Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı

Konu, 'ARŞİV' kısmında Mustafa Esen tarafından paylaşıldı.

 1. Mustafa Esen

  Mustafa Esen CMNet Üyesi

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk
  değerlendirmesinin işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve
  kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili
  usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
  Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.
  Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;
  a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine,
  b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
  Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine
  dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülükler ve işyerinin önleme politikasına
  göre yeterli; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratmayacak risk seviyesini,
  c) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
  riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
  ç) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara
  uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
  d) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
  meydana gelme ihtimalini,
  e) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
  belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
  risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
  yapılması gerekli çalışmaları,
  f) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
  etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü ve Gerçekleştirilmesi
  Risk değerlendirmesi yükümlülüğü
  MADDE 5 - (1) İşveren; çalışma ortamı ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
  sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak
  veya yaptırmakla yükümlüdür.
  (2) Risk değerlendirmesi çalışmalarında kişi veya kişilerin görevlendirilmiş olması ya
  da risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
  güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
  MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
  gerçekleştirilir. Oluşturulan ekipte aşağıdakiler yer alır:
  a) İşveren veya vekili,
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
  hekimleri,
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  ç) İşyerindeki destek elemanları,
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
  çalışanlar.
  (2) 10`dan az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, risk
  değerlendirmesini işveren kendisi yapabilir.
  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin
  görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
  ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere
  ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek; bu kişi veya kişiler ise sağlanan bilgi
  ve belgeleri korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Risk Değerlendirmesi Çalışması ve Aşamaları
  Risk değerlendirmesi çalışması
  MADDE 7 - (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerlerinde kuruluş aşamasından başlamak
  üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, riskleri kontrol altına alma, dokümantasyon ve
  yapılan çalışmaları yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
  Tehlikelerin tanımlanması
  MADDE 8- (1) Çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerindeki mevcut belgelere ilişkin
  aşağıdaki bilgiler toplanır:
  a) İşyeri bina ve eklentileri,
  b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler,
  c) Üretim süreç ve teknikleri,
  ç) İş ekipmanları, d) Kullanılan maddeler,
  e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler,
  f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar,
  g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri,
  ğ) İşe başlamadan önce mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri,
  h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları,
  ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
  ile kadın çalışanların durumu,
  i) İşyerinin teftiş sonuçları,
  j) Meslek hastalığı kayıtları,
  k) İş kazası kayıtları,
  l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya
  da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar,
  m) Ramak kala olay kayıtları,
  n) Malzeme güvenlik bilgi formları,
  o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları,
  ö) Varsa daha önce yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarının sonuçları,
  p) Acil durum planları, yapı işleri sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma
  dokümanı hazırlanması gereken işyerlerinde önceden hazırlanan belge ve raporlar.
  (2) Toplanan bilgiler ışığında; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yürürlüğe
  konulan mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel,
  kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynakları ile bunların
  etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme
  yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri
  göz önünde bulundurulur:
  a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler,
  b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya
  planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler,
  c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden
  kaynaklanabilecek tehlikeler,
  ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında
  çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik
  düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek
  tehlikeler,
  d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve
  gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya
  kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler,
  e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri
  ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın
  önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek
  tehlikeler,
  f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi,
  kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler,
  g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen
  alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler, ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek
  tehlikeler,
  h) İşyerinde; çalışana karşı şiddet, psikolojik taciz veya aşırı iş yüklemesi, stres veya
  sorumlulukların net bir şekilde belirlenmemesi ile birimler ya da kişiler arasındaki
  iletişimsizlikten kaynaklanabilecek tehlikeler,
  ı) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması,
  bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü
  gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
  (3) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve
  benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol,
  ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında
  kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet
  seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.
  Risk analizi
  MADDE 9 - (1) Tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı
  dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluşacağı ile bu
  risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu
  belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
  (2) Toplanan bilgi ve veriler, aşağıdaki hususlar esas alınarak seçilen uygun
  yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir:
  a) İşletmenin özellikleri;
  1) İşyerinin yapısı,
  2) Yürütülen işlerin özelliği,
  3) Çalışanların nitelikleri,
  4) Üretim yöntem ve şekilleri,
  5) İş organizasyonu,
  6) İş ekipmanları,
  7) Kullanılan maddeler,
  b) Tehlike veya risklerin özellikleri;
  1) Kullanılacak verilerin yapısı, sayısı ve karmaşıklığı,
  2) Çalışma ortam ve şartları ile bunlardan kaynaklanan tehlike ve muhtemel
  riskler ile varsa özel tehlike türleri,
  c) Analiz sürecinin özellikleri;
  1) Hedefe uygunluğu,
  2) Kapsamının genişliği,
  3) Gerekli olan teçhizatın sayısı,
  4) Maliyeti,
  5) Gereken süre ve sürenin programlanabilirliği,
