Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Çevre izin lisans yönetmeliği

Konu, 'Çevre İzinleri ve Lisanslar' kısmında katıger tarafından paylaşıldı.

 1. katıger

  katıger CMNet Üyesi

  Ekli Dosyalar:

 2. bingol

  bingol CMNet Üyesi

  10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 29115

  YÖNETMELİK

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılıÇevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılıÇevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılıÇevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,

  b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

  c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,

  ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi,

  d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,

  e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,

  f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,

  g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,

  ğ) Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilen birimi,

  h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin,ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

  ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansıöncesi verilen belgeyi,

  i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi,

  j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

  k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

  l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,

  m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

  (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

  (3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

  Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler

  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

  a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,

  b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

  tarafından verilir.

  (2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve

  Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi

  Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru

  MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

  (2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veyaçevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

  (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

  (4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmişçevre danışmanlık firması sorumludur.

  (5) Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.

  (6) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrıçevre izni veyaçevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

  Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

  MADDE 8 – (1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

  (2) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

  (3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

  Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

  MADDE 9 – (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapmasızorunludur.

  (2) Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.

  (3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.

  (4) Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

  Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

  MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir.

  (2) Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi

  MADDE 11 – (1) İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günüönce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreççevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

  (2) Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

  a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

  b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

  c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

  ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artmasıveya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

  (3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

  (4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansıbelgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  (5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmaküzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunmasıdurumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  (6) İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.

  (7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.

  (8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansıbelgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi

  MADDE 12 – (1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır.

  (2) Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri

  Geçici faaliyet belgesinin iptali

  MADDE 13 – (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

  (2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuşolduğu bilgi ve belgelere aykırıçalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

  (3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

  (4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırıbilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali

  MADDE 14 – (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

  (2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

  (3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığıyönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

  (4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırıbilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

  Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler

  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Askeri tesisler

  MADDE 16 – (1) Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

  Çevre iznine tabi olmayan işletmeler

  MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.

  (2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulunduklarıİlin Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.

  (3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

  Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi

  MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür.

  Belge bedeli

  MADDE 19 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

  (2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 20 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin KontrolüYönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

  (2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.

  (3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

  Yürürlük

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


  Yönetmeliğin Ekleri
   
  alix, Gül Can, Sema Erata ve 8 kişi daha bunu beğendi.
 3. Serkan Çiçekay

  Serkan Çiçekay CMNet Üyesi

  Yürürlük
  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
   
 4. jn6zo

  jn6zo CMNet Üyesi

  Çevre izin belgesi bulunan ve eski yönetmeliğe göre ek 2 kapsamında olan bir tesis, üretim şeklinde hiç bir değişiklik olmadığı halde yeni yönetmelikle birlikte Ek 1 listesinde yer alıyorsa belge yenileme yapılacak mı, yoksa belge süresi sonuna kadar geçerli midir?
   
  sdagtekin bunu beğendi.
 5. Ufuk Merter

  Ufuk Merter CMNet Üyesi

  Bakanlık önceki açıklamaları çerçevesinde yapmış değişiklikleri;

  ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürürlükte bulunan Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliği, "Çevre İzni ve Lisansı Yönetmeliği" olarak değiştiriyor.

  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eden "çevre izni" ile atıkların toplanmasından bertarafına kadarki süreçte faaliyet gösteren işletmelerin iş ve işlemlerine ilişkin teknik yeterliliği ifade eden "çevre lisansı" işlemlerinde yapacağı değişiklikle, yeni ve daha faydalı dönem başlatacak.

  Yönetmelikle geçici faaliyet belgesi (GFB) başvurularında, herhangi eksiklik bulunması durumunda doğrudan reddedilmesi yerine eksiklik bildirimi yapılması süreci olacak.

  İşletmede yapılan değişikliklerin çevresel açıdan iyileştirme yönünde olması durumunda, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilecek.

  Yönetmelikte, çevre izin ve lisans belgelerinin yenilenmesiyle ilgili düzenleme de yapılacak. Çevre izin ve lisansı belgesi, işletmelerin çevre lisansına tabi ilave tesisler veya üniteler eklemek istemesi durumunda, yeniden GFB sürecine sokulmadan, eklenecek üniteler için çevre izni ve lisansı başvurusunun münferit yapılabilmesini sağlayacak.

  Çevre izin ve lisansı belgesiyle, işletmeler, mevcut prosesinde değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikteki atıkları mevcut belgelerine eklemek istemeleri durumunda, yeniden GFB sürecine sokulmayacak.

  Belge iptalleriyle ilgili hükümler, mevcut yönetmeliğin değişik maddelerinde yer aldığından, yeniden gözden geçirilerek tek maddede toplanacak.

  Ayrıca usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge hazırlandığı tespit edilen tesislerin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgelerinin iptaliyle ilgili düzenleme yapılacak.

  Askeri tesislerle ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

  Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin ve lisans başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla, istenilen evrak sadeleştirilecek.

  Öte yandan, mevcut Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik'in 1 Nisan 2010'da yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 12 bin 794 geçici faaliyet belgesi, 8 bin 288 çevre izni ve lisansı belgesi düzenlendi.

  Bakan İdris Güllüce, konuya ilişkin, uygulamalara açıklık ve kolaylık getirilmesi, etkinliğinin artırılması, karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi ve yeni mevzuatlara uyum sağlaması amacıyla yönetmelikte değişiklik yapılacağını belirtti.
   
