Hastane için Çevre İzni başvurusu aşamaları

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
Merhaba arkadaşlar,

Bilindiği gibi Çevre İzin ve Lisansları Hk. Yönetmeliğin Ek-2 10.14 maddesi gereği 20 yatak ve üstü hastaneler çevre iznine tabidir. Bugüne kadar benim ve birçok kişinin aklını karıştıran durum; birçok hastanenin atıksuyunu şehir kanalizasyonuna deşarj yaptığı için deşarj izninden muaf olması ve kojenersyon gibi bir ünitesi olmadığı sürece emisyon izninden de muaf olmasıdır. Gürültü izninden de muaf olması (Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin eklerinde (*) ile işretlenen işletmeler gürültü izninden muaftır(bkz. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 33) ) sebebiyle akıllara gelen soru; tüm izinlerden muaf olan bir işletme neden Çevre İzni almak zorundadır? Yanıt; yönetmeliğin Ek-2'sine 10.14 maddeden girmesi :)

Neyse değerlendirme yapmayı bırakıp aşamalara geçmek en iyisi...

Çevre İzni alabilmek için öncelikli şart Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) almaktır. GFB başvurusu için istenen ortak belgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.
1. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;
2.1 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;
- Yapı kullanma izin belgesi
- İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname.
2.2 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;
- İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi bir yazı, elektrik faturası, su faturası vb.)
- İşletmede 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname.
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair belge.
5. İşletme belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge.
6. Vaziyet planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)
7. İş Akım Şeması ve Proses Özeti (hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

Bu ortak belgelerin yanında Hastaneler için aşağıdaki belgeler gerekli olacaktır;

8. Emisyon için “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” İl Çevre ve Orman Müd.ne (İÇOM) gönderilir.
9. Deşarj için eğer kanalizasyona bağlantı var ise “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” (bulunulan şehrin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne başvurulur), alıcı ortama deşarj var ise İÇOM’a deşarj izni başvurusunda bulunulmalıdır.

ÇED görüşünüz yok ise başvuru için gerekli evraklar (İÇOM un hazırladığı örnek dilekçeden alınmıştır);
• Yer / Yerlerin mülkiyesine ilişkin belge (Kiracı ise kira kontratı)
• Kapasite raporu (varsa)
• Yapı ruhsatı / Yapı kullanma izin belgesi (varsa)
• Faaliyetle ilgili detaylı iş akım şeması (faaliyet sahibi tarafından onaylanacak)
• Vergi levhası, sicil gazetesi (fotokopi)
• Faaliyet sahibinin, varsa vekilinin noter tasdikli imza sirküleri (vekili varsa vekaletnamesi)
• Taahhütname

Hastanelere kapasite raporu verilmiyor, o sebeple o evrağa gerek yok.
İş akım şeması GFB başvurusunda istendiği için ben ÇED görüş başvuru dilekçesinin ekinde göndermedim, sorun olmadı (siz yine de bağlı olduğunuz İÇOM a danışın).

Aşağıda benim ÇED görüş başvuru dilekçeme eklediğim evrakları görebilirsiniz ama mutlaka bağlı olduğunuz İÇOM’a danışarak bunları hazırlayın.
• Tapu Senedi
• Vergi Levhası
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Faaliyet Belgesi
• Taahhütname
• Yapı Ruhsatı
• Özel Hastane Açılış Ruhsatı
• İmza Sirküleri

ÇED görüş onay yazım yeni çıktığı için sonraki işlemleri henüz tamamlayamadım fakat yapacağım işlemleri şöyle sıralayabilirim;
 • Emisyon için İl Çevre Uygunluk Yazısı başvurusu (bağlı olunan İÇOM’a dilekçe ile başvurulacak)
 • GFB başvurusu (Çevre İzinleri Portalından online olarak gerçekleştirilecektir)


GFB başvurusu sırasında dikkat edilmesi gereken noktalarda fikri olan arkadaşlar bu başlığın altında tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim. Başta da söylediğim gibi emisyon ve deşarj da kapsam dışı olan hastanelere nasıl bir işlem uygulayacaklar bilemiyorum, Bakanlıktan konuştuğum kişilere göre sisteme başvuru yapıldıktan sonra muafiyet verilecek ama zamanla ne olacağını sanırım hep beraber göreceğiz...

