Çevre görevlisi sözleşmesi...

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Mayıs 2011
Mesajlar
77
Beğeniler
23
#1
Arkadaşlar forumu çok meşgul ediyorum ama bana çevre görevlisi sözleşmesi örneği lazım bir tane firmalarla yapılan.elinde olan arkadaş varsa yardımlarını bekliyorum..
 

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Mayıs 2011
Mesajlar
77
Beğeniler
23
#2
Cevap: çevre görevlisi sözleşmesi...

kendi yazıma ben eklim sözleşme lazım olan arkadaşlar kullanır.:DDDD


SÖZLEŞME

1. KONU:

İşbu sözleşmenin konusu 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmesi işidir.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

İşbu sözleşmede taraflar ;

a. Çevre Danışmanlık Hizmeti verecek Danışman firma olan XXX Öveçler/Ankara adresinde mukim XXX Çevre İnş. Müh. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. olup, bundan böyle işbu sözleşmede “Danışmanlık Firması” olarak anılacaktır.
b. Çevre Danışmanlık Hizmeti alacak firma olan XXX 22/14 Aşıklar/Ankara adresinde mukim XXX İnşaat Ltd. Şti. olup bundan böyle işbu sözleşmede “İşveren” olarak anılacaktır.

Tarafların isimlerinin yanında yazılı olan adresleri yasal tebligat adresleri olup, adresini değiştiren taraf işbu değişikliği karşı tarafa yazılı olarak tebliğ etmediği sürece eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olup, anılan taraf tebligat itirazından vazgeçmiş sayılacaktır.

3. DANIŞMANLIK FİRMASI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a. Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
b. Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
c. Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,
d. Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,
e. Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
f. Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
g. İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
h. Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin ayda en az bir gün tesiste çalışmasını sağlamak,
i. Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
• Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,
• İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
j. Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmaktır.

4. İŞVEREN'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Tesisin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından tetkik, inceleme ve denetime yönelik olarak ziyaret edilmesi halinde; ziyaretle ilgili bilgiler ve konu ile ilgili olarak tutulmuş tutanaklar veya yapılmış ise yazışmaları en geç 2 gün içinde Danışman Firmaya ulaştırılacaktır.

a. Sözleşmenin imzalandığı tarihten önce yapılması gereken müracaatlardan doğabilecek olan zararlar İşverenin sorumluluğundadır.
b. Çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için tesisin temin edebileceği gerekli olan bilgi ve belgeleri belirtilen zaman içinde hazırlamak,
c. Gerekli ölçüm, analiz, izin ve sertifika belgeleri için gerekli tüm harcamaları karşılamak,
d. Tesiste çevre yönetimi ile ilgili görevlendirilen kişinin çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için gerekli koşulları sağlamak,

5. SÖZLEŞME SÜRESİ VE HİZMET BEDELİ:

İşbu sözleşmenin süresi 01.01.2011 tarihinde başlamak ve 01.01.2012 tarihinde bitmek üzere toplam 1 (bir) yıldır.

İşbu sözleşme süresi içerisinde İşveren tarafından işbu sözleşmenin 3.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmesi için Danışmanlık Firması'na hizmet bedeli olarak her ay fatura karşılığı 3.000 (Üçbin) TL + %18 KDV öder. İç tetkik için tesisin Danışmanlık Firması çalışanı olan Çevre Görevlisi tarafından ziyaret edilmesi, İşveren'e ait tesisin durumunu ve eksiklerini anlatan raporun her ay düzenlenerek İşveren'e teslim edilmesi, Danışmanlık Firması çalışanı olan Çevre Görevlisi'nin İşveren'e ait tesise ulaşımı, işbu sözleşmede tarif edilen işin gereği kullanılacak kırtasiye ve yemek gibi giderleri bu fiyata dahil edilmiştir.

Teklif edilen fiyat, İşveren tarafından yatırılması gereken vergi, resim, harç, noterlik masraflarını, Valilik ve Bakanlıklardan ya da bağlı bulunan kurumlardan gelecek heyetlerin konuk edilmesi ve bunlardan doğacak masrafları kapsamamaktadır.

Sözleşme süresi bitiminde İşveren tarafından Danışmanlık Firması'na ödenecek hizmet bedeli ilgili yıl TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından belirlenen Çevre Danışmanlık Firmaları Hizmet Bedeli Tarifesi baz alınarak belirlenir.

6. DEĞİŞİKLİKLER VE FESİH:

a. İşveren işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı ve gerekçe göstermeden (geçersiz gerekçeler dahil) fesih etmesi halinde işbu sözleşme süresi içinde doğacak bakiye ücretlerin tamamını Danışmanlık Firması'na ödemeyi kabul eder.
b. Sözleşme süreci içinde, Çevre mevzuatında yapılabilecek ve sözleşme şartlarını etkileyen bir değişiklik olduğunda, sözleşme taraflarca yenilenecektir.

7. ANLAŞMAZLIKLAR:

İşbu sözleşmede ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların Danışmanlık Firması ve İşveren arasındaki ilişkilere zarar vermeyecek şekilde taraflar arasında çözümlenmesi esastır. Karşılıklı mutabakatlarda çözümlenemeyen ve işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Ankara İli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:

İşbu sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç, damga resimleri, noter giderleri ile yasal ödemeler İşveren'e aittir.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

İşbu sözleşme tüm hükümleri ile birlikte 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme 9 (dokuz) maddeden ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup 01.01.2011 tarihinde, 2 (iki) suret olarak tanzim edilmiştir.


Bu sözleşmenin şartlarını aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Danışman Firma Adına İşveren Adına
 

Merva Keskin

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
28 Mart 2012
Mesajlar
4
Beğeniler
20
Şehir
Bursa
#3
teşekkür ederim ismail arkadaşım benimde işime yaradı :) kolay gelsin
 

Yukarı Alt