  ç) Yöntemin özellikleri;
  1) Karmaşıklığı,
  2) Anlaşılabilirliği,
  3) Analizin nitel ya da nicel yapılması,
  4) Sonuçların hassasiyeti, 5) Detaylılığı,
  6) Teknik bir altyapı gerektirip gerektirmediği,
  7) Yenilenebilme esnekliği.
  (3) İkinci fıkrada sayılan hususlara göre uluslararası standartlarla belirlenmiş uygun
  analiz yöntem veya yöntemlerinin bulunması halinde, bu yöntem veya yöntemler kullanılması
  önceliklidir.
  (4) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci
  ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
  (5) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde çıktılar bir bütün olarak ele alınıp
  sonuçlandırılır.
  (6) Analiz edilen riskler etkilerinin büyüklüğüne göre önem ve öncelik sıralamasına tabi
  tutularak risk kontrol adımlarına başlanmadan önce yazılı hale getirilir.
  Risk kontrol adımları
  MADDE 10 - (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır:
  a) Planlama; Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale
  getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
  b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması; Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken,
  öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul
  edilebilir seviyeye indirilmesi için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;
  1) Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame,
  2) Riskler ile kaynağında mücadele,
  3) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi.
  c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması; Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem
  basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü,
  başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence
  uygulamaya konulur.
  ç) Uygulamaların izlenmesi; Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak
  takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler
  tamamlanır.
  (2) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk
  seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki
  adımlar tekrarlanır.
  Dokümantasyon
  MADDE 11 - (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde
  dokümante edilir:
  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı,
  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri
  hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri ve varsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
  alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminin unvan ve Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri,
  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi,
  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin
  adı, d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler,
  e) Tespit edilen riskler,
  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler,
  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları,
  h) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit
  edilen risk seviyesi.
  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren
  kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır.
  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
  MADDE 12 - (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
  tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç üç, beş ve yedi yılda bir yenilenir.
  (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını
  veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen
  veya kısmen yenilenir:
  a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
  b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler
  yapılması,
  c) Üretim yönteminde değişiklikler olması,
  ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
  d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
  e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
  f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya
  çıkması.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken
  işyerlerinde risk değerlendirmesi
  MADDE 13 - (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince büyük
  kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve
  raporlarda değerlendirilmiş riskler, bu yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesiyle,
  tekrarlardan kaçınmak için bütünleştirilir.
  Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları
  MADDE 14 - (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda,
  yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı
  risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını,
  koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler
  konusunda bilgilendirir.
  (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya
  siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının
  koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda
  gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri
  Bakanlığa bildirir.
  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi
  MADDE 15 - (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde;
  yürüttükleri işlerle ilgili olarak her alt işveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk
  değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi
  çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve
  belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverence yürütülen risk değerlendirmesi
  çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmalarını koordine eder.
  (2) Alt işverenler gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucu düzenlenen dokümanın
  bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarının
  sonuçlarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp
  uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  Çalışanların görüşlerinin alınması ve bilgilendirme
  MADDE 16 - (1) Risk değerlendirmesinin işverenin kendisi tarafından yapıldığı
  durumlarda; destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, risk değerlendirmesi çalışması
  yapılırken sürece katılarak, risk analizi sonrasında alınması gereken düzeltici ve önleyici
  tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi konularında
  görüşlerinin alınması sağlanır.
  (2) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen
  çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile
  düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir. Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan
  veya kalma riski olan bütün çalışanlar ise tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış
  ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirilir.
  Risk değerlendirmesi rehberleri
  MADDE 17 - (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından
  yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir.
  Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak;
  sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçiişveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet
  gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik
  hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından
  sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak
  yayımlanır.
  Yürürlük
  MADDE 18 - (1) Bu Yönetmeliğin;
  a) 6 ncı maddesi birinci fıkrasının (b) bendi; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
  için 01/07/2014 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
  01/07/2013 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için 31/12/2012 tarihinde,
  b) Diğer maddeleri 31/12/2012 tarihinde
  yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
  yürütür.
  kaynak:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP Repository/isggm/dosyalar/yön2
   

İlginizi Çekebilir

TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...
20170309_115421.jpg
Arkadaşlar merhaba, tesise gelen karışık ambalaj atigini sisteme nasıl beyan etmemiz gerektiğini açıklıyor. İyi çalışmalar.
indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...