Sıfır atık yönetmeliğinde değişiklik yapılan ve eklenen maddeler i̇çin özet tablo çalışması

Arkadaşlar Merhaba,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.10.2021 tarihinde “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan yönetmelik ile ilgili olarak özet tablo hazırlanmıştır ve ekte yer almaktadır. Değişiklik yapılan yönetmeliği kısaca özetleyecek olursak;

1- Atık ilaç biriktirme ekipmanları ilaç satışı yapılan yerler ve toplama noktalarınca temin edilir. Evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimi mahalli idareler tarafından sağlanır. Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları için beyaz renk kullanılır.
2-Sıfır atık kapsamında oluşan atıklar lisanslı firmalara verildikten sonra sıfır atık bilgi sistemine atık bilgilerinin girişleri Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyordu. Artık atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın 15’ine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilecektir.
3-Mahalli idareler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle yükümlüdür. Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda birden fazla mahalli idare tarafından ortak kullanmak üzere atık getirme merkezi/merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir. Ancak bu durumda, atık getirme merkezlerine bağlı olarak mobil atık getirme merkezleri kurulması/kurdurulması zorunludur.
4- Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunur.
5- Gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık belgesi alınabilmesi için yönetmelikte tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bozunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulur.
6- Temel seviyede sıfır atık belgesi aldıktan sonra gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi almakla yükümlü olunan yerler için; konaklama tesislerinin oda kapasitesi 50’den 250’ye çıkartılmıştır ve zincir marketler ile üniversiteler eklenmiştir.

Umarım faydalı olur. :)

İyi çalışmalar.