Bana gelen veya gördüğüm sorularda genel olarak karıştırılan konu hastanedeki (veya işletmelerdeki) oluşan atıklar için çevre izni alınacağı konusunda, çevre izni “Emisyon, Gürültü Kontrolü, Atıksu deşarjı, Tehlikeli madde atıksu deşarjı ve Derin deniz deşarjı” için verilmektedir, oluşan katı atıklar için verilmez. Eğer hastanede kojenerasyon ünitesi yok ise (yani yakarak enerji geri kazanımı yapılmıyorsa) Çevre Lisansı başvurunda bulunulamaz, GFB alındıktan sonra Çevre İznine başvurulacak.

Ekte bazı dilekçe örneklerini görebilirsiniz...

Umarım yardımcı bu yazı birçok kişiye yardımcı olur.

NOT: Sorularınız, fikirleriniz ve tecrübelerinizi özel mesaj yerine bu başlık altına yazarak paylaşmanızı rica ederim.

İyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

 • ced_dilekce_ornegi.pdf
  17.3 KB · Görüntüleme: 519
 • ornek_taahhutname-tesis(faal) ÇED.doc
  42.5 KB · Görüntüleme: 399
 • Emisyon_il_cevre_dilekce_(ornek).doc
  27.5 KB · Görüntüleme: 422
M

Mehmet Bingöl

Göksel bey gfb başvurusunda atık kodları ve D/R kodları seçenekleride yeni yüklenmiş sisteme bunlar nedir bi deyinirmisiniz
 
KS
Göksel Kurtuluş

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
Ben de yeni gördüm, bir bilgim yok fakat tahminimce tesiste oluşan tehlikeli atık kodları ve bunların bertaraf/geri kazanım kodları giriliyordur, zaten bu kodları 3 yıllık atık yönetim planında belirtiyoruz...
 
KS
Göksel Kurtuluş

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
Henüz hazırlamadım ama hasta girişi ve işlem olan bölümlerden (ameliyathane, polikilinikler vs.) oluşan atıklar, bu atıkların hastanede depolandığı yer ve bertarafa gidişini sıralı olarak yazmanız yeterlidir bence, ben öyle yapacağım...
 

hamzaakinal

Kayıtlı Kullanıcı
Hastane için hazırlamış olduğunuz iş akım şeması ve proses özeti hazırlamam gerek su an hazırlamış olan varmı denetimim var bir örneğe ihtiyacım var ilk projem yardıma ihtiyacım var !!
 

onurboran

Kayıtlı Kullanıcı
D/R kodları lisans başvurusunda karşımıza çıkıyor örn;

Lisans Konuları : Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
Kodu Adı
Geri Kazanım İşlemleri
R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,
R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,
R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,
R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,
R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

izinlerde kullanılan bir bölüm değildir...
 

Funda Saltık

Kayıtlı Kullanıcı
Arkadaşlar benim danışmanlığını aldım firma 38 yataklı yeni kurulmuş bir hastane. Sularını şehir kanalizasyonuna veriyorlar. IKHKKY'ye göre değerlendirme yapacağız. Ancak hastanenin ne kadar emisyon çıkaracağını hesaplamamamız gerekiyor. 582 kw'lık fuel-oil kazanı var. 4000 m2 tüm katlar dahil. Yardımcı olacak varmı.
 

İbrahim Uysal

Kayıtlı Kullanıcı
Arkadaşlar Merhaba,

Danışmanı olduğum hastenenin atıksu yada emisyon gibi kirliliği yok. Göksel Bey biraz açıklamış ama kesin bir bilgi yok. Herhangi bir kirlilik salınımı yoksa, gfb başvurusu yapmayacakmıyız...
 

Gülfem Polat ÖNDAŞ

Kayıtlı Kullanıcı
İbrahim Bey,
hastaneler izin kapsamındalar ancak dediğiniz gibi emisyon ve gürültüden muaf oluyorlar. o yüzden iş akım ve proses özeti hazırlayıp nerden hangı atıkların çıktığını, çıkan atıkları nasıl bertaraf ettiğinizi iş akımda anlatıp il çevreye görüş için sunmanız gerekmektedir.
 