 6. sdagtekin

  sdagtekin CMNet Üyesi

  yorumlarınız nelerdir arkadaşlar,
  geçici madde 1 de, alınan izin ve lisanslar madde 11 deki durumları içermiyorsa, verildiği iznin süresin sonuna kadar geçerlidir diyor. benim de sizin belirttiğiniz gibi bir durumum var. ek 2 kapsamında yer almıyorken şimdi ek 2 de yer alan bir tesisim var. madde 11 de değişikliklerden bahsediyor ama biz değişmiyoruz yönetmelik değişiyor, dolayısıyla süresi sonuna kadar geçerli olması mantıklı geliyor.
   
 7. erdincaltun

  erdincaltun CMNet Üyesi

  aynı şekilde Ek-1 listesinde iken, Ek-2 listesine geçen bir tesisim var.
  İzin süresi bitince, Ek-2 olarak yeniden değerlendirilecektir diye düşünüyorum.
   
  Okan Öztürk ve hanvey1105 bunu beğendi.
 8. jn6zo

  jn6zo CMNet Üyesi


  Keşke kapsam değişikliği ile ilgili de geçici bir madde eklenseymiş. Bence de süresi sonuna kadar geçerli olmalıdır bu yönetmelik maddelerine göre, ama bakanlığın yorumlaması farklı olabilir mi acaba..
   
 9. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Gayet faydalı bir yönetmelik olmuş. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde verilecektir ibaresi İl Müdürlüklerindeki tıkanan (tesise 6 ay sonra gitme gibi) süreçlerin çözümü olacaktır.

  Ayrıca GFB reddi kalkmakla birlikte 60 takvim günü eksiklik süresi verilmiş durumda. 60 gün içinde eksiklikler giderilmez ise GFB reddedilir ve tabi olunan izin lisans bedeli kadar ücret yatırılmak durumunda. Bu durumda tesisleri harekete geçirici bir düzenleme olmuş...
   
 10. jn6zo

  jn6zo CMNet Üyesi

  Bir de 1.11.2014 tarihi itibariyle Ek 2'den Ek 1 kapsamına geçecek olan tesis, hangi tarihe kadar çevre yönetim birimi kurmak veya danışmanlık hizmeti almak zorunda?

  "MADDE 20 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır."

   
 11. Ufuk Merter

  Ufuk Merter CMNet Üyesi

  Yapı kullanma izni kaldırılmış..

  Yeni Yönetmelik;

  ORTAK BELGELER
  1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı
  (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan
  tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
  2- Sicil Gazetesi2
  3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek
  yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite
  raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan
  alınmış belge
  4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde
  kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak
  işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet
  planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon
  kaynakları)

  Eski Yönetmelik
  Ortak Belgeler:
  1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
  2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;
  2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;
  - Yapı kullanma izin belgesi
  - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
  2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;
  - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)
  -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
  3- Sicil Gazetesi3
  4
  -Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.
  5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge
  6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)
  7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)
   
 12. İtirazı olan var mı?
   

  Ekli Dosyalar:

  • Yas.pdf
   Yas.pdf
   Boyut:
   182 KB
   Okunma:
   418
 13. Serkan Çiçekay

  Serkan Çiçekay CMNet Üyesi

  sakin ol ;)
   
 14. Mehtap Işık

  Mehtap Işık CMNet Üyesi

  Ancak madde 7-4 bence danışmanlık firmaları tarafından sıkıntılı bir durum. Tüm bilgi ve belgerin doğruluğunu nasıl tespit edeceğiz ki. Örneğin kapasite raporu. Üstelik sadece danışman firmayı sorumlu tutuluyor.  MADDE 7 –
  (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.  (4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmişçevre danışmanlık firması sorumludur.
   
 15. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Ek 2 7.3 maddesinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler diye bir idare vardı ve biz oraya dahil ediliyorduk. Şimdi o maddeyi göremedim :(
   
  asmin ve Meryem Ötün bunu beğendi.
 16. Kezban Özer

  Kezban Özer CMNet Üyesi

  ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVREDANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK te “(4) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.” ibaresi yer alıyor.
  Fakat İzin yönetmeliğinde EK-1 de ''Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri''olarak belirtilmiş.Bu durumda Osb ler bir çevre görevlisini sürekli istihdam etse bile kendileri izin işlemlerini yapamayacak anlamına mı geliyor?Çelişkili değil mi bu durum?
   
  Emin İnce bunu beğendi.
 17. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  estağfirullah ya ne demek :)
   
 18. Tunç Bozkurt

  Tunç Bozkurt CMNet Üyesi

  gayet güzel olmuş eline sağlık. bir çıktı aldım ve masama koydum. faydalı olacagını düşünüyorum..
   
  Yasemin Aslantürk Çebi bunu beğendi.
 19. sdagtekin

  sdagtekin CMNet Üyesi

  ellerinize sağlık, yasemin hanım
   
  Yasemin Aslantürk Çebi bunu beğendi.
 20. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Neden böyle dediğinizi anlayamadım.(muhtemelen benden kaynaklanıyor :) ) Biraz daha açar mısınız sorunuzu?
   

İlginizi Çekebilir

41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...