MaddeFıkraBentDeğişiklik Yapılan Yönetmelikte Eklenen/Değiştirilen MaddelerBir Önceki Yönetmelikte Yer Alan MaddeAçıklama
41ddAjans: Türkiye Çevre Ajansını,-Yönetmeliğe “dd”bendi eklenmiştir.
41eeMobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla kullanılan gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla birden fazla biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan atık toplama taşıtlarını,-Yönetmeliğe “ee” bendi eklenmiştir.
52-Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak en az ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır.”Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır.Yönetmelikte yer alan 2. fıkra değiştirilmiştir.
511-Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar, ilaç satışı yapılan yerler ile İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında toplama noktası olarak belirlenen diğer toplama noktalarında ve atık getirme merkezlerinde toplanır. Atık ilaç biriktirme ekipmanları ilaç satışı yapılan yerler ve toplama noktalarınca temin edilir. Evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimi mahalli idareler tarafından sağlanır.”Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında toplama noktası olarak belirlenmiş olan ilaç satışı yapılan yerlerde ve atık getirme merkezlerinde toplanır.Yönetmelikte yer alan 11. fıkra değiştirilmiştir.
512-Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esastır.-Yönetmeliğe 12. Fıkra eklenmiştir.
513-Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenir.-Yönetmeliğe 13. Fıkra eklenmiştir.
514-Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esastır.”-Yönetmeliğe 14. Fıkra eklenmiştir
61iAtık getirme merkezlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin esasları belirlemekle,”Yönetmeliğe “i” bendi eklenmiştir.
63-Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvurularının değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev ve yetkilerini Ajansa ve/veya değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvurularının değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev ve yetkilerini değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.Yönetmelikte yer alan 6. Maddenin 3. Fıkrası değiştirilmiştir.
71ğAtık getirme merkezi onay yazısı vermek, ilgili belediyeyi bilgilendirmek ve onay verdiği atık getirme merkezlerini Bakanlığın çevrimiçi programına kayıt etmekle,”-Yönetmeliğe “ğ” bendi eklenmiştir.
92mSıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın on beşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle,”Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle,
yükümlüdür.
Yönetmeliğin “m” bendi değiştirilmiştir.
93-Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1’de tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin tamamlanması için;
1- İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi,
2-20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur.
3-20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli idare birliklerinde ve il özel idarelerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur.”
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1 listede tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin tamamlanması için verilen son tarihten önce;
a) 1. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre yönetim birimi kurulur.
b) 2. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde en az 1 çevre görevlisi bulundurulur.
c) 3. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır.
Yönetmeliğin 3. Fıkrası değiştirilmiştir.
95-Mahalli idareler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle yükümlüdür.”-Yönetmeliğe 5. Fıkra eklenmiştir.
101çKaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla, gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanlarını sağlamakla,”Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla,Yönetmeliğe “ç” bendi eklenmiştir.
101iSıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın on beşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle,”Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle,Yönetmeliğe “i” bendi eklenmiştir.
102-Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler.”Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.Yönetmeliğin 2. Fıkrası değiştirilmiştir.
104-Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak EK-1’de yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verirler.”Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, mahalli idarelerin sıfır atık belgesi bulunması ve atıkları ayrı toplaması halinde mahalli idare tarafından kurulan toplama sistemine; mahalli idarenin sıfır atık belgesi bulunmaması halinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilir.Yönetmeliğin 4. Fıkrası değiştirilmiştir.
126-EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan bina ve yerleşkelerin bağlı bulundukları mahalli idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini oluşturması zorunludur.-Yönetmeliğe 6. Fıkra eklenmiştir.
127-EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından Ek-5’teki geri kazanılabilir kâğıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi için geri kazanılabilir atık miktarı kapasitesine uygun hacimde bir adet konteyner veya benzeri biriktirme ekipmanı bulundurulması zorunludur. Biriktirme ekipmanının temini ve bulundurulmasında belediye ile işbirliği yapılabilir ve/veya diğer bina veya yerleşkeler ile ortak hareket edilebilir.”-Yönetmeliğe 7. Fıkra eklenmiştir.
143çAtık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları için beyaz renk kullanılır; bu ekipmanlar paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunur.”Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları; paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunur.Yönetmeliğin “ç” bendi değiştirilmiştir.
144çEK-4’te yer alan kriterlerin sağlanarak gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık belgesi alınabilmesi için (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bozunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulur.”-Yönetmeliğe “ç” bendi eklenmiştir.
147-Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunur.-Yönetmeliğe 7. fıkra eklenmiştir.
148-Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı yapılması durumunda pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.-Yönetmeliğe 8. fıkra eklenmiştir.
149-Mahalli idarelerce gerçekleştirilecek toplama faaliyetleri İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uygun olarak EK-5’te gösterilen gruplamalara göre yapılır.-Yönetmeliğe 9. fıkra eklenmiştir.