İbrahim Uysal

Kayıtlı Kullanıcı
yani bunun için gfb başvurusuna gerek yok, iş akım ve proses özetini hazırlayıp yazı ile il çevreden görüş isteyeceğim..

doğru mu anladım..
 

Erol Bölek

Kayıtlı Kullanıcı
Çevre İzni Görüş Yazısı(Kapsam Belirleme) için dilekçe yazacaksınız.
"""**
İşletmemiz xXxxx hastahanesidir.ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR hakkındaki yönetmelik kapsamında işletmemiz için alınması gereken izin lisanslar veya kapsam dışı durumu konusunda tarafımızı bilgilendirmeniz için gereğini arz ederiz. gibi bir dilekçe yeterlidir.
****


Hastahane olduğu için EK ler gerekmeyebilir.

2.Kapasite raporu, (sağlık bakanlığı hastahaneye yatak sayısını belirtir yazı yazmıştır)
3.Faaliyetin ayrıntılı açıklaması, Proje Özeti,
4.İş Akım Şeması,
5.Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı/ Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüş Yazısı
 

cemba82

Kayıtlı Kullanıcı
@meltemaydın

Kapasite raporu için normalde bulunduğunuz ildeki ticaret ve sanayi odasına başvuru yapmanız gerekiyor. Kapasite raporu yerine geçecek belge olarak ekspertiz raporu almanız gerektiğini sanıyorum ama bunun için nereye başvuruluyor bilmiyorum.
 

Mahmut Cimşit

Kayıtlı Kullanıcı
bir arkadaştan aldıgım bilgiye göre emisyondan gürültüden atıksudan muafiyet alıyorsunuz onu yüklüyorsunuz. ama sistem değişti ne olacagı mechul
 

Meltem Mermeroluk

Kayıtlı Kullanıcı
@cemba82

ticaret ve sanayi odası sadece özel iş yerlerine belge veriyormuş devlet kurumuna böyle bir belge veremeyiz dediler....
 

Meltem Mermeroluk

Kayıtlı Kullanıcı
@Mahmut Cimşit
İÇOM dakiler muafiyet yazısının ekinde kapasiteyi gösterir bir belge de istiyorlar o nedenle de lazım zaten kapasite raporu muafiyet yazısı..
 

hepaistos

Kayıtlı Kullanıcı
bugün il müdürlüğü ile görüştüm hastahane meselesi baya kafa kurcalayıcı.
herhangi bir izin ve lisansa tabi değiller bu yüzden hastahanelere iptal olabilirmiş.
belki deşarj sorun olabilir fakat belediye problem yaratmıyorsa deşarj konusunda da muafiyet belgesine almaya gerek yok.

Önceki yazdığım yazı

normal bir hastahane için herhangi bir izin veya lisans almaya gerek yok yönetmelikte geçti diye illaki izin ve lisans alma mecburiyeti yoktur denetime tabidir (çevre danışmanın olması gerekir). yinede herhangi bir izin, lisans konularından başvurursanız il çevrenin yazısına bağlı olarak muafiyet yazısı alarak yine aynı kapıya çıkacaksınız.

- tabs' a kayıtı yoksa kayıt edin. (bu bizim işimiz değil ama yinede yönlendirin)
- yoksa atık yönetim planı hazırlayın
- atık yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapın.
- tehlikeli atık ve tıbbi atık sözleşmelerini yaptırın
- yıllık iç tetkik raporu hazırlayın.

atık yönünden hastahaneler kaosdur ayrı ayrı irdelemeye kalksak içinden çıkamayız. atık yönetim planlarının eskileri varsa değerlendirin. ayrıca tıbbi atık ve tehlikeli atık yönetmeliğini biraz irdelersek atık kaynağı, depolama şekli, hacmi, atık işaretleri, atık taşıma formları ve personel eğitimi önemli bir konu.
 

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
İl çevre ve şehircilik bakanlığındaki yetkililerde görüştükten sonra,Hastanelerin izin kapsamında olmadığı dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor ve bunun sonucunda kapsam dışı yazısı veriyorlarmış.
 
Üst