Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Yurt dışına çamur bertarafı

Konu, 'ARŞİV' kısmında Volkan Azak tarafından paylaşıldı.

 1. Volkan Azak

  Volkan Azak CMNet Üyesi

  değerli meslektaşlarım,
  öncelikle herkese çalışma hayatına başarılar dilerim,
  konuda belirrtğim gibi arıtma tesisinden çıkan 06 05 02 "saha içi atıksu arıtma tesisinden çıkan atıklar" analiz raporuna göre tehlikeli atık çıkmıştır. biz bunu yurt dışına göndermek istiyoruz (bertaraf-gerikazanım,yakma bende tam bilmiyorum sadece araştırmam istendi). bunu göndermek için hangi yönetmeliği okum gerekiyor veyahutta böyle bir şey varmı

  yardımlarınız için teşekkür ederim,
   
 2. aldemir072

  aldemir072 CMNet Üyesi

  Tehlikeli Atıkların Sınır Aşırı Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

  1989 yılında kabul edilen ve 1992 yılında yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Sınır Aşırı Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin amacı, tehlikeli ve diğer atıkların sınır aşırı taşınması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünden doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmaktır. Atıkların, sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru taşınması, Sözleşme’nin üzerinde durduğu en önemli unsuru oluşturmaktadır.

  Basel Sözleşmesi, atıkların Taraf ülkeler arasında hareketi gerçekleşmeden önce bir ön bildirim yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Sınır aşan bir hareketin Basel Sözleşmesi’ne göre hukuki şekilde gerçekleşebilmesi için, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin taşımaya ilişkin yazılı onayını almak zorundadır. Bu çerçevede, Sözleşme’ye Taraf olan her devlet, tehlikeli veya diğer atıkların ithalini ve ihracını yasaklama hakkına sahiptir.

  Sözleşme’nin en temel hareket noktası, devletlerin ülkelerinde çevreyi koruyabilmelerine olanak tanımak ve tehlikeli atıkların sınır aşırı taşınması gibi çevreye zarar verebilecek birtakım eylemlere izin vermeme imkanına sahip olmalarını sağlamaktır.

  Sözleşmede yapılan BAN Değişikliği, 1995 yılında Üçüncü Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiş ve Sözleşme metnine dahil edilmiştir. Sözkonusu değişiklik ile Basel Sözleşmesi’ne taraf olan ve aynı zamanda Avrupa Birliği ve/veya OECD’ye üye olan ülkeler ile Liechtenstein’dan diğer Taraf ülkelere her türlü tehlikeli atık ticareti yasaklanmıştır. BAN Değişikliği’nin yürürlüğe girebilmesi için mevcut Taraf ülkelerin dörtte üçünün değişikliği onaylaması gerekmektedir.

  Türkiye 1994 yılından bu yana Basel Sözleşmesi’ne taraftır ve BAN Değişikliğini 2003 yılında onaylamıştır.

  Basel Sözleşmesi’nin İdari Organı olarak faaliyet gösteren Taraflar Konferansı’nın sonuncusu olan 10. Taraflar Konferansı (COP10) 17 -21 Ekim 2011 tarihleri arasında Kolombiya’nın başkenti Cartagena şehrinde gerçekleştirilmiştir.

  Yararlı İnternet siteleri:

  Tehlikeli Atıkların Sınır Aşırı Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
   
  Fatma Sena bunu beğendi.
 3. aldemir072

  aldemir072 CMNet Üyesi

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı

  Atıkların ithali
  Madde 41- Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir.
  Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır.
  Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.
  a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,
  b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,
  c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı,
  d) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir.
  Kullanılmış lastiklerin karkas niteliğinde olanları Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almış işletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

  Atıkların ihracı
  Madde 42 - Atıklar;
  a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde,
  b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda,
  ihraç edilebilir.
  Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taşınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır.

  Bilgi verme yükümlülüğü
  Madde 43 - İhraç edilecek atıklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına gönderildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat işlemi başlatılamaz.

  Transit devlete bildirim yükümlülüğü
  Madde 44- Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlığa (Ek 10) da belirtilen şekilde taşımanın planlandığı tarihten en az altmış gün önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taşıma işlemine şartlı veya şartsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmış gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.
  Bakanlığın izni alınmadan transit geçiş yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz.

  Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar
  Madde 45- Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır;
  a) Taşıyıcı, (EK 9-B) de belirtildiği gibi doldurulan taşıma belgesini, atıkların taşınımına başladığı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar, taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiğinde güvenlik ve taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır,
  b) Atıkların sınırlar ötesi taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini imzalamakla yükümlüdür,
  c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin bildirimde belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir,
  d) Atıkların sınırlar ötesi taşınımında uluslararası paketleme, etiketleme ve taşıma standartlarına uyulur,
  e) Atıkların sınırlar ötesi taşınımının bu Yönetmeliğe göre tamamlanamadığı durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir süre içinde geri almayı temin eder.

  Genel bildirim
  Madde 46 - İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi için;
  a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması,
  b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması,
  c) İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması,
  d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi,
  zorunludur.

  Yasadışı trafik
  Madde 47- Atıkların taşınmasında;
  a)Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması,
  b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması,
  c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,
  d) Belgelerin içeriğine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına girilmesi,
  e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak atıkların bertaraf, boşaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terk edilmesi,
  durumlarında atıkların taşınımı yasadışı trafiktir.
  İhracatçı, kendisine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi tarafından ülkesine iadesini temin edecektir.
   
  Fatma Sena bunu beğendi.
 4. Volkan Azak

  Volkan Azak CMNet Üyesi

  teşekkür ederim hocam paylaşım içiin,
  ama acaba öz bir şekilde ifade etmek gerekise ne yapmamız gerekir ? bunuda özetlememiz mümkünmü okudum ama karışık gibi geldi

  atıyorum farzı misal olarak,
  ben atığı çin e göndermek isityorum ve deniz yolunu kullanacam
  ozmana herhangi bir transit devlet olmayacak ozaman başvuruda bulunmayada gerek yokmu yani:)
  biraz karışık olduğu için bunu yapan veya bu konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar bu konuya bakıp yorumlarını ve bilgilerini esirgemezlerde sevirim,
   

İlginizi Çekebilir

broşür 2.jpg
% 100 mısır koçanı granülünden üretim yapıyoruz. İlgilenen olursa 545-9431995 arayabilir. Odun talaşına kıyasla 7 kat daha emici. Kendi ağırlığının 7 katına kadar emme özelliğine sahip. İster...
TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...
IMG-20170316-WA0000.jpeg
Arkadaşlar merhaba resimde proses sonucu oluşan atık orneklemeleri bulunmaktadir. Daha detayli bilgi verilecektir.