1410-Mahalli idareler, EK-5’e göre mavi biriktirme ekipmanında karışık olarak biriktirilen ve bu şekilde toplanan kâğıt/karton, cam, metal ve plastik türlerindeki atıkların geri kazanıma hazırlanması amacı ile nüfusuna hizmet verebilecek tipteki tesisler ile çalışır.
1. Tip Toplama Ayırma Tesisi 400.000 ve üzeri olan nüfusa,
2.Tip Toplama Ayırma Tesisi 100.000-400.000 arası nüfusa,
3. Tip Toplama Ayırma Tesisi 100.000’e kadar nüfusa hizmet eder. Mahalli idareler belirleyecekleri toplama ayırma tesisi ihtiyaçlarını toplam nüfusuna hizmet edebilecek tek bir tesisten veya birden fazla sayıda toplama ayırma tesisinden ayrı ayrı karşılayabilir. Birden fazla toplama-ayırma tesisinin tercih edilmesi halinde; bu tesisler için belirlenen sorumluluk alanlarında hizmet edilecek nüfus kapasitelerinin aşılmaması sağlanır.
-Yönetmeliğe 10. fıkra eklenmiştir.
1411-Mahalli idarelerce sıfır atık yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilecek toplama faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun şekilde atık getirme merkezi/merkezleri oluşturulur. Bu doğrultuda;
a) Atık getirme merkezinin asgari 1000 m2 alana tesis edilmesi esastır. Ancak yeterli alan bulunamaması durumunda asgari 300 m2 alana sahip olacak şekilde birden fazla atık getirme merkezi teşkil edilebilir. Bu durumda;
1) Nüfusu 20.000’den 100.000’e kadar olan belediyelerde toplamda en az 600 m2’yi,
2) Nüfusu 100.000’den 300.000’e kadar olan belediyelerde toplamda en az 1000 m2’yi,
3) Nüfusu 300.000’den fazla olan belediyelerde toplamda en az 1200 m2’yi,
sağlayacak şekilde atık getirme merkezlerinin kurulması zorunludur. Nüfusu 20.000’e kadar olan belediyelerde 1 adet en az 300 m2 alana sahip atık getirme merkezinin kurulması yeterlidir.
b) Atık getirme merkezlerinin konumu ile vatandaşların erişilebilirliği değerlendirilerek farklı yerlerde toplama noktalarının oluşturulması amacıyla mobil atık getirme merkezleri kurulur/kurdurulur.
c) Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda birden fazla mahalli idare tarafından ortak kullanmak üzere atık getirme merkezi/merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir. Ancak bu durumda, atık getirme merkezlerine bağlı olarak mobil atık getirme merkezleri kurulması/kurdurulması zorunludur.
ç) Atık getirme merkezlerine ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlıkça belirlenir.
-Yönetmeliğe 11. fıkra eklenmiştir.
1412-Alışveriş merkezleri, vatandaşlar tarafından atıkların getirilip bırakılabileceği toplama noktaları oluşturmak üzere, teknik ve idari hususları Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak mobil atık getirme merkezi kurarlar. Atık getirme merkezine sahip alışveriş merkezinde kurulu bulunan zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri satış alanı bulunan satış noktalarında sekizinci fıkra ile getirilen toplama noktaları oluşturma yükümlülüğü aranmaz.”-Yönetmeliğe 12. fıkra eklenmiştir.
162-Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, 250 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, zincir marketler ile üniversiteler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.”Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat ederler. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.Yönetmeliğin 2. fıkrası değiştirilmiştir.
172-Gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden yirmi dört aylık süre sonunda, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgelerle müracaat edilir.”Gümüş, altın, platin seviyelerindeki sıfır atık belgesi için;
a) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yükümlülüğü bulunan yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık sürenin tamamlanmasına müteakip otuz takvim günü içerisinde, bir yıllık çalışmaya istinaden EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgeleri sıfır atık bilgi sistemine yükleyerek müracaat etmek zorundadırlar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde bu belgeler için başvuruda bulunabilirler.
b) Yapılan başvuruların değerlendirilmesi için en az üç il müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon tarafından puanlamaya esas kriterlere ilişkin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulan bilgi ve belgeler otuz takvim günü içerisinde incelenerek başvurunun uygunluğu değerlendirilir.
c) Uygun bulunmayan başvurular sıfır atık bilgi sistemi üzerinden iade edilir.
ç) Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru sahibi bilgilendirilerek otuz takvim günü içerisinde komisyon tarafından belirlenen tarihte yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme esnasında komisyon üyelerine puanlama kriterlerine esas yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yapılır.
d) Komisyon üyelerince yapılan yerinde inceleme sonucunda puanlama yapılır. Gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi seviyelerinden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru sahibine iyileştirme yapılması gerektiği bildirilir.
e) Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz takvim günü içerisinde başvuru sahibi tarafından, yapılan iyileştirmelerin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunludur. Sunulan iyileştirmeler komisyon tarafından sıfır atık bilgi sistemi üzerinden otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemelerde bulunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda üç seviyeden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru iade edilir.
f) Komisyon tarafından yapılan puanlamanın belge almak için yeterli olması halinde elde edilen puana göre gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi düzenlenir.
g) Belge seviyesinin arttırılmasının talep edilmesi halinde, talep sahibi tarafından puanlamaya esas gerekli bilgi ve belgeler sıfır atık bilgi sistemine aktarılarak yeni kayıt oluşturulur ve bu fıkrada tanımlanan belge süreci yeniden başlar. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda belgenin seviyesi yükseltilerek, yeni seviyeye uygun sıfır atık belgesi düzenlenir.
Yönetmeliğin 2. Fıkrası değiştirilmiştir.
201aSıfır atık koordinasyon kurulu;
Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum/kuruluşları, Ajans ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşur.”
Sıfır atık koordinasyon kurulu;
a) Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum/kuruluşları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşur.
Yönetmeliğin “a” bendi değiştirilmiştir.
EK-1’inde yer alan “B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi” bölümündeki 3’üncü ve 4’üncü Grup satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1633813813250.png


