendisinin çalışması
ç) Projeyi hazırlayacakların Bakanlıktan ilgili mevzuat eğitimini almış olması
gerekmektedir.
(8)Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanmasında Yetkilendirilecek kurum/kuruluşların sağlaması gereken kriterler
2006/21 sayılı “Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi”nin “I. Projenin Hazırlanması ve Sorumluluklar” başlığı altında yer alan (A) bendine göre; derin deniz deşarjı projelerinin,
a)Üniversiteler veya mühendislik ve mimarlık kurum/kuruluşları tarafından hazırlanması,
b)Bu kurum/kuruluşların 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gereklerini yerine getirmiş olmaları,
c)iş bitirme belgesi,
ç)ticaret veya sanayi odası belgesi ve
d)büro tescil belgesi veya çevre mühendisleri odasından alınan SMM belgelerinin bulunması
gerekmektedir.
(9) Kıyı Tesisleri için Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planlarının hazırlanmasında yetkilendirilecek kurum/kuruluşların sağlaması gereken kriterler
Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamak isteyen kurum/kuruluşların “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3)” in 5.maddesinde yer alan aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:
a) Türkiye’de kurulmuş veya Türkiye’de yerleşik olmak.
b) Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2007/3) 5 inci maddesinin (b), (c), ( d) ve (ğ) fıkralarına göre istihdam edilen ve/veya bünyesinde bulundurulan personelden birinin petrol kirliliğine müdahale operasyonunda kullanılacak olan ekipman ve donanımların kullanımına ve çalışma limitlerine aşina olmak.
c) Deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seviyede projeler ve çalışmalarda yer almış olmak veya yer almış en az bir personeli bünyesinde bulundurmak.
ç) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak analizleri yapacak/yaptıracak imkân ve kabiliyete sahip olmak.
d) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış ayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.
e) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış petrol ve diğer zararlı maddelerin taşınması, bunların çevreye etkileri konularında ayrıntılı etütler veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.
f) Acil müdahale konusunda ulusal ve uluslararası kabul gören kurum/kuruluşlardan konuya ilişkin eğitimleri almış personeli bünyesinde bulundurmak.
g) Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2007/3) 5 inci maddesinin (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen özellikler tercih sebebidir.
ğ) Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2007/3) 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelden; risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşların risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde sorumluluk alabilecek uygun bir personeli plan koordinatörü olarak risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlık aşamasında ve Bakanlık tarafından kabul sürecine kadar görevlendirmek. Plan koordinatörü birden fazla kuruluşta görev alamaz. Kurum/kuruluşlar bu bentte belirtilen şartları belgelemek ve Komisyonca onaylanmak kaydı ile birden fazla plan koordinatörü görevlendirebilirler. Puanlamada yüksek puanı alan plan koordinatörünün puanı esas alınır.Yeterlik Belgesi Başvurularında Kurum/Kuruluşlarda Çalışacak Personelin Niteliği/ Aranacak Şartlar
Madde 6 — Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlarda çalışacak personelin aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:
(1) Atık su Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması konusunda Yetkilendirilecek kurum/kuruluşlarda çalışacak personelin niteliği aşağıda verilmiştir.
a) Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olması,
b) Çevre Mühendislerinden en az 1 tanesinin atık su arıtma sektöründe en az 3 yıl tecrübeli olması,
c) İlgili meslek odasına üye olması,
gerekmektedir.
(2)İzne Tabii Tesisler için akustik raporun hazırlanması konusunda yetkilendirilecek kurum/kuruluşlarda çalışacak kişilerin niteliği aşağıda verilmektedir.
a)Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olması
b) Bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlık deneyimine sahip olmaları. (Bu konularda teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar yapmış öğretim görevlileri ile yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamış kişiler akustik uzman kapsamında değerlendirilir.)
c) Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım Prosedürüne İlişkin A Tipi Sertifika Programının tamamlanması
A–2 tipi mühendislik akustiği sertifika programının tamamlanması
ç) Çevresel Gürültü Düzeyinin Hesaplanması, Doz-Etki Analizleri İle Etkilenme Düzeyinin Tespiti Ve Gürültü Haritalarının Hazırlanması B Tipi Sertifika Programının tamamlanması,
Gerekmektedir.
(3) Hava emisyonu dosyası hazırlanmasında yetkilendirilecek kurum/kuruluşlarda çalışacak personelin niteliği aşağıda verilmektedir
a) Kimya, Çevre, Makine, Metalürji, Maden, Meteoroloji, Endüstri ve Fizik Mühendisi ile Kimyager, Fizikçi ve Biyolog derecesine sahip olmak,
b) Endüstriyel hava kirliliği, emisyon ölçümü yapma, emisyon ölçüm raporu hazırlama, emisyon ölçüm raporu değerlendirme ve çevre projeleri konularında toplam en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak veya izne tabi sanayi tesislerde en az 3 (üç) yıl teknik personel olarak çalışmış olmak,
c) Kurum/Kuruluşlarda dosya hazırlama konusunda komisyon/grup başkanı olarak imza atan kişinin ise emisyon ölçümü yapma, emisyon ölçüm raporu hazırlama veya emisyon ölçüm raporlarının değerlendirilmesi konularından en az birinde veya bir kaçında en az 4 yıl tecrübeli olmak,
ç) İlgili meslek odasına üye olmak,
gerekmektedir.
(4)Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanmasında Yetkilendirilecek kurum/kuruluşlarda çalışacak personelin niteliği
2006/21 sayılı “Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi”nin “I. Projenin Hazırlanması ve Sorumluluklar” başlığı altında yer alan (C) bendine göre; derin deniz deşarjı projelerinin, en az 3 yıl tecrübeli çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi almış inşaat mühendisi koordinatörlüğünde; makine, inşaat, jeoloji veya hidrojeoloji mühendisi, biyolog veya deniz biyologu gibi meslek guruplarından da projenin büyüklüğüne ve ihtiyaca göre katılım sağlanarak teşkil edilen proje ekibi tarafından hazırlanması gerekmektedir.
(5) Kıyı Tesisleri için Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planlarının hazırlanmasında yetkilendirilecek kurum/kuruluşlarda çalışacak personelin niteliği;
Bu projelerin en az 3 yıl tecrübeli çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi almış inşaat mühendisi koordinatörlüğünde; makine, inşaat, jeoloji veya hidrojeoloji mühendisi, biyolog veya deniz biyologu gibi meslek guruplarından da projenin büyüklüğüne ve ihtiyaca göre katılım sağlanarak teşkil edilen proje ekibi tarafından hazırlanması gerekmektedir.
Kurum/kuruluşların aşağıda belirtilen personeli bünyelerinde
a) Kamu veya özel sektörde deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir çevre mühendisini ve bir kimya mühendisini bünyesinde sürekli olarak
b) Kamu veya özel sektörde deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir deniz biyologunu,
c) Kamu veya özel sektörde deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli,
ç) Kamu veya özel sektörde gemi inşa ve işletme konularına hâkim en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli
istihdam etmeleri gerekmektedir.
DAİRELERDEN GELEN GÖRÜŞLERİ GİR
Yeterlik Belgesi Başvurusunda Bulunan Kurum/Kuruluşların Sunacakları Belgeler(Madde–5 ve 6’yı sağladığını gösteren belgelerde olmalı)
Madde 7 — Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir.
a) Kurum veya kuruluşların, çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor vb. çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,
c) İlgili meslek odasından alınan mühendislik-müşavirlik belgesi ve/veya büro tescil belgesi, adres ve iletişim bilgileri,
d) Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,
e) 5 inci maddenin (1) fıkrası kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler imza sirküleri, oda sicil kaydı ve sigorta giriş belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri),
f) 5 inci maddenin (2) fıkrası kapsamında yer alan Rapor Koordinatörünün diploma örneği, imza sirküleri ve çevre konusunda yaptığı çalışmalara ait belge/belgeler(yaptığı denetimlerin, projelerin adının ve tarihinin yer aldığı liste),
g) Kurum/kuruluşun çevre konusunda yaptığı çalışmalara ait belgeler(yapılan projelerin adının ve tarihinin yer aldığı liste),
h) Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce belirlenen yeterlik belgesi başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge,
ı)5 inci maddenin (6) fıkrası (a) ve (b) bentleri kapsamında yer alan standartlara göre Bakanlıktan alınan önyeterlik/yeterlik belgesi,
i) B-1 Tipi sertifika katılım belgesi,
DAİRELERDEN GELEN GÖRÜŞE GÖRE DİĞER BELGELERİ GİR
Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapalı bir zarfın içine koyarak, zarfın üzerine "ÇEVRE İZİN VE LİSANS YETERLİK BELGESİ BAŞVURUSUDUR" ibaresi yazılmak suretiyle Çevre ve Orman Bakanlığına gönderir veya elden teslim eder.
III. BÖLÜM
Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri

Madde 8 — Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar; başvuru sürecinde bir koordinatör (asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş) personeli görevlendirmekle yükümlüdür.
Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları başvuru dosyasındaki bilgi, belge ve formların gerçeğe uygun şekilde doldurulduğunu, verilen bilgi, belge ve formlarda açıklanan proses ve teknolojilerin uygulanan/uygulanabilir olduğunu, söz konusu proses ve teknolojilerle İzin ve Lisans vermede esas alınan şartların ve taahhütlerin yerine getirilip getirilemeyeceğinin hazırlayacakları rapor ile Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.
Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve 5 ncı maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kurum veya kuruluş tarafından Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
Bakanlıkça Kurum/kuruluşlara gönderilecek yazılarda, 7. madde kapsamında beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini 30 işgünü içinde beyan etmeyen kurum/kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum/kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.
Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Tebliğin 5. maddesinin (1) ve (2) fıkraları kapsamında görevlendirilen personelin sigorta primleri ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek primlerinin yatırıldığına ilişkin belgelerin örneklerini her yıl 1. Dönem için en geç 31 Mayıs’a kadar, 2. Dönem için en geç 30 Eylül’e kadar, 3. Dönem için ise, en geç ertesi yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.
Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların, hazırlayacakları başvuru dosyaları için, Ek-1’de verilen personel tablosunu doldurup asıllarını raporların sonuna eklemeleri zorunludur. İmzaların, noterden onaylı imza sirkülerindeki imza ile uyuşması zorunludur.
Başvuru koordinatörü başvuru dosyasının tamamından, diğer personeller ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğundan yükümlüdür.

IV. BÖLÜM
Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Denetlenmesi ve Yeterlik Belgesinin Askıya Alınması ve/veya??? İptali
Madde 9 — Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların, yeterlik koşullarının sürüp sürmediği Bakanlıkça veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde yetki devri ile valilikçe (Yetki devri yapılan belediyeler ilave edilebilir Hukuk Müşavirliğine göre valiliklere yetki devri yapılamıyor belediyeler veya il özel idareleri olabilir????) denetlenir. Yeterlilik belgesi alan kurum/kuruluşlar denetlemede bulunan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür. Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan, 9 uncu madde gereğince yapılacak bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşların yeterlik belgesi, Bakanlıkça iptal edilir.
Ayrıca, başvuru dosyasında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşların yeterlik belgesi, Bakanlıkça iptal edilir. Söz konusu başvuru dosyasının koordinatörü ve ilgili bölüm sorumlusu başka bir kurum/kuruluşta bile olsa bir yıl süre ile e-başvuru dosyası hazırlanmasında görev alamazlar. İkinci kez başvuru dosyasında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenlenmesi halinde söz konusu yaptırımlar beş yıl süre ile uygulanır.
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince her rapor için "Başvuru Dosyası Değerlendirme Formu" (Ek–2) doldurularak İzin Birimine??? iletilir. Formlar İzin Birimince değerlendirilir. Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırladıkları raporun 70 puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşa uyarıda bulunulur. Kurum/kuruluşun hazırlamış olduğu raporların 3 tanesinin 70 puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşun yeterlik belgesi, Bakanlıkça iptal edilir.
Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırlayacakları Tesis İzleme/Denetim Raporlarını …..sürelerde, Bakanlığa iletmemesi halinde almış oldukları yeterlik belgesi 1 yıl, tekrarı halinde ise 5 yıl süre ile iptal edilir.
Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlara, yeterlilik belgelerinin iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez.
Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlar, valiliklere(Yetki devri yapılan belediyeler ilave edilebilir) ve belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa bildirilir. Yeterlilik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar valiliklerin(Yetki devri yapılan belediyeler ilave edilebilir) ilan panolarında ilgililere duyurulur. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları e-başvuru dosyaları kabul edilmez. Ancak, Yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce e-başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.
Bu konudaki cezai hükümler saklıdır.
Askıya Alma
Madde 10 - Yetkilendirmenin askıya alınmasını gerektiren haller;
(1)Emisyon dosyasını hazırlayan kurum/kuruluşların;
a)Bir yıl içinde iki kez yanlış bilgi ve belgeler içeren rapor hazırlaması,
b)Yetkili merci tarafından belirtilen eksikliklerin giderilmeden raporun tekrar düzenlenmesi,
(2)Atık su Arıtma Tesisi proje onay dosyası hazırlayan kurum/kuruluşların;
a) Projelendirilen Atık su Arıtma Tesisinin, gerekli deşarj kriterlerini proje hatasından dolayı sağlayamaması,
b) Proje onay başvurusunda, eksik evrakların 2 Ay içerisinde tamamlanmaması hallerinde yetkili merci tarafından yetkilendirmenin üç ay süre ile askıya alınır.

İptal etme
Madde 11 - Yetkilendirmenin iptalini gerektiren haller;
a) Sağlanması gereken şartlardan herhangi birinin ortadan kalkması,
b) Yanlış beyanda bulunulması,
c) Usulsüzlük tespit edilmesi,
d)Kurum/Kuruluşların çevrenin korunmasını önleyecek/engelleyecek, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor hazırlaması,
e)Olmayan çevre yatırımının veya ölçüm cihazlarının var gibi gösterilerek yanlış beyanda bulunulması durumunda ilkinde 3 ay süre ile askıya alınır, ikinci defa tekrarlanması,
hallerinde bir yıl süre ile yetkilendirme iptal edilir

Yeterlik Belgesinin Süresi ve Yenilenmesi
Madde 12 — Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi üç??? yıldır.
Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar bu süre sonunda mevcut yeterlik belgesi ile birlikte Bakanlığa başvururlar. Komisyon, bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacak inceleme sonucuna göre yeterlik belgesinin üç yıl süre ile devamına veya iptaline karar verir.
Devir, Şube ve Temsilcilik
Madde 13 — Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.
Yeterlik belgesine sahip kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında Tebliğin 5. maddesinin (1) ve (2) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyan personeli şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri ve şubenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.
Yürürlük
Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
EK–1

YETERLİLİK KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL LİSTESİNİ GÖSTERİR TABLO

Tarih / /
Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş :
Yeterlik Belge No :
Tesisin Adı :
Tesisin Adresi :
Başvuru Dosyasının Sunulduğu Tarih :

Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel
Adı Soyadı
Mesleği
Sorumlu olduğu Bölüm, Sayfa ve Ekler
İmzası
Mühendislik-Mimarlık, fizik, kimya veya biyoloji bölümleri mezunu(5-a)
Rapor koordinatörü(5-b)


Adı Soyadı
İmza

EK–2

BAŞVURU DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU


Tarih: / /

Başvuru Dosyasını Hazırlayan Kurum/Kuruluş :
Yeterlik Belge No :
Tesisin Adı :
Tesisin Adresi :
Tesisin Sahibi :PUAN
VERİLEN PUAN
AÇIKLAMA
1. Başvuru Dosyasının İçeriği
a)Proses ve işlemlerle ilgili verilen bilgiler yeterli mi?
b)Tesis alanı ve çevresi ile ilgili verilen bilgiler yeterli mi?
c) Tesisin çevre üzerine etkileri ve alınan önlemlere ilişkin bilgiler yeterli mi?
d)Tesisin çalışma konuları ile ilgili diğer mevzuatlarla istenen bilgi ve belgeler eksiksiz mi?
e)????(ilave değerlendirmeleri gir)

???

???

???

???


2.Başvuru Dosyası Hazırlayan Kurum/Kuruluşların Bakanlıkça İstenilen Bilgileri Süresi İçerisinde Tamamlaması3. Başvuru Dosyası Hazırlayan Kurum/Kuruluşlardan Kaynaklanan Nedenlerle Dosyanın Revize Edilmesi
ToplamDAİRELERDEN GELECEK GÖRÜŞLERİ GİR

SEKTÖR
ADI
İSTENİLEN İZİN, LİSANS,
ONAY, RAPOR ADI
BU KAPSAMDA VERİLEN YETERLİK/SERTİFİKASYON ADI
İSTENİLEN KRİTERLER
İHTİYAÇLAR
A T I K S U
Proje Onayı
AAT

29.04.2005 tarih ve 2005/5 sayılı genelge
1-Çevre Müh(3 Yıl)+2 Diğer Müh.
2-Bakanlıktan İlgili Mevzuat eğitimi almak


Derin Deniz Deşarjı

27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı genelge
Çevre Müh(3 Yıl) +Diğer Müh.likler


Kıyı T.R.D.A.M

10.02.2007 tarih ve 2007/3’nolu tebliğ
Çevre Müh+Kim. Müh
+Deniz Biyologu+lisans/lisansüstü personel(2 Adet)

Deşarj İzni
Atık Su
Ölçüm Yeterliliği
Suya Tehlikeli Madde
Ölçüm Yeterliliği
Derin Deniz

27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı genelge

H A V A
Emisyon İzni
Ölçüm Yeterliliği

Emisyon İzin Dosyası Hazırlayacak Eğitimli Personel. Müh.+Kimyager+Fizik
+Biyolog
(Grup Başkanı 4+Diğer Personel 3 Yıl Deneyim)

A T I K
Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi Lisans Belgesi

Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma, Geri Dönüşüm Tesisi Lisans BelgesiToplama- Ayırma Tesisleri için en az bir adet Çevre Müh.

Tehlikeli, Tehlikesiz ve İnert Atık Geri Kazanım Tesisi Lisans Belgesi

Tehlikeli, Tehlikesiz ve İnert Atık Bertaraf Tesisi Lisans Belgesi

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanım Lisans Belgesi


22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı R.G.


Geçici Depolama Tesisi İzinleri
GÜRÜLTÜ
Gürültü Kontrol İzni

Bakanlıktan Alınmış Ön Yeterlik/Yeterlik Belgesi

B Tipi Sertifika Programına Katılmış Müh, Mimarlık Ve Fen Fak.(Lisans/Lisans Üstü )Personel
 
Üst