Bir önceki yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi” bölümündeki 3’üncü ve 4’üncü Grup satırları aşağıda yer almaktadır:

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi GerekenlerSisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
3.GRUPAlışveriş Merkezleri
1000-4999 metrekare
İş Merkezi ve Ticari Plazalar
20-99 arası ofis/büro kapasiteli
Tren ve Otobüs Terminalleri
ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunanlar
50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli
31 Aralık 2021
4.GRUPAlışveriş Merkezleri
1000 m2’den az
Eğitim Kurumları ve Yurtlar
50’den az öğrencisi bulunanlar
50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli
31 Aralık 2022Aynı Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan “EK-3/A Mahalli İdareler İçin Kriterler” bölümünün dördüncü, yedinci ve dokuzuncu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki dipnot eklenmiş ve aynı ekin “EK-3/B Bina ve Yerleşkeler İçin Kriterler” bölümünde yer alan onuncu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1633813852992.png


Olgaç Sürmelihindi
 

TUĞBA KONCA

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
13 Tem 2016
Mesajlar
28
Tepki puanı
6
Puanları
3
Yaş
32
Konum
İstanbul
Firma
toplama ayırma tesisi
@olgaç bey günaydın bir şey sormak istiyorum, belediye toplaması yapmadığımız bir tesisimiz var bu tesise sanayi sicil belgesi olan firmaların atıklarını kabul ediyoruz, ancak bu firmaların sıfır atık belgesi alma zorunluluğu var mı? belediye sanayi sicil belgesi olan firmalara sıfır atık belgesi olmadığı için atıkları alabilir mi? hep böyle organize sanayi bölgesi üzerinden konuşulmuş ancak daha önceki ambalaj yönetmeliklerinde aşağıdaki şekilde ifade ediliyordu.
Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı bölümde belirtilen toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler.​
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Mesajlar
6,643
Çözümler
4
Tepki puanı
12,266
Puanları
338
Yaş
33
Web Sitesi
www.linkedin.com
Şehir
Gaziantep
Firma
-
TUĞBA KONCAÜstad Günaydın,

Sıfır Atık Yönetmeliği'nin ekinde yer alan kurum, kuruluş ve firmalar sıfır atık belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer bu kapsama girmeyen market, işyeri ve firmalar varsa sıfır atık belgesi almasına gerek yoktur.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde;:sıfır atık belgesi bulunan yerler atıklarını belediyenin sistemine veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilir" ifadesi yer almaktadır.​
 

TUĞBA KONCA

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
13 Tem 2016
Mesajlar
28
Tepki puanı
6
Puanları
3
Yaş
32
Konum
İstanbul
Firma
toplama ayırma tesisi

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Mesajlar
6,643
Çözümler
4
Tepki puanı
12,266
Puanları
338
Yaş
33
Web Sitesi
www.linkedin.com
Şehir
Gaziantep
Firma
-
TUĞBA KONCA
Organize Sanayi Bölgesinde olup, ÇED Yönetmeliği'nin ek-2 listesine giren firmaların sıfır atık belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Gönüllülük esasına dayanan bir durum... Eğer dediğiniz firma montaj yapıyorsa sıfır atık belgesi almasına gerek yoktur diyebiliriz. Bazı firmalar kapsama girmemesine rağmen gönüllülük esasına göre alıyorlar.​
 

Erkan Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Nis 2013
Mesajlar
55
Tepki puanı
40
Puanları
18
Yaş
32
Konum
beykoz İstanbul
Organize sanayi Bölgesi içinde bulunan firmalara OSB yönetimi zorunlu kılabiliyor bir çok tesisimiz OSB içinde idi ve başvuru için termin süresi verdi. Biz de aldik
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Mesajlar
6,643
Çözümler
4
Tepki puanı
12,266
Puanları
338
Yaş
33
Web Sitesi
www.linkedin.com
Şehir
Gaziantep
Firma
-
Erkan YılmazÜstad Merhaba,

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların sıfır atık belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetmelik ve sıkça sorulan sorular kısmında bu konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bazı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri bu işin içinde çıkmak için sıfır atık belgesinin alınması zorunlu diye yazı gönderiyor. Bu yanlış bir uygulama.​
 

Erkan Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Nis 2013
Mesajlar
55
Tepki puanı
40
Puanları
18
Yaş
32
Konum
beykoz İstanbul